95. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth megbízza Repeczky Ferencet a Bocskai-csapat szervezésének átvételével és az eddigi mulasztá…

Teljes szövegű keresés

95.
Debrecen, 1849 január 20.
Kossuth megbízza Repeczky Ferencet a Bocskai-csapat szervezésének átvételével és az eddigi mulasztások kivizsgálásával.
A Bocskai lovascsapat felszerelése és szolgálattételrei előállítása a közügynek nagy kárára és hátramaradására mindeddig még nem történt. A zászlóalj parancsnoka és tisztjei Sillye Gábort, mint a csapat felszerelésére kiküldött kormánybiztost, ez pedig amazokat okolja minden hanyagságért és rendetlenségért, s utoljára is a hazának szent ügye, a szabadság érdeke szenved a kölcsönös szemrehányások és vádaskodások mellett*. Ennélfogva kormánybiztos úr ezennel kiküldetik a mulasztás és rendetlenségek okának kitudására, hadd ösmerje az ország azokat, kik életkérdései körül oly botránykoztató hanyagsággal járnak el, s hadd lakoljon bűnös, legyen az bárki. És ehhez képest k. biztos úr felruháztatik teljes hatalommal, megbizatása tárgyában, tenni, intézkedni, és parancsolni, a mint jónak látja, meghagyatván úgy a polgári hatóságoknak, mint a kérdésbeni lovascsapat tisztjeinek is, hogy önnek – ezen megbízó levele előmutatására – rendelkezésére legyenek, intézkedéseit pontosan és feltétlenül teljesítsék, s minden a csapat felszerelését és rendezését illető irományokat és számadási könyveket minden pillanatban kiadni szoros kötelességöknek ösmerjék. Ezen kiküldetés folytán k. biztos úr a csapat felszerelésére kiszolgáltatott tetemes pénzöszvegek hova fordítása iránt is szoros számoltatást teend, s magát a hadügyministerium által kinevezendő hadi biztossal érintkezésbe tévén, Böszörménybe menend eljárni a szoros, de egyszersmind a kérlelhetlen igazságosság szerint.*
Az előzményekre l. az 54. és 86/d. sz. aktákat, 92. és 163. l.
Repeczkyt Kossuth dec. 30-án a hontmegyei reakciós jelenségek kivizsgálására küldte ki (V. ö. előző kötet, 550. sz., 928. s köv. l.) Vizsgálatának eredményéről beadott jelentését l. OHB 1849: 487. sz. alatt.
Ami a további felszerelést illeti, arra nézve k. biztos úr belátása szerint intézkedjék, minden attól függvén, hogy valjon az eddigi mulasztás nem tette-e lehetetlenné, vagy legalább szerfelett költségessé e csapatnak egy önálló zászlóaljjá tehetését? s ehhez képest a felszerelést vagy folytatandja, vagy pedig azt felfüggesztendi.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével.
O. Lt. OHB 1849: 784.
Mellette utalvány Somossy elnöki pénztároshoz 400 forint költség kifizetésére.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT