A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság

Teljes szövegű keresés

A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság
f. évi január hó 31-ére hirdetett és Rudolf trónörökös halála által okozott országos gyász miatt elhalasztott választmányi ülését Nagy Imre másodelnök elnöklete alatt február hó 28-án tartotta meg.
A felolvasások sorát Bunyitay Vincze vál. tagnak «Micz bán és a Bocskay, Soós stb. családok származása» czímű dolgozata nyitotta meg, melyet dr. Schönherr Gyula tagtársunk olvasott fel. A tetszéssel fogadott értekezést folyóiratunk jelen füzete közli. Ezután dr. Szombathy Ignácz olvasta fel a «Vecse-böröllő-izsákfai Vecsey családról» írt dolgozatát, melyet egyik közelebbi füzetünkben közlünk.
A folyó ügyekre kerülvén a sor, az elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg gr. Lázár Miklós vál. tagnak f. évi január hó 7-én bekövetkezett haláláról. A választmány a veszteség fölött érzett fájdalmát jegyzőkönyvileg fejezi ki.
Ezután a titkár előterjeszté a pénztárnok kimutatását az elmúlt évről, mely a következő:

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT