94. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth válasza Kalocsa város hűségnyilatkozatára.

Teljes szövegű keresés

94.
Debrecen, 1849 január 20.
Kossuth válasza Kalocsa város hűségnyilatkozatára.
A magyar nemzet törvényes kormánya szives elismeréssel fogadá e város közönségének azon tiszta, hazafiú indulatból eredt nyilatkozatványát, melylyet az ideküldött megbizottai által mai napon kifejezett, midőn e törvényes kormányhoni hű ragaszkodásának tanulságául innen vár további teendőire nézve rendeletet.
Kalocsa város közönségének ezen példás tette félreismerhetlenül bizonyítja azt, hogy polgárai a legvészesb perczekben is hívek óhajtanak maradni azon alkotmányos szabadsághoz, melly legrégibb időktől fogva szentül megőrzött kincse vala e nemzetnek, s a mellytől csak a közelebbi századokban törekvék őt a folytonosan leigáztatásunkra czélzó ausztriai ellenséges kormány rendszer megfosztani.
Fogadják Önök uraim legszivesb üdvözletünk mellett a képviselőháznak s a tövényes kormánynak ide mellékelt határozatát és illetőleg rendeletét* s legyenek megnyugtatva, hogy olly hazafias érzelem mellett, minőt önökben tapasztalnunk alkalmunk vala, habár percznyi diadalokat nyert is a gazságnak minden nemét felhasználó ellenség, de ezredéves szabadságunkat végkép letiporni soha képes nem leend, ha a nép olly hű leend hazájához, mint Kalocsa városa közönsége.
V. ö. 164. l. 4. jegyzet.
A magyarok Istene lelkesítse Önöket a kitűrésre. Egy Istenünk, egy hazánk egy szabadságunk! – A nép pedig hű őrje a szabadságnak, s ha az önérdek Pest megyének egy-két tisztviselőjét eltántorítja is a hazafiúi kötelesség ösvényéről, az illy elvetemedettet utól érendi a honárulás büntető súlya, de Pest megye magyar népe fel fogja tartani Pest megye régi dicsőségét.
Seregeink előre nyomulnak. Velünk van Isten és az igazság. Ne higyjenek a német ámításnak. Éljen a Haza!
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével.
O. Lt. OHB 1849: 785.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT