1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Palma, Franc. Carol. Heraldicae regni Hungariae specimen, regia, provinciarum, nobiliumque scuta complectens. (4-r. 6 lev., 121 l… Palma, Franc. Carol. Notitia rerum hungaricarum. 3 ptes. (n. 8-r. XIV, 322 l. és 6 lev.; 4 lev., 427 és 9 l.; 4 lev., 432 l., 1 g… Palma, Franc. Carol. Editio 2., ab authore recognita. 3 pter. (n. 8-r. XVI, 348 l. és 6 lev.: 4 lev., 540 l. és 5 lev.; 4 lev., 5… Palma, Franc. Carol. Editio III. Novis cvris recognita, et mvltis cvm ad historiam, tvm ad ivs pvblicvm hvngaricvm accessionibvs … Palma, Franc. Carol. Vollständiger Auszug der hungarischen Vaterlandsgeschichte. Nach Palma [von Professor Schingler in Kremnitz]… PaLMa beLLIDVCIs Francisci c. de Nádasd. (4-r. 4 lev.) Vindobonae, 1757. Typ. Joan. Thomae Trattner. PaLMa, quam Dugonics, similesque Magyari Slaviae eripere attentarunt, vindicata. Opus posthumum G. R. ... y. (k. 8-r. 15 l.) Zagr… Pálmaágak a magyar egyháztörténelem kertjéből. L.: Munkálatok a pesti növendékpapság iskolájától. XIX. Pálmaágak Magyarföldi –. L.: Munkálatok a pesti növ.-papság iskolájától. XXII. Pálmavirágok, a német szent költészetből összegyűjté Zsadányi D. B. (8-r. 204 l.) Sátoralja-Ujhely, 1855. Weisz M. 1.- E. Palme, A. Herzensecho aus Siebenbürgen. Zur Feier der Genesung Ihrer Majestät unserer erhabenen Landesmutter Elisabeth ... von ei… Palme, A. Die einfache Buchhaltung. (n. 8-r. 154 l.) Kronstadt, 1857. Römer & Kamner. Palme, A. Festgruss der Kronstädter röm.-kath. Gemeinde zum feierlichen Empfang Sr. Hochwürden des herrn Eduard Möller, Pfarrers … Palme, A. Die kleine Industrie- und Gewerbe-Halle. Eine Studie für industrielle Kauf- und Gewerbs-leute, sowie für Comptoiristen.… Palmotié, Gjore. Elena polusijalostivo-prikasagne spjevano po gosparu Gjonu Gjore Palmotte vlastelinu dubrovackomu. (8-r. 78 l.) … Palmotié, Gjore. Kristiada to jest život i djela Isukristova. (n. 8-r. XXIV és 248 l.) U Zagrebu, 1852. Dr. Ljud. Gaj. Palmsonntag, Der –. Eine herzerhebende moralische Erzählung in den Drangsalen der Zeit. (8-r. 24 l.) Pesth, 1838. Josef Leyrer. E. Palochay, Theod., Baron. Gedichte. (8-r. 104 l.) Pest, 1837. Gustav Heckenast. –.48 p. E. M. Palótz, A tudós –, avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor urához irtt levelei. L.: Gaál György. Palóczy Pál elmés versei. Kinyomtatta Szemere Albert. (8-r. 42 l.) S. Patakon, 1814. Palotzi György. Lakadalmi köntös, az az: Az idvezitő kegyelmeknek jegyeire, az uri szent vatsorára hivatalos keresztyének eleiben… Palóczy László. A helységek birái számadása elkészítésének módja; és a helységek nótáriussai hívatalos kötelességeinek folytatásá… Palóczy László. T. ns. Borsod vármegye törvény-széke és a felsőbb itélő-székek által is rablásért, és gyilkosságért halálra ítélt… Palóczy László. A tehénhimlő beoltása terjesztésének elővitelére a fels. rendelések hagyomásához képest a megyebéli tisztviselők,… Palotási Karolina kisasszony története. Az erkölcsi érzés nemesítésére. Eggy rézre metszett képpel. (12-r. 253 l.) Pesten, 1808. … Palothai Zsigmond. Vitézeknek aranyos tüköre az kiben külömb külömbféle szükséges hadi reguláknak és observatióknak rendtartásit … Paltauf, Karl. Die Kunst aus Nichts Geld zu machen. Gesetzvorschlag zur Gründung eines Geld- und Bankwesens. (8-r. 15 l.) Tyrnau,… Paltauf, Karl. Eine Million wackerer Männer und Zweihundert Millionen Gulden zum Heil des Vaterlandes. (8-r.) Tyrnau, 1848. Wacht… Paltauf, Karl. Die Berathung und Entscheidung der ersten Volksversammlung zu Neustadtl an der Waag über die Frage: Dürfen die Jud… Paltauf, Karl. Ein wahres Volksgeld! Wirkliche Nationalbanknoten! Keine Staatsschulden!! Dem ersten Finanzminister Ungarns Ludwig… Palugyay története. Melly az iffju Palugyay Andrásnak Bubek Kriskával való hív szerelmét foglalja magában. (8-r. 3 lev., 7-224 l.… Palugyay Imre, ifj. Ügyvédek. Korszerű tervezet ezeknek ügyében. (n. 8-r. XIV l., 1 lev., 160 l. és 2 lev.) Budán, 1841. A magyar… Palugyay Imre, Werbőczy István életrajza, arczképével. (8-r. 38 és 1 l.) Budán, 1842. A m. k. egyetem bet. –.20 p. A. E. M. Palugyay Imre, Megye-rendszer hajdan és most. Törvény- történet- oklevelek- s egyéb rokon kútfők után előadva ... 4 köt. (n. 8-r.… Palugyay Imre, Túrmező oklevelekkel kisért jogtörténeti ismertetése. (8-r. 45 l.) Pest, 1848. Geibel Károly. –.30 p. A. M. Palugyay Imre, Történeti vázlatok Dalmátiának hazánkhozi viszonyairól. Székfoglaló értekezésül 1848. évben irta ... (8-r. 40 l.) … Palugyay Ime, ifj. Magyarország történeti, földirati s állami legujabb leirása. Hivatalos úton nyert adatokból irta ... 4 köt. (n… Palumbini, Ondreg. Nowy modlitebný poklád k službám chrámowym, wssednjm, nedělnjm a swatečnjm. (8-r. 589 és 3 l.) W Pessti, 1823.… Palumbini, Jonas. Der heilsame Gebrauch der Freyheit das Wort Gottes lehren und hören zu können: wurde in der ersten Versammlung … Paluza, Joan. Chrys. Plausus studiosae juventutis regii majoris gymnasii Leutschoviensis super exoptatissimo adventu Seren. ac. R… Paluza, Joan. Chrys. Carmen saeculare, quo liberae, regiaeque civitati Szathmár-Némethiensi, dum haec. exacto feliciter libertati… Paluza, Joan. Chrys. Applausus Rev. Dno Michaeli Korom. abbati S. Benedicti de Borchi, ... dum exactis feliciter sacerdotii sui 5… Paluza, Joan. Chrys. Ode ... dno Petro Klobusiczky de eadem, episcopo Szathmáriensi, ... diem onomasticum prospere celebranti. a.… Paluza, Joan. Chrys. Carmen Ill., ac Rev. Dno Floriano Kovách de Nagy-Darócz, episcopo Szathmáriensi &c. occasione solennis inaug… Paluza, Joan. Chrys. Carmen Rev. Dno, Martino Schlachta de Zadjel, cathedr. ecclesiae Szathmariensis canonico &c. diem onomasticu… Paluza, Joan. Chrys. Carmen die natali august. Francisci primi imperatoris ac regi apostolici, annum aetatis 60-mum complentis, d… Paluza, Joan. Chrys. Carmen Ill., ac Rev., Dno Joanni Hám, episcopo Szathmariensi &c. a regio gremiali gymnasio occasione solemni… Pályamunkák, A Pesten fölállitandó protestans főiskola tanítási rendszerét tárgyazó –, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület kö… Pályamunkák, Gazdasági –. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. I. köt. A haszonbérrendszerről. (n. 8-r. 6 lev., 106 l. és 1 lev.)… Pályamunkák, A Kisfaludy-társaság által jutalmazott és kitüntetett –, 1842. évből (8-r. 191 l.) Budán, 1843. A magyar kir. egyete… Pályamunkák, Mathematicai –. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. Az első és másodrendű görbék öszrendesekre átvitele s főbb t… Pályamunkák, Nyelvtudományi –. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. 1. A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők. Irta Csató… Pályamunkák, Philosophiai –. Kiadja a magyar tud. társaság. I. köt. (n. 8-r. XVI és 211 l.) Budán, 1835. A magy. kir. egyetem bet… Pályamunkák, Természettudományi –. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. (n. 8-r.) Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet. A. E.… Pályamunkák, Történettudományi –. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődésére és … Pályamunkák, Törvénytudományi –. Kiadja a magyar tudós társaság. 2 köt. (n. 8-r.) Budán, 1841-44. A magy. kir. egyetem bet. 1.48 … Pályaművek, Költői –, mellyeket MDCCCXLVII-ben koszorúzott és kitűntetett a Kisfaludy-társaság. (Külön címlapon.) Toldi. Koszorúz… Památka, Stálá –, pre děťi, které welebnú swatosť oltárnú poprwe prigali. Po gedném katolickém farárowi z nemeckého preložena. (1… Paměti Gelssawské a Muranské.Ku prospěchu nuznych pohořelcu Gellsawskych. (8-r. 147 l.) W Pestti, 1829. W tiskárně p. Trattnera a… Pán, Martin. Radost křestanu z wjtezstwjnad gegich nepřátely wypljwagjcý, kteraužto cyrkwi ew. slowensko-prawňanské z přjležitost… Pán, Martin. Pohřebnj početnost. Wýsoce vrozené nékdy panj panj Zuzaně Rakssany, rozené Schindler, v prostřed mnohého slawného pa… Pán, Martin. Vspokogenj křestana při omrzlosti tohoto žiwota. Kterěž pri žalostném pohřebowány vrozené někdy panj Anny Zuzany Rak… Pán, Steph. Supremum pietatis monumentum quod virtuti ac meritis dni Marci Horváth Stansith de Gradecz ... anno 1790 denati trist… Panacée für den österreichischen Beichstag. Von H. S. (8-r. 16 l.) Berlin, 1851. Druck v. Jul. Sittenfeld. Pancera, Casp. Dissertatio inauguralis medica sistens corticis peruviani in intermittentibus. (8-r. 28 l.) Tyrnaviae, 1775. Typ. … Pančič, Joseph. Toxicologia botanica. Dissertatio inauguralis. (8-r. VII, 22 és 5 l.) Pestini, 1842. Typ. Jos. Beimel. M. Panckl, Franc. Laurus poetica seu exercitationes metricae, quas ante quidem pro temporum et occasionum diversitate publicam in lu… Panckl, Franc. Feriae autumnales, seu carmen quod ... Godofredo exemti monasterii Gottvicensis, nec non exemtae abbatiae Szalavár… Panckl, Franc. Vitia hominum et vitiorum censurae stylo poetico per dialogos aliquot adumbratae. (8-r.) Viennae, 1726. Typ. And. … Panckl, Franc. Carmen onomasticum ... Andreae Joanni Kral ... oblatum die 30. Nov. 1727. (2-r.) Viennae, typ. Andr. Heyinger. Panckl, Franc. Cogitationes criticae super quibusdam hominum moribus, scientiis, nationibus etc. recens ab authore conceptae anno… Pancratius. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typ. academicis soc. Jesu. Tanodai dráma. Pánczél Pál. L.: Pántzél. Pandurich, Juraj. Zpomenek chinov, y sivlenya preizvissenoga, preszvetloga gosp. Josefa Gallyuffa, biskupa Zagrebechkoga. (4-r.) … Panegyricon elegiacum honoribus Rev. Dni Andreae Kalász almae dioecesis Cassoviensis per inclyt. comit. Sárosiensem. archi diacon… Panegyricon honoribus R. P. Placidi Schroót, per suam Maiest. pro meritis suis rude aurea maiori clementer donati, occasione sole… Panegyricus D. Ignatio patriarchae inter adversa forti soc. Jesu fundatoris dictus. Dum incl. facultas theologica Tyrnaviensis so… Panegyricus Illustri militaris, sub feliciss. auspic. Mariae Theresiae, Hung. et Bohem. reginae Perillustr. philosophiae magistri… Panegyricus Virginae Matri Mariae, dum alma, ac celeberr. universitas Tyrnaviensis integerrimum ejus conceptum annua solemnitate … Panegyris sacra in exequiis ... Francisci Sibrik, ... in lib. regiaque civitate Eperiessiensi die 26. mensis Septembris anno 1739… Páni lutheráni ewangelicy. K wyswetlenj prawdy, a spolu k duchownému prospěchu wssem prawdu milugicym predloženi. (12-r. 80 l.) W… Panis vitae, et intellectus. Az-az eletnek, és ertelemnek kenyere, mellyel örök életre czélozó, és igasságot ehező lelkek táplált… Panj, Bjla-, w Gindřichowu Hradci. Wyprawowánj z patnactého stoletj. (8-r. 45 l.) W Skalicy, 1853. U Škarnycla synu. Pankl, Matthaeus. Lobrede auf das einhunderte Jahr des feierlichen Stiftungstages des Ordenshauses der wohlehrwürd. Frauen aus de… Pankl, Matthaeus. Lobrede auf die feyerliche Handlung als die hochgebohrne Fräule Maria Theresia Podhratzky von Podhragy in Jahre… Pankl, Matthaeus. Compendium oeconomiae ruralis, quod in usum suorum auditorum conscripsit. (8-r.) Budae, 1790. Editio altera. (n… Pankl, Matthaeus. Compendium institutionum physicarum, quod in usum suorum auditorum conscripsit. Partes tres; I. de corpore abst… Pannasch, A. Unterricht für junge Militärs in der Terrainlehre und Terrainbenützung, Felddienst und Feldfortification. (8-r.) Gün… Pannasch, A. Albion. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Maximilian in Flandern. Historisches Schauspiel in 5 Akten. Nebst einem kleinen N… Pannonhalma szózata a veszprémi egyházi megyéhez, Méltgs és Ft. Zichi és Vasonkeői gróf Zichy Domonkos urnak veszprémi püspökségé… Pannonhalmának búcsúszava Nagyméltgú Szolga-Egyházi Marich Dávid úrhoz, midőn T. N. Győr várm. főispánságából T. N. Veszprém várm… Pannonia. Ein vaterländisches Erholungsblatt für Freunde des Schönen, Guten und Wahren. Herausgeber und Redacteur: Graf Carl Albe… Pannonia. Redigirt und herausgegeben von Karl Gros. 1-3. Heft. (n. 8-r. 144 l.) Pest, 1860. Druck v. Joh. Herz. M. Tartalma: M. J… Pannonia. Blumenlese auf dem Felde der neuern magyarischen Lyrik in metrischen Uebertragungen von Gustav Steinacker. I. Abth. (k.… Pannonia. Blumenlese auf dem Felde der neuern ungarischen Lyrik in metrischen Uebertragungen von Gustav Steinacker. - Pannonia. V… Pannoniae luctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique funesti casus deplorantur. Cracoviae anno 1544. lit… Pannoniae luctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique funesti casudeplorantur. Cracoviae anno 1544. litte… Pannoniae piae, fidae, forti sacrum. (k. 4-r. 2 lev.) Vindobonae, 1797. [Ny. n.] M. Pannoniens Jubelruf auf die beglückende Ankunft Sr. Majestät des apostol. Kaisers Ferdinand I. Königs von Ungarn V. Den hohen Vat… Panoplia catholica, az-az: Lelki fegyverház sok szép irás-béli mondásokkal rakott, a melly: minden kereszténynek szükséges fel-öl…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT