1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Panorama der oesterreichischen Monarchie, oder malerisch-romantisches Denkbuch der schönsten und merkwürdigsten Gegenden derselbe… Panorama von Ofen und Pesth, oder Charakter- und Sittengemälde der beiden Hauptstädte Ungarns. Aufgenommen nach eigener Anschauun… Panslavismus, Der –, in Ungarn. Seine Zwecke und die Mittel, welche er zu deren Erreichung in Anwendung bringt. Vom Verfasser der… Pantelin, Georg. Dissertatio inauguralis medica de variola vaccina quam ... pro dris med. gradu capessendo publice proposuit. (8-… (Pánthy Endre.) Hét szentbeszéd a töredelmességről és káromkodásról, melyeket hiveinek elmondott és lelki épületekre közzé tett P… Pantl, Jos. Ode honoribus Rev. Dni Francisci Szily praepositi S. Eustachii de Csúth, dum sacrum nominis sui diem recoleret perpet… Pántotsek, L. V. Aquae minerales Alsó-Sebesienses. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 28 l.) Pestini, 1843. Typ. Landerer et H… Pántzél Dániel. Az 1795-diki Magyar Merkurhoz tartozó bibliotheca. (8-r. 145 l.) [H. és ny. n.] M. Pántzél Dániel. A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések. A mellyeket a külföldi szorgalmatos mezei gazdáknak, és ezen minden tekint… Pántzél Pál. A mathematica geographiának vagy a mérés tudományja szerént a föld golyobissának esméretére vezető tudománynak rövid… Pántzél Pál. Mathematica geographia, vagyis a mérés tudományja szerént a föd golyóbissának ismeretére vezető tudománynak summája.… Pántzél Pál. A magyar nyelvnek állapotjáról, kimíveltethetése módjairól, eszközeiről. Megjutalmaztatott felelet. (n. 8-r. 90 l.) … (Panz, Joh. Nep.) Regeln, der vereinigten löbl. Scharfschützen Kompagnie bei einer königl. Freystadt Oedenburg, 1791. (k. 8-r. 4 … Paoli, Betty. (Barbara Glück.) Gedichte. (12-r. 188 l.) Pesth, 1841. Gustav Heckenast. 1.20 p. E. M. 2., vermehrte Auflage. (12-r… Paoli, Betty. Nach dem Gewitter. Gedichte. (12-r. 181 l.) Pesth, 1843. Gust. Heckenast. 1.20 p. E. M. 2., um die Hälfte vermehrte… Paoli, Betty. Die Welt und mein Auge. Novellen. 3 Bde. (8-r. 4 lev. és 268 l.; 3 lev. és 232 l.; 4 lev. és 272 l.) Pest, 1844. Gu… Paoli, Betty. Romancero. (8-r. 5 lev. és 206 l.) Leipzig, 1845. In Commission bei Gust. Heckenast in Pest. 2.30 p. Paoli, Betty. Neue Gedichte. (12-r. 258 l.) Pesth, 1848. Gustav Heckenast. 1.40 p. M. 2., vermehrte Auflage. (12-r. 282 l.) Pesth… Paoli, Betty. Lyrisches und Episches. [Neueste Gedichte.] (12-r. VIII és 232 l.) Pest, 1855. Gust. Heckenast. 2.- Pap, A –, és a doctor a sínlődő Kánt körűl, vagy rövid vizsgálása, főképen a Tiszt. Pucz Antal ur elmélkedéseinek; A Kánt philoso… Pap András, Ináncsi. Érdem-emlék néh. Nt. Kis Áron ur sirhalmára. (k. 8-r. 6 l.) Nagy-Károlyban, 1834. Gőnyei Gábor bet. M. Költe… Papp, Basil. Elegia Exc. ac Ill. Dno comiti Georgio Bánffi l. b. de Losontz, magni principatus Transilvaniae gubernatori regio et… Papp, Basil. Elegia ad inclytos status et ordines trium nationum Magni Principatus Transilvaniae patriumque eidem reannexarum Cla… Pap, Daniel. Dissertatio inauguralis medico practica de ictero, quam ... pro doctoris gradu rite obtinendo publicat. (n. 8-r. 15 … Pap Endre hátrahagyott munkái. Kiadják az elhunytnak barátai Csengery Antal és Kemény Zsigmond. 2 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1852. Em… (Papp Ferencz.) Ének, mellyet ... Rudnay Sándor ő herczegségéhez ... mint az esztergomi presbyteriomnak bölcs szerzőjéhez 1821. e… Papp Ferencz. Az isteni kegyes gondviselés a felséges austriai háznak orzságlásában. Hirdette ... a pesti fő plébánia templomában… Papp Ferencz. Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek, mellyeket tartott ... 5 köt. (8-r. VIII, 357 és 1 l.; ?, ?, ?, X és 269 l.) E… Pap, Franc. (II.) Dissertatio inauguralis medica de paludibus et morbis ab exhalationibus earum provocatis. (8-r. 36 l.) Pestini,… Pap Ferencz, Bilkei. Ft. Korbélyi Mihály zér-monostrai apát tiszteletére, midőn a pesti királyi universzitásnál viselt tanítói hi… Pap Ferencz, Isten imádása. A keresztény katholikusok számára szerzette ... (8-r. 2 lev., 224 l., 3 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1816… Pap Gábor, Inántsi. Szöszvár. Egy rege. (12-r. 84 l.) Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet. E. M. Pap Gábor, Történetek a mai időkből. 1. köt. (k. 8-r. 3 lev., 7-146 és 1 l.) Székes-Fehérváron, 1822. Nyomt. Számmer Pál bet. E. … Pap Gábor, Imre, vagy: a királyi tekintet hatalma. 4 felvonásban. (k. 8-r. 3 lev. és 67 l.) Székes-Fehérvártt, 1830. Ny. Számmer … Papp Gábor. (II.) Gyászimával egybekötött emlékbeszéd néh. gróf Széchenyi István halálára, vagy: egy csepp Köbölkútról is a nagy … Papp Gábor. Rövid halotti beszéd néh. Beszterczebányai Szártóry Károly ur hamvai felett. Tartotta april hó 27-én 1860. (n. 8-r. 1… Papp Gergely, Nagy-Nyiresi. Öröm-oszlop, mellyet Méltgs és Ft. Leményi Lemény János ur ő Nsgának, az erdélyi görög-szertart. kat.… Papp Ignácz. Tisztelet-oszlop, mellyet Méltgs és Ft. Kopácsy József ur, prisztinai választott püspök neve ünnepére Mártzius 19-ké… Papp Ignácz. Érdemünnep, mellyet Méltgs Gelei és Makai Makay Antal weszprémi püspök ő Nsgának, midőn a weszprémi fő pásztori hiva… Papp Ignácz. Zircz ünnepe, mellyet Ft. Villax Ferdinand apát ur tiszteletére, midőn Zirczi, Pilisi és Pásztói apátságába beiktatt… Papp Ignácz. Eredeti holmi. (8-r. 4 lev., 9-113 l.) Weszprémben, 1827. Számmer Klára bet. M. Az okos feleség. Eredeti nemzeti erk… Papp Ignácz. Magyar poézis, alapúl a verselni kivánók kedvéért. (k. 8-r. 103 l.) Veszprémben, 1828. Szammer Alajos bet. –.48 p. A… Papp Ignácz. Magyar poézis, a tanuló ifjúság közhasznára. 2. kiadás. (8-r. 72 l.) Pesten, 1835 Eggenberger József. –.30 p. Papp Ignácz. Értekezés a veszprémi fő nemzeti oskoláról. (k. 8-r. IX és 63 l.) Veszprémben, 1829. Számmer Alajos bet. M. Papp Ignácz. Magyar ortografia. (k. 8-r. 36 l.) Székes-Fejérvár, 1830. Ny. Számmer Pál bet. M. Papp Ignácz. TT. TT. director és professor urak névnapjait érdeklő köszöntő versek. A tanuló ifjuság köz hasznára írta ... (8-r. … Papp Ignácz. Méltgs Horváth János ur ő Nsgához, midőn Veszprémben December 18-án 1831. székes-fejérvári püspökké szenteltetnék. (… Papp Ignácz. Ft. Balassa Gábor urhoz, midőn Martius 24-kén 1832. veszprémi nemes káptalan tagjai közé béiktattatnék. (8-r. 4 lev.… Papp Ignácz. Ekhó. 1. kötet. (8-r. 5 lev., 11-208 l.) Weszprémben, 1832. Számmer Alajos bet. 1.- Zodonyi Ágnes. Eredeti szomorú j… Papp Ignácz. Elemi költészettan, segédkönyvül költészetet hallgatók számára. (8-r. VIII és 165 l.) Veszprém, 1846. Ny. Jesztány T… Papp Ignácz. Ékesszólástan. (8-r. 254 és XIII l.) Veszprémben, 1847. (Ny. n.) 1.20 p. A. M. E. Pap Ignácz. (II.) A szarvasmarha élet-, kór- és gyógytani tekintetben. A hazánkban uralkodó marhadögöt tárgyazva saját tapasztala… Papp Ignácz. A cholera és specificumai. (k. 8-r. 73 l.) Pest, 1855. Ny. Müller Emil. (Lauffer V.) 1.- Pap István. Az élet történeteire s jövendő állapotjára nézve magával békességre lépett túdós, a kit életében sokat szenvedett; de… (Pap István.) A vallási egyesűlés ideája, s ezen idea realizáltatásának eszközei, melly munkában az ev. k. tolerantiáról s az egg… Pap István. Közönséges halotti predikácziók. (n. 8-r. 288 l.) Veszprém, 1833. Számmer Alajos bet. 1.- Pap István. Különös halotti predikátziók, külömbféle alkalmaztatási formulákkal, halotti textusokkal s materiákkal és imádságokka… Pap István. Külömbféle predikácziók s ezekhez alkalmaztatott imádságok egy egész esztendőre. (n. 8-r. 208 l.) Pest, 1840. Vázsony… Pap István. Templomban mondandó köznapi imádságok. 2 rész. (n. 8-r.) Pápán, 1840. A ref. főiskola bet., Szilády Károly által. 1.4… Pap István. Egyházi beszédek és imádságok a lelki-pásztornak katedrai tanításokon kivüli vallásos foglalatosságaiban. 2 rész. (n.… Pap István. Isten szava a tűzi veszedelemben, mellyet a Vámoson, 1841-diki aprilis 25-dikén, délelőtti 10 és 12 óra köztt, mind a… Pap István. Templomban mondandó innepi imádságok. 2 rész. (n. 8-r.) Veszprém, 1846. 1.40 p. Pap István. A keresztyén vallás. A heidelbergi katekhismus magyarázatáúl LII urnapban. Ujra átnézte ifj. Vári Szabó Sámuel. P. I.… Pap István. Természet temploma. Egyházi beszédekben s ezekhez alkalmazott imákban. Szerkesztette s az egyetemes emberiségnek aján… Pap István. Lelkész a koporsónál, vagy: halotti alkalommal háznál s temetőben mondandó, de templomi szónoklatokul is használható … Pap István. Egyházi imák köznapokra. 2 köt. 2. megjobbított, tíz hétre kibővített, s nagyobb betűkkeli kiadás. (n. 8-r.) Veszprém… Pap István. Templomi szónoklatok ezekhez alkalmazott imákkal. 2 köt. (n. 8-r.) Veszprémben, 1854-55. Ramazetter Károly. 3.20 p. E… Pap István. Istennek társalgás imákban. Magány- s családi használatra. (16-r. 300 l.) Pest, 1856 Heckenast Gusztáv. –.24 p. E. Pap István, Sz. Németi. Magyar ország versekben-való rövid le-irása, mellyet az oskolákban tanuló nevedékeny ifjatskák tanittatás… Pap István, Szoboszlai. Mltgs gróf Kis Rhédei Rhédei Lajos ő Nsgának, Bihar vármegye fő ispányi administrátorának, kedves grófnéj… Pap István, Az ember mind az időnek, mind az örökkévalóságnak részese. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Molnár Sándor ur utolsó t… Pap István, Patriotische Betrachtung, mit welcher am erfreulichen Geburtstage Sr. Majestät Franz des Ersten ... bey der, dieses F… Pap István, A lelki esméreteknek jó tanúbizonyságáról. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Halasi Sámuel urnak ... utolsó tisztesség… Pap István, A keresztyén prókátornak leirása. Halotti elmélkedés, mellyet néh. T. N. és Nz Szendrői Aszalay pál urnak utolsó tisz… Pap István, Érdem-oszlop, mellyet néh. Szala-Kapolcsi Domokos Lőrintz urnak, sok rendbeli jeles érdemeiből összerakott, és utolsó… Pap István, Az igazságot szerető és követő előljáró. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Vonza-Böszörményi Böszörményi Pál urnak, sz… Pap István. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Méltgs Csebi Pogány Lajos urnak utolsó tisztessége megadására készített és Posonyban… Pap István. Keresztyén elmélkedés, mellybenn az ország-gyülésenn jelenlévő helv. vallástételt követő Rendeknek, az ő csász. és ap… Pap István. Diétai predikátzio, mellyet az ország-gyülése végén a berekesztést megelőzött vasárnaponn, Augusztus 12-dikénn 1827. … Pap István. Diétai prédikátziók, mellyeket az 1825, 26 és 27-ki országgyűlése alatt az ott jelen volt helv. vallástételt követő r… Pap István. Könyörgések, egyházi beszédek, és predikátziók, mellyeket, a napkeleti cholera-nyavalya közelgetésekor, pusztítása al… Pap István. Halotti elmélkedés, melylet néh. Szentgyörgyi József urnak érdemlett utolsó tisztessége megadására készített s Januar… Pap István. Gyászoló elmélkedés, mellyet dicsőült királyunk Első Ferencz ő csász. Felsége elhunytának szomoru alkalmával, midőn n… Pap István. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Ercsei Dániel urnak utólsó érdemlett tiszteletére készített s Februárius 25-kén 1836… Pap István. Márczius tizenötödiki év fordulati országos ünnepély alkalmával a debreczeni helv. hitv. egyház nagy-templomában előm… Pap István. Egyházi beszéd, melyet I. Ferencz József ő csász. kir. apost. felségének születésnapja ünnepén az 1854. évi Augustus … Pap István. Confirmátióra, s ur asztalához eőször járulhatásra készítő rövid vallásos oktatás kérdések és feleletekben. Közre boc… Pap István. Ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi beszédek. Készítette néh. Sz. P. I. Közre bocsátja Révész Bálint. 3 köt. (n. 8-… Pap István. Halotti beszédek. Készítette néh. Sz. P. I. Közrebocsátja Révész Bálint. 3 köt. (n. 8-r.) Debreczen, 1858. Telegdi K.… Pap János. Emlék-oszlopa. Melly királyi fő herczeg Magyar ország példát tsak alig esmérő; kellemetes nádor ispánja: a szelid Jóse… Papp János. Egyházi beszéd, mellyet nagy boldog asszony napján 1831. eszt. szab. kir. Rév-Komárom városának Sz.András templomában… Pap, Joseph. Dissertatio inauguralis pharmaco-medica de ipecacuanha. (8-r. 16 l.) Pestini 1834. Typ. Jos. Beimel. Papp József. (II.) Erdélyországnak rövid földleirása. Kezdő gyermekek felfogásához alkalmazva kérdések- és feleletekben készített… Papp József. Kurze Erdbeschreibung von Siebenbürgen. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8-r. 54 l. és 1 térkép.) Klausenburg, 1847. … Papp József. (III.) Az egyenes vonalnak mértani megkörösítése és viszont a körnek kiegyenesítése. Ábrákkal. (4-r. 19 l.) (Pest,) … Pap, Jos., de Fogaras Dissertatio de vi substantiali, ejus notione, natura, et determinationibus legibus. (4-r. 60 l.) Berolini, … Pap, Jos., Disputatio, qua remonstratur, non esse contra naturam Dei perfectissimam, effecisse mundum, in quo mala insunt: quae d… Papp Lajos, Bocskai. Magyar nyelvtan és olvasókönyv népiskolák számára. (k. 8-r. 168 l.) Debreczen, 1860. Telegdi K. Lajos. –.60 … Papp Lajos, Maklári. Bibliai egyezményes szótár. A szentirat igéinek föllelésére és magyarázatára vezérlő segédkönyv. Közrebocsát… Papp, Lad. Bas. Elegia, quam caesari augusto Francisco primo Austriae imperatori, Hungariae, Bohemiae, etc. regi apostolico dum 1…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT