Középkori fiúsítások.

Teljes szövegű keresés

Középkori fiúsítások.
A fiúsítással, régi magyar magánjogunknak ezzel az érdekes s a családtörténetet igen közelről érdeklő intézményével, a Klebelsberg-Emlékkönyvben foglalkoztam behatóan (305–319. ll.). Minthogy régi magánjogunk eredményes kutatása csak az okleveles emlékek széleskörű felkutatása és felhasználása alapján lehet eredményes, ehhez a kérdéshez is csak akkor foghattam hozzá, amikor középkori okleveleink nagyobb részének átkutatása után nagyszámú fiúsító levél – praefectionales – gyűlt már össze jegyzeteim közt. Ezek igen sok és becses családtörténeti adatot őriztek meg számunkra, s így nem lesz talán felesleges, ha a következőkben kivonataikat a családtörténeti kutatás számára hozzáférhetővé teszem. Sok érdekes genealógiai adatot találunkazokban a perekben is, amelyeket azok az atyafiak indítottak, akik valamely fiúsítás folytán jogaikban sértve érezték magukat. Eleinte u. i. a legközelebbi fokon álló vérrokonok várományosi jogát sem respektálták s előfordult, hogy harmad-, sőt másodfokú rokonok hátrányára is történt fiúsítás; a XIV. sz. 60-as évei felé azonban kialakult már az a gyakorlat, hogy negyedfokon belül nem fiúsít a király, sőt N. Lajos abban a deliberativum decretum-ában, amelyben ezt kimondotta, összes ezzel ellenkező fiúsításait vissza is vonta. A magyar felfogás azonban még a negyedik fokot is közelinek találta s azért Zsigmondnál kivitték, hogy egy fokkal tolja ki a fiúsítás határát s csak az ötödik fokon s azon túl fiúsítson (1397. évi ogy.). Ezeket a pereket azonban ez összeállításba nem vettem fel, mert ez megnövelte volna terjedelmét, s mert az érdeklődő genealógusok említett dolgozatom jegyzeteiben megtalálják úgy a kiadott, mint a levéltári forrásokra vonatkozólag az összes utalásokat.
1. 1332 XI. 8. Károly Róbert a Nádasd nb. Gersei László leányát, Margitot, Magyar Pálnét, fiúsítja. (Gr. Khuen-Héderváry-cs. levt., Hédervár. Viczay-rész. Fasc. 38 B. nr. 20. Csonkán: Fejér VIII 3. 592–6.)
2. [1356 VIII. 4.] Nagy Lajos Fony-i Balázs leányát, Zudar Péter mester diósgyőri várnagy feleségét fiúsítván, azt mondja, hogy ezt a kegyet Balázs már Károly Róberttől megkapta a leánya számára. (Anjoukori Okmt. VI. 495., Dl. 4627., 5030.)
3. 1345 VI. 2. U. a. Dániel fia Mihály comes leányait fiúsítja. (Zimmermann–Werner: Urkundenbuch. II. 31.) Hamis! (V. ö. Tört. Tár 1908 31.)
4. 1347 X. 16. U. a. Harsundorfer Vulfing mester nővérét, Erzsébetet, Kónya mester sárosi ispán feleségét, 85fivére birtokaiban fiúsítja. (Hazai Okmt. VII. 402., FejérIX 2. 206., Dl. 3941., Mednyánszky-cs. levt. N. Múzeum. 1353-iki átir.)
5. 1353 VII. 25. U. a. Szikszói Péter mester leányát, Annát, Bulcsi Simon kir. apród menyasszonyát, fiúsítja. (Anjoukori Okmt. VI. 100., Fejér IX 3. 385., Perényi-cs. levt. N. Múzeum.)
6. 1356. Lásd fent 2. sz. a.
7. 1357 X. 30. U. a. Csuzai Pál fia István leányait, Ágotát és Ilonát, fiúsítja. (Anjoukori Okmt. VI. 615., Dl. 4694.)
8. 1360 III. 21. U. a. Rajki András nővérét, Klárát, Andornak fia Miklós özvegyét, fiúsítja. (Zalai Oklt. II. 244–5.)
8a. 1360 VI. 29. U. a. Bermenehei Benedek fia Máté leányait, Anichot és Chalát, továbbá Beryni Dénes leányait, Margitot és Magchot, atyjuk birtokaiban fiúsítja. (Nagy Lajosnak 1364 IX. 15-én kelt átiratában. Esztergomi kápt. hitelesh. levt. C. 42. f. 10. nr. 1.)
9. 1360 X. 8. U. a. Rédei Dezső fia Jakab leányait, Annát, Czudar István és Margitot, Czudar Miklós (aulae iuvenes) feleségét, fiúsítja. (N. Lajos 1367 I. 26-iki átiratában a N. Múzeum levéltárában. Törzsanyag.)
10. 1361 II. 15. U. a. Walth-i Bax fia István mester leányait, Katalint, Ilonát és Agátát, atyjuk vasmegyei birtokaiban fiúsítja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
11. 1361 IV. 3. U. a. a szolnokmegyei Detreh-i Chal fia László leányait, Kanchout, Zwmurt és Kathlent, fiúsítja. (Perényi-cs. levt. N. Múzeum.)
12. 1361 V. 20. U. a. Cseklészi Miklós mester leányait fiúsítja. (Apponyi-Oklt. 181., 206.)
13. 1362 III. 13. U. a. Örsi Miske fia Pál leányait, Margitot és Katalint, Tamás fia Miklós és Szőke Miklós deák feleségét, fiúsítja. (Bebek Imre országbíró 1390 VII. 31-iki átiratában a N. Múzeum levéltárában. Törzsanyag. V. ö. Karácsonyi: Magyar nemz. III. l. 19–20., Zalai Oklt. I. 635.)
14. 1363 VII. 19. U. a. Hidegvizi Ders leányát, Katalint, Méhesi Lászlónét, fiúsítja. (Teleki-Oklt. I. 124).
15. 1363 VII. 28. U. a. Bátori Böröck fia Miklós mester leányait, Ágnest és Borbálát, miután fia Miklós is fiörökös nélkül halt el, özvegye kérésére fiúsítja. (Dl. 5225.)
16. 1363 X. 16. U. a. Ajkai István leányát, Klárát, Sári Istvánnét, fiúsítja. (Hazai Okmt. I. 246., II. 116.)
17. 1364 V. 19. U. a. Dobi István leányát, Monaki Mihály mester feleségét, atyja és nagybátyja birtokaiban fiúsítja. (Fejér X 2. 780.)
18. 1364 X. 18. előtt. U. a. Hahóti Buzád fia Miklós leányát, Klárát, Koltai János feleségét, fiúsítja. (Hazai Oklt. 273.)
19. 1364 XI. 16. U. a. Fejéregyházi András leányát, Klárát, Eresztvényi Péternek, a kir. kúria jegyzőjének feleségét, fiúsítja. (Fejér IX 6. 134., N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
20. 1365 III. 15. U. a. Pelbárthidai János leányait fiúsítja. (Zichy-Okmt. III. 278.)
21. 1365. VI. 22. U. a. a nyitramegyei Onori István fia Jánosnak, aki a bolgár hadjáratban kitüntette magát, leányait, Klárát és Margitot, fiúsítja. (Dl. 5399. Datum in campis prope eandem nostram Bodoniensem civitatem.)
22. 1365 VI. 24. U. a. Nagybossányi Kozma fia Leusták fia Detre leányait, Margitot, Lengyel imre hrusói várnagy és Klárát, Turóczi Pál fia Péter feleségét, fiúsítja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag. 1411 XI. 18.)
23. 1366 II. 2. U. a. Mesteri Móricz leányát, Katalint, Pati Jánosnét, fiúsítja. (Hazai Okmt. I. 248.)
24. 1366 VI. 12. U. a. visszavéteti az erdélyi vajda által a néhai Suki Lénárd leánya, Bagó, részére adott fiúsító levelét. (Teleki-Oklt. I. 144.)
25. 1366 VII. 7. előtt. U. a. Harkai Bertalan leányát, Anglyust, Miklós soproni polgár feleségét, fiúsítja. (Fejér IX 7. 244., N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
26. 1366. U. a. néhai Szentmiklósi László négy leányát fiúsítja. (Toldalagi-cs. levt. V. ö. Századok 1887. Függelék 77. l.)
27. 1367 I. 16. U. a. Kendertói Mátyus fia Miklós leányát, Malosi Miklós fia Demeternek özvegyét, – Miklós mester fehérvári kanonoknak és Mihálynak, János főajtónállómester famulusának édesanyját – atyai birtokaiban fiúsítja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
28. 1367 XII. 10. U. a. Haranglábi Bezteer fia Domokos leányát, Annát, Chyfudi Balázs fia János özvegyét, fiúsítja s erről a beiktatás miatt értesíti az erdélyi vajdát. – 1370-ben, kiderülvén, hogy «ipsa nobilis domina non tanta fuerat egestate aggravata, prout referebatur nostre maiestati», e fiúsítást visszavonja s csak azt a kegyet engedi, hogy a negyedet természetben kapja ki. (Dl. 29.706., 29.707., 30.698.)
29. 1370. IV. 15. U. a. Szentmártoni Kalacs leányát, Erzsébetet, István deáknak, a kolozsmonostori konvent jegyzőjének, feleségét, fiúsítja. (Bánffy-Oklt. 290.)
30. 1370 V. 7. U. a. Némai István fia Miklós leányát, Nestét, Szántói Kolos fia Jakab feleségét, fiúsítván, birtokaiban szabad rendelkezési jogot ad neki. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
31. 1371 IV. 9. A vasmegyei Kecskédi Gáspár fia László előadta Nagy Lajosnak, hogy veje, a zalamegyei Béri János fia Miklós, egyetlen leányának, Margitnak az ura, örökösök nélkül halt meg és testvérének, 86Béri Istvánnak is csak egy leánya van, János volt nádor fia Miklós tárnokmester felesége, azt kérte tehát a királtól, hogy amint Jánosnál is megtette, fiúsítsa a feleségét atyja birtokaiban. Mivel vérét is ontotta érte, kérését teljesítette a király. (Gr. Batthyány-cs. levt. Köpcsény. 23., 24., 4.)
32. 1371 IX. 22. U. a. Lengyéndi Márton fiainak, Istvánnak, Tamásnak és Jánosnak leányait: Katalint, Kathanyát és Ilonát, továbbá az említett János leányának, Bagának, leányát, Erzsébetet, akiknek anyjaik testvérei voltak István mester esztergomi és György mester egri kanonoknak, valamint Imre pálos szerzetesnek, ezeknek birtokaiban fiúsítja. (Dl. 176.)
33. 1372 V. 26. előtt. Nagy Lajos megparancsolja az egri káptalannak, hogy Nagymihályi Miklós fiúsított leányát, Bagychot, Pelejtei András deák feleségét, iktassa be. (Sztáray-Oklt. I. 391.)
34. 1373 III. 29. U. a. Gönyüi Tamás fia János kir. főajtónállómester leányait fiúsítja. (Bánffy-Oklt. 315., 371., 504., Fejér IX. 4 489., Forgách-cs. levt. N. M.)
35. 1373 XI. 1. U. a. Devecseri Márton fia Imre leányának, Ilonának, Kont Miklós nádor közbenjárására adott fiúsítását, mint érvénytelent, visszavonja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag, 1374 VII. 29.)
36. 1376 VI. 22. U. a. a vasmegyei Berhendi Pál leányát, Katalint, Gencsi Dénes fia Péter özvegyét (gyermekei: Mihály, Tamás, Demeter), fiúsítja. (1415. évi átiratban a Kisfaludy-cs. levéltárában. N. Múzeum.)
37. 1377 III. 13. U. a. Hahóti János leányát, Annát, János eszt. érsek unokaöccsének, Miklósnak, jegesét, fiúsítja. (Zalai Oklt. II. 145.)
38. 1379 XI. 25. U. a. Tarnóczi Székely Gergely leányainak visszavont fiúsítását újból kiadja. (Károlyi-Oklt. I. 367.)
39. 1381 XI. 26. U. a. Verebi György fia Péter deák leányát fiúsítja. (Dl. 6850.)
40. 1382 II. 25. U. a. a nemrég elhalt komárommegyei Madari Marcel fia János solymármester leányait, a kiskorú Klárát, Katalint és Orsolyát, fiúsítja. (Dl. 472., 6893.)
41. 1342–1382. U. a. az erdélyi Kelnuki Dániel fia Mihály comes leányait fiúsítja. (Fejér XI. 472.)
42. 1342–1382. U. a. Ugali Pál mester leányát, Orsolyát, Besenyő Mátyásnét, fiúsítja. (Hazai Okmt. III. 23. 1.)
443. 1342–1382. U. a. Orbonai János leányát, Dorottyát, de Surdis Jakab feleségét, fiúsítja. (Pót A.: De-Surdis II. János eszt. érsek. Szent István-társ. felolv. 65. sz. 54. l.)
44. 1385–1386. II. Károly István vegliai comes leányát, Erzsébetet, fiúsítja. (Frangepán-Oklt. I. 92.)
45. 1385 XII. 6. Mária királynő Mákvai Pető fia Péter leányát, Klárát, Egervári Mihály fia Miklós feleségét, fiúsítja. (Fejér X 3. 29., Dl. 7171.)
46. 1388 XI. 25. Zsigmond Gibárti János fia István leányát, Erzsébetet, fiúsítja. (Békássy-cs. levt. N. M.)
47. 1389 XI. 18. Bekényi János fia Gergely és testvérei, Mihály és Tamás, tiltakoznak a leleszi k. előtt Bekényi Gergely fia János leányainak, Erzsébetnek és Borbálának, fiúsítása ellen. (Ibrányi-cs. levt. N. Múzeum.)
48. 1390 IV. 16. Zsigmond Szentandrási Miklós leányait, Fruzsina asszonyt és Taytist, kiknek anyja Pasa fia Orgován nővére volt és ez Orgován leányait, Ilonát és Rózsát, Orgován birtokaiban fiúsítja. (Fejér X 8. 319., N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
49. 1390 VIII. 10. Zsigmond Kezow-i Miklós fia Péter leányát, Bátori Mihály fia Miklós fia Benedek jegyesét, nógrádi és veszprémi birtokaiban fiúsítja. (Dl. 7638.)
50. 1392 XII. 5. U. a. Prónai Benedek leányát, Ceciliát, fiúsítja. (Dl. 7816.)
51. 1393 I. 1. Családi András fia Domokos tiltakozik a zobori konvent előtt, hogy Zsigmond Családi Domokos fia Tamás leányait, Katalint, Dorottyát és Zsuzskát és János fia Miklós leányait, Ilonát és Margitot, fiúsította. (Balassa-cs. levt. N. Múzeum.)
52. 1393 V. 10. előtt. U. a. Mihálczfalvi Bakó leányát, Annát, fiúsítja. (Bánffy-Olkt. 446.)
52a. 1393 XI. 27. U. a. Orbonai János fia Miklós leányát, Margitot, fiúsítja. (Pór A.: i. m. 54–55.)
53. 1394 V. 5. U. a. Kálóczi Lukács leányát, Borbálát, Nyiki N. feleségét, atyja fivérének, K. Györgynek birtokaiban fiúsítja. (Fejér X 2. 179.)
54. 1395 IV. 16. Zsigmond Maternus veszprémi püspök kérésére Veszprémi Domokos fia András leányát, Margitot, az atyja által titulo nobilitatis birt veszprémi telekben fiúsítja. (N. M. levt. Törzsany).
55. 1398 XI. 15. U. a. Váradjai János volt alvajda leányait fiúsítja. (Zimmermann–Werner: Urkundenbuch III. 227.)
56. 1398 IX. 30. U. a. Telegdi Miklós fia János mester leányait és nővéreit fiúsítja. (Dl. 322.)
57. 1399 V. 24. U. a. Rezneki Domokos fia Herbárt leányát, Mártát, Gersei Pető fia Tamás leányát, fiúsítja. (Dl. 8443.)
57a. 1403. U. a. Salamonvári János leányait, Beatkát, Bánfi Zsigmondnét, Agátát, Ostfi Gergelynét, továbbá Beatka leányait, Dorottyát és Katalint Salamonvári János birtokaiban fiúsítja. (Talián-cs. levt f. 1. n. 10.)
58. 1404 I. 20. U. a. Gely Bodela fia Ábrahám leányát, Katalint, (Ostfi Gergely mester feleségét?) fiúsítja. (Fejér X 4. 814.)
59. 1405 IX. 1. U. a. János fia Miklós leányát, Kisgyanóczi Egyed unokahugát, fiúsítja. (Alapi: Komárom vm. levélt. középkori oklevelei. Komárom, 1917. 31. l.)
8760. 1406. II. 25. előtt. Zsigmond Losonczi István bán kérésére feleségét, Orsolyát, Mikolai Lőrinc leányát, fiúsítja. (Bánffy-cs oklt. 449.)
61. 1406 IV. 5. Zsigmond előtt Alsólendvai László fia János fiai, István és János mesterek, beleegyezésüket adják, hogy nagybátyjuk, László fia Zsigmond mester, leányait fiúsíthassa. (Mednyánszky-cs. levt. N. Múzeum.)
62. 1406 XI. 30. Ugodvári Csenig Péter mester leánya, Anglis, Marczali István fia István mester özvegye, osztályos atyafiaivá fogadja Marczali Iváhon fia István mester fiait, Miklós volt erdélyi vajdát és Dénes volt székely ispánt, összes atyai birtokaiban, amelyekben a király fiúsította őt. (Dl. 12,844.)
63. 1407. Zsigmond Looch-i István leányait fiúsítja. (Fejér X 4. 583.)
64. 1411 IX. 9. U. a. Solyagi Mihály leányát, Anychot, Lósi Beled feleségét, fivére, Dancs és unokatestvére Sándor fia János, birtokaiban fiúsítja. – 1414 VII. 9-iki ítéletlevelével Garai nádor megsemmisítette. (N. Múzeum levt. Törzsanyag)
65. 1412 VII. 14. előtt. U. a. Detrehi Urkun Mihály leányát, Ilonát, Detrehi Peres György macsói vicebán feleségét, tordamegyei birtokokban fiúsítja. (Dl. 30,154., 30.155.)
66. 1412 X. 19. U. a. néhai Sárosbodorfalvi László leányát, Ilonát, fiúsítja. (Zalai oklt. II. 380.)
67. 1412. U. a. Pakoni András fia Domokos leányait, Erzsébetet és Annát, fiúsítja. (Fejér X 5. 311.)
68. 1413. előtt. U. a. Simonyi Benchench fia Demeter leányát, Ilonát, Demelki Mihály feleségét, fiúsítja. (Vidos-cs. levt. N. Múzeum.)
69. 1413 VI. 22. U. a. Szalatnyai Miklós fia Benedek fia Miklós kérésére – nem lévén fiörököse – nővéreit, Margitot, Oroszi Mátyásnét és Dorottyát, Berekali Vychench Györgynét, atyjuk, Benedek, birtokaiban fiúsítja. (Fejér X 8. 541., N. Múzeum levt. Törzsanyag, 1413 VII. 21.)
70. 1416. U. a. Köveskuti N. leányait, Csornai Péter és Egervári Mihály feleségét, fiúsítja. (Csánki: Mg. tört. földr. II. 818.)
71. 1418 IV. 22. U. a. Edvi György leányait, Ilonát, Kovácsi Mihály feleségét és Katalint, fiúsítja (Fejér X 6. 788.)
72. 1419. II. 17. előtt. U. a. Kéri István leányát, Erzsébetet, Lőrinc deáknak, Erzsébet királyné diszpenzátorának feleségét, fiúsítja. (Fejér X 6. 179., N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
73. 1422 XI. 18. U. a. Gersei László kérésére Sitkei László fia Mihály árváját, Katalint, fiúsítja s neki adja nagybátyja, Gáspár javait is, amelyeket ez különféle gonoszságai miatt vesztett el. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
74. 1423 XII. 26. U. a. Szilágyi Gergely familiárisának, Orbánnak, feleségét, Nyerges György leányát, Klárát, Nyerges Benedek leányait, Magdolnát és Katalint és Fekete Imre leányát, Ilonát fiúsítja. (Zalai Oklt. II. 434.)
75. 1426 V. 23. U. a. Kolozsvári Tamás leányait, Dorottyát és Margitot, fiúsítja. (Dl. 29,765.)
76. 1428 I. 14. Biki Mátyás fia Mihály, mivel leányainak, Agátának és Annának, fiúsítását rokona Ablánczi Krewz Miklós, eszközölte ki, s kiadásait megtérítenii nem tudta, egy birtokát zálogba adja neki. (Sopronmegyei Oklt. II. 115.)
77. 1438 III. 30. Albert Uki Gergely leányait fiúsítja. (Hazai Okmt. II. 279.)
78. 1439 VIII. 29. U. a. Szomszédvári Lőrinc fia Tót János leányát, Dorottyát, (anyja Dombói László leánya) fiúsítja. (Dl. 34,115.)
79. 1440 V. 18. Erzsébet Vereskői Wolfárt Pál özvegyét, Sitkát, ura birtkaiban fiúsítja. (Dl. 13,546.)
80. 1446 III. 9. Az aradi káptalan előtt Varsányi László birtokait Borbála leányának adta, részben azért, mert őt a király fiúsította, részben pedig azért, mert birtokai megvédésében pénzzel segítette. (Zichy-Okmt. IX. 101.)
81. 1449. VII. 10. Hunyadi János Petőházi Bertalan leányát, Dorottyát, Kerseni Péter jegyesét, fiúsítja. (Sopronmegyei oklt. II. 339.)
82. 1453 II. 5. V. László néhai Boythory Lőrinc leányát, Ilonát, Boythori Benedek feleségét, atyja hunyadmegyei birtokaiban fiúsítja. (Dl. 30,190.)
83. 1453 XI. 25. U. a. Budaméri János árváját, Annát, fiúsítja. (Teleki: Hunyadiak kora. X. 412.)
84. 1454 XII. 21. Szécsényi László, miután egyetlen fia elhunyt, összes birtokait két fiúsított leányára hagyja. (Bánffy-Oklt. 684.)
85. 1455 IV. 15. V. László néhai Mihályfalvai János leányait fiúsítja. (Sopronmegyei Oklt. II. 385.)
86.1455 XI. 23. U. a. néhai Csornai László leányát, Mártát, nagyatyja birtokaiban fiúsítja. (Zichy-Okmt. IX. 510.)
87. 1456 X. 28. U. a. megparancsolja a budai káptalannak, hogy Szécsényi László leányait, – Annát, Ország Mihály fia János jegyesét és Hedviget, Losonczi Albert feleségét, – akiket Ország Mihály kérésére fiúsított, iktassa be. (1495-ben átírta a budai káptalan Anna, előbb özv. Ország Jánosné, majd G. Pető Jánosné és Hedvig, özv. Losonczi Albertné kérésére. Hg. Batthyány-cs. levt. Körmend. III. 6. 3a.)
88. 1457. U. a. néhai Kisbélai László leányát, Dorottyát, fiúsítja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
89. 1461 V. 8. Mátyás Külsőszakácsi Antal fia György leányait, Borbálát és Annát, Külső- és Nagyszakácsi somogymegyei birtokokban Parlagi László, Budavára provisora és óbudai várnagy kérésére fiúsítja. (Dl. 15,579.)
8890. 1466 előtt. U. a. Töttös László leányát, Orsolyát, Várdai János jegyesét fúsítja. (Zichy-Okmt. XI. 424.)
91. 1469 VII. 16. előtt. U. a. Küllői Orbán leányait, Annát, Mozy Kálmán, Borbálát, Küllői Orbán és Ilonát, Küllői Farkas feleségét, fiúsítja. (Sopronmegyei Oklt. II. 460.)
92. 1471 IX. 28. U. a. Bándhegyi Tamás leányát, Zsuzsannát, fiúsítja. (Sopronmegyei Oklt. II. 474.)
93. 1473 X. 26. U. a. Csitvándi László leányát, Margitot, Kapucsi Benedek feleségét, Zápolyai István kérésére fiúsítja. (Hazai Okmt. II. 358.)
94. 1474. U. a. Tapán János leányát, Apolloniát, Polyáni János vasmegyei alispán feleségét, fiúsítja. (Csánki: i. m. 852.)
94a. 1483. U. a. Kesey György leányát, Zsófiát, férje, Sós Miklós, javaiban fiúsítja. (Tallián-cs. levt. f. 9. n. 47.)
95. A XVI. sz. legelején Debrentei Himfi Imre folyamodik a királyhoz leányának, Orsolyának, fiúsítását kérve Debrente várában és tartozékaiban. (N. Múzeum levt. Törzsanyag. 1500-nál.)
96. 1501. III. 22. II. Ulászló Szentkirályi Gáspár László leányát, Margitot, fiúsítja. (Dl. 21,027.)
97. 1501 IX. 29. U. a. Hochoczki Hochoczky Lukács lányait, Katalint, Dorottyát, Ilonát és Mártát, fiúsítja. (N. Múzeum levélt. Törzsanyag.)
98. 1504 I. 21. U. a. néhai Dezsőfi Mihály leányát, Erzsébetet, fiúsítja. (Hazai Okmt. II. 384.)
99. 1507 VIII. 2. U. a. néhai Csatári Balázs leányát, Dorottyát és e Balázs fia néhai Tamás leányait, Erzsébetet és Margitot, fiúsítja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
100. 1507 VIII. 6. U. a. néhai Homokbedegei Pálfi Tamás leányát, Dorottyát, fiúsítja. (N. Múzeum levt. Törzsanyag.)
101. 1526. II. Lajos Batthyány Ferenc bán kérésére nővérét, Perpetuát, Szerdahelyi Dersfi Miklós feleségét, fiúsítja. (Dl. 24,307.)
102. 1532 VI. 9. János király Kanizsai László leányát Orsolyát, fiúsítja, de oly feltétellel, hogy csak az ő pártján levőhöz mehet férjhez. (Orsz. Levt. N. R. A. f. 635. nr. 8.)
HOLUB JÓZSEF.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT