A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság pénztári állása az 1888. év végén.

Teljes szövegű keresés

A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság pénztári állása az 1888. év végén.
Bevétel.
Pénztári maradvány 1887. évről488 frt 32 kr.
Értékpapirok kamatai336 „ 50 „
Alapítványok befizetése790 „ – „
Alapítványi kamatok190 „ – „
Pártoló tagdíjak1700 „ – „
Évdíjak1098 „ 50 „
A Turul egyes füzeteinek eladásából39 „ – „
Összesen4642 frt 32 kr.
Kiadás.
Személyi, irodai stb. költségek692 frt 35 kr.
A Turul költségei:
Nyomda1398 frt 87 kr.
Metszetek, rajzok, színnyomatok638 „ 98 „
Utánvételi expediálás44 „ 65 „
Írói tiszteletdíjak659 „ 95 „
Összesen2742 frt 45 kr.
Tőkésítés716 „ 32 „
A Turul első
évfolyamainak visszavétele35 „ 70 „
A Nemzetségi Zsebkönyv
czéljaira félretéve180 „ – „
Összesen4366 frt 82 kr.
Készpénz maradvány275 frt 50 kr.
A társaság vagyona:
Értékpapirokban7000 frt – krt.
Rendes alapító levelekben2600 „ – „
Alapítólevelek nélkül
fizetett kamatok tőkéje1600 „ – „
Készpénz275 „ 50 „
Összesen11475 frt 50 kr.
Budapest, 1888 deczember hó 31-én.
Czanyuga József s. k.
pénztárnok.
E kimutatás felolvastatván, Szinnyei József vál. tag a pénztárvizsgáló-bizottság nevében a következő jelentést terjesztette a választmány elé:
Tisztelt választmány!
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság által alulirottak az 1888. évi pénztári kezelés megvizsgálására és a pénztári állás kimutatására kiküldetvén, feladatunkat f. évi január 30-án teljesítettük, és a társulat pénztári könyvének minden egyes tételét megvizsgálván, az utalványokkal és egyéb mellékletekkel összehasonlítottuk.
A számadásokat hibátlanoknak, a kiadásokat az utalványokkal összhangzóknak, s egyátaljában a pénztári kezelést szabatosnak találtuk.
A pénztári állapot 1888 decz. 31-én:
4642 frt 32 kr. bevételt
4366 „ 82 „ kiadást
és így 275 frt 50 kr. pénztári maradványt mutat.
A társaság actualis vagyona 1888 végén: (L. előbb.)
A 275 frt 50 kr. készpénz maradványra nézve indítványunk, hogy az a folyó év számlájára irassék.
Mindezeknél fogva indítványozzuk, hogy a mélyen tisztelt elnökség Czanyuga József pénztárnok úr részére a szokásos évi fölmentést kiszolgáltatni méltóztassék.
Végül a titkár által említett napon tartott ülésünkben bemutatott 1889. évi költségvetés tételeit, melyek 3659 frt 50 kr. bevétellel szemben 3316 frt kiadást tüntetnek föl, szerencsénk van a t. választmánynak pártolólag ajánlani.
Szinnyei József s. k.Csontosi János s. k. Nagy Gyula s. k.
mint a pénztárvizsgáló-bizottság tagjai.
A jelentés tudomásúl vétetvén, a pénztárnoknak az évi fölmentés kiadatni határoztatott, s egyuttal a pénztárvizsgáló-bizottságnak fáradságos munkájáért köszönet mondatott.
53A jelentéssel kapcsolatban Csontosi János vál. tag indítványt tett, hogy azon alapító tagok, kik az eddigi felszólítások daczára alapítványaikat sem be nem fizették, sem pedig azokról kötelezvényeket ki nem állíttottak, erre újból felszólíttassanak. A titkár indítványára elhatároztatott, kéressék fel az elnökség, hogy az említett alapítóknál társadalmi úton hatna oda, hogy az alapszabályok ez iránt való intézkedéseinek elég tétessék.
Ezután a titkár előterjeszté a társaság folyó évre szóló költségvetését, mely a következő:
Bevétel.
1. Pénztári maradvány 1888. évről275 frt 50 kr.
2. A társaság tulajdonát képező
6900 frtnyi értékpapir 5% kamatja345 „ – „
3. A társaság tulajdonát képező
100 frtos nyeremény
kölcsön-kötvény 4% kamatja4 „ – „
4. Alapítványok (4200 frtnyi,
és pedig 2600 frt kötelezvényekben,
1600 frt azok nélkül) 5% kamatja210 „ – „
5. 170 pártoló tag tagdíja1700 „ – „
6. 220 évdíjas tag tagdíja1100 „ – „
(A tagoknál az 1888. évi tényleges befizetést véve alapúl.)
7. A Turul egyes füzeteinek
eladásából várható25 „ – „
Összesen3659 frt 50 kr.
Kiadás.
1. Személyi járandóságok
(titkár, pénztárnok)500 frt – kr.
2. Írói tiszteletdíjak és szerkesztés696 „ – „
3. Nyomdai költség1200 „ – „
4. Színnyomatok készítése400 „ – „
5. Metszetek, rajzok, zinkographiák250 „ – „
6. Expeditio költségei
(utánvétellel való expediálás)80 „ – „
7. Irodai átalány a titkárnak40 „ – „
8. Pénzbeszedési díjak, szolgák bére, újévi ajándékok, másolatok stb.150 „ – „
Összesen3316 frt – kr.
Előirányzott maradvány343 „ –„
A költségvetés elfogadtatván, a Nemzetségi Zsebkönyv számadásainak megvizsgálására, mihelyest a könyvárusi leszámolás megtörtént, a számadás-vizsgáló bizottság kéretett meg.
Ezután a titkár előterjeszté a következő tagajánlásokat: Alapító tagúl 200 frtnyi alapítványnyal: Az árvai közbirtokossági uradalom Árva-Váralján (ajánlja ifj. Kubinyi Miklós). Pártoló tagokúl: br. Steiger Albert Szeptencz-Ujfalun, gr. Karátsonyi Jenő Budapesten (aj. a titkár). Évdíjas tagokúl: A m. kir. 5-ik honvéd féldandár tiszti könyvtára Szegeden; Ghyczy Imre Csendes pusztán; Bartosságh Imre megyei főjegyző Pécsett; Várossy Gyula kanonok Kalocsán (aj. a titkár); Téglásy József Korláton, Meczner József Korláton, Hedry Lőrincz Kassán (aj. Csoma József). Az ajánlottak megválasztattak.
A folyó évi nagygyűlés idejére nézve határoztatott, hogy az október havában tartassék; tárgyai felől pedig a szeptemberben tartandó vál. ülésen történjék előterjesztés.
Végűl felolvastatott Kecskés Dezső lev. tagnak az elnökséghez és választmányhoz intézett levele, melyben levelező taggá történt választásáért köszönetet mond. Tudomásúl szolgál.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szinnyei József és Csontosi János vál. tagok kéretvén meg, az ülés véget ért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT