88. Debrecen, 1849. január 19. Kossuth utasításai Damjanics tábornoknak a bánáti sereg felvezénylésével kapcsolatban.

Teljes szövegű keresés

88.
Debrecen, 1849. január 19.
Kossuth utasításai Damjanics tábornoknak a bánáti sereg felvezénylésével kapcsolatban.
Átvevén ön a bánsági sereg vezényletét, a haza nevében elvárom, hogy az ottani seregnek Aradhoz – további rendeltetés végett – felhozatalát a legsikeresebben s gyorsan eszközölje, különben a concentratióra bazirozott hadi terveink meghiusulnak.
Ami azon első rendeletet illeti, hogy Versecz táján 2000 ember maradjon.* későbben megiratott tábornok úrnak, hogy ez belátására bízatik, s csak azon esetre eszközlendő, ha a megyei nemzetőrségből s magyar és német lakosságból elegendő erő csatlakozik hozzá, hogy magát tarthassa, s azon sokat vérzett vidéket pusztítás ellen óvhassa. Ezt tábornok úr bizonyosan eszközölheti, mert a nép saját érdeke végett kész lesz a védelemre. Rossz esetben pedig vagy Erdélybe (ha időközben azt egészen meghódítandja Bem) vagy Lippához keresztül vághatja magát.
A korábbi intézkedésekre l. az 52/c és 81. számokat, 89. és 151. s köv. l.
Hogy a sereg felhozatala által a Bánát minél kevesebb veszélynek legyen kitéve, tábornok úrnak ezeket ajánlom:
1-ör: Tudassa azokkal, kik leginkább veszélyezve vélik személyeiket, a sereg kivonulását, hogy menekedhessen magyar vidékre.
2-or: Vegyen a rácz helységekből kezeseket, papokat, asszonyokat, gyermekeket s hirdettesse ki, hogy ha a ráczok legkisebb pusztítást visznek véghez, a kezesek halállal büntettetnek.
3-or: Rendeljen a sereg szolgálatára és szekerekeni felhozatalára rácz fuvarosokat; ez által is kevesedik lent a dühösek száma, s ezek is kezességül szolgálhatnak egy ideig. Talán az ágyukat is illy lovakkal kellene felvontatni.
Tudósítom egyszersmind, hogy a megye következő utasításokat kapott*:
A Torontál megyének szóló utasítást l. a következő szám alatt.
a) A megye székhelye Szegedre tétessék át, a tisztviselők oda menjenek át, fizetéseiket a statustól kapandják.
b) Vitessenek oda az intabulationalis jegyzőkönyvek, s drágább oklevelek.
c) A pénztárak pénzei, kötelezvényei, lajstromai, a Becskerek és Kikindai városi pénztárak kötelezvényei a gymnasialis, kórházi és pupillaris fundusok.
d) A magyar és német rabok katonai szolgálat kötelessége alatt szabadsággal megajándékozandók.
Ha – amit nem reménylek – Becskereti vidéke magát védeni nem akarná, vagy épen a ráczok pusztításainak kikerülése végett magát Temesvárnak megadni szándékoznék (mit ha nem fog tenni, egy brigada Versecz táján maradhat) a fegyvereket a polgárságtól be kellene szedetni, mintsem az ellenség kezébe kerüljenek. Ezt belátásukra kell bíznom.
Tanácsos lesz a katonai körházaknak szükséges gyógyszereket a becskereki kikindai s több gyógyszertárakból összevenni – az árjegyzék kifizetés végett ide küldendő.
A megye insurrectionalis fegyverei, kardok, pisztolyok, carabinok áthozandók.
Jermachich Rudolf a sereg élelmezése körül intendansul alkalmazandó.
Nyergekre igen nagy szükségünk volna, minél többet összeszedethetne tábornok úr menet közben, annál nagyobb hasznot tenne a hazának.
Siessen tábornok úr, nehogy az ellenség a Maros vonalon és Szegednél, az alsó seregek sok remonstratioi és késedelme miatt megelőzzön.
Debreczen, Január 19. 1849.
Vörös Antal egykorú másolata. O. Lt. Vörös Antal
gyüjtemény 1080. sz. Kiadta Thim J.: A magyarországi
1848/49-i szerb felkelés tört. III. k. 315. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT