118. Debrecen, 1849 január 25. Kossuth utasításai Csiky Sándor hevesi kormánybiztosnak, a hevesi nép hazafias érzelmeinek feléles…

Teljes szövegű keresés

118.
Debrecen, 1849 január 25.
Kossuth utasításai Csiky Sándor hevesi kormánybiztosnak, a hevesi nép hazafias érzelmeinek felélesztésére.
Töltényi Miklós rendőrségi biztos Poroszlóról jan. 24-én írt jelentésében panaszkodott a kormánybiztosok hanyagságára, közölte, hogy az ellenség előrenyomul, hogy Eger szégyenszemre, ellenállás nélkül meghódolt az ellenséges csapatoknak s közvetítette a poroszlói sóház őrizetével megbízott nemzetőrök kérését, hogy ők is a katonaságot megillető díjazásban részesüljenek. Kossuth a jelentés vétele után az alábbi utasítást küldte Csiky Sándor kormánybiztosnak:
Mindenütt ott, hol az ellenséges csapatoknak bevonulása nem gerjeszté föl a népben azon érzelmet, hogy azokban szabadságának eltipróit szemlélje, ott, mondom, a népfelvilágosítás s a részben szükséglett intézkedések elhanyagolásának szüleménye az.
Igy kell aztán sajnosan tapasztanunk, hogy a harczias, múlt időkből dicső emlékeket fölmutatható Eger városa, a környékebeli népnek indolentiája, miatt kénytelen a legkisebb ellenállás nélkül falai közé fogadni az önkény zsoldosait.
Minélfogva Önnek ismert hazafiúi erélyét hívom föl, hogy a neveztem város környékének romlatlan ugyan, de ügyünk szentségéről s védelmi harczunk igazságosságáról talán még nem eléggé fölvilágosított népét, annak érzetére, saját érdekeinek megismerésére, s ekként a közös haza közös ellenségének megsemmisitése hatályos szavaival fölbuzdítani, fölvillanyozni iparkodjék.
Ugy vagyok meggyőződve, hogy ha Mezőkövesd, Keresztes, s a többi azon vidékbeli népesb mezővárosok egy köztök megjelenendő népszerű szónok előadása által irányt nyerendnek cselekvéseikben, mit tegyenek cselekvőleg az ellenség tovább haladásának gátlására, s más részről negatív viseletök által miként hiusitsák meg az ellenség rendéleteinek foganatba vételét; azt hiszem így fölvilágosítva nem fogja az ottani nép elmulasztani hazafiúi kötelességének teljesitését.
Csak egy ügyes irányadó kell, s e tulajdonokat Önben látván föllelhetni, megbízom s fölhatalmazom Önt, hogy az egervidéki nép fölvilágosításánál eddig tapasztalt hiányokat a legcélszerűbb eszközök megválasztásával s életbe léptetésével mielőbb helyrehozni igyekezzék. Egyszersmind tegye Ön minél terjettebb körben közhirré a nép között azon győzelmekrőli értesítéseket, mellyekkel az igazságos Isten legújabban fegyvereinket megáldotta s tudósítson az ellenség mozdulatairól.
Kossuth megjegyzése a lapszélén: Melléklendők a győzelmekről röpívek s Közlöny példányok.
Egyidejűleg Kossuth Töltényi Miklósnak az alábbi választ adta:
Méltányolva azon okokat, mellyeket Ön f. hó 24-ről hozzám intézett levelében előhoz az iránt, hogy miután a poroszlai nemzetőrök ott a katonai szolgálatokat teljesítik, viszont az álladalom is őket a katonaság díjában részeltetné; nyomban megtettem a penzügyministeriumnál azon intézkedést, hogy az ezen fentemlitett költségek fedezésére a poroszlói sóhivatalnál a szolgálatot tevő nemzetőrök katonai díjai kifizettessenek.
Mindkettő ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével. O. Lt. OHB 1849: 988.
Mellette Kossuth egyidejű rendeletének fogalmazványa fenti értelemben a pénzügyminisztériumhoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT