54. Debrecen, 1849 január 11. Kossuth utasításai Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztosnak.

Teljes szövegű keresés

54.
Debrecen, 1849 január 11.
Kossuth utasításai Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztosnak.
Ezennel következőknek végrehajtására hívom fel hivatalosan kormánybiztos urat:
1-ör. Matkovics őrnagy által értesíttettem, hogy azon 680 hajdu önkéntes, kik Görgey táborában voltak, útban vannak hazafelé fegyvertelenül azért, mivel a kerület pótlékdíjuknak további fizetését megtagadta. Ezekre nézve utasításul adom önnek, hogy szétbomlásukat semmi esetre se engedje meg, hanem a kerületben együtt tartsa olly végre, miszerint ha seregünk erre kénszerülne vonulni, az itteni tartalék seregnek mintegy gyűjtő magvát képezzék.*
Az ügy további fejleményeire l. a 71. sz. aktát, 136. s köv. l.
Mi ezen önkéntesek pótlék díját illeti, a kormány közvetlenül nekik pótlékdíjat nem adhat, mert akkor az egész seregnek kellene adni – mindazonáltal a kerületet kész segíteni, miszerint a szóban lévő díjaknak továbbra is kiszolgáltatása meg ne akadjon.
2-or. Az 52-ik honvéd zászlóalj Kassa alatt teljességgel nem felelt meg a nemzet várakozásának.* Ha ezen zászlóaljnak egyes csapatai netalán a kerületben találnának szállongani, azon esetre utasításul adom önnek, hogy őket összeszedje, s nekem róluk jelentést tegyen.
A január 4-i kassai ütközetre l. a 64. l. 2. jegyzetét.
3-or. A Bocskai huszárok parancsot kaptak Böszörménybe jönni,* ezekre különösen hívom fel önnek figyelmét, s utasítom, miszerint azoknak a lehető legrögtönösebben használható állapotba tétele körül csüggedetlen erélyességgel mindent elkövessen ön, mi az említett lovasok minden perczben síkra szállhatását elősegítheti, ha mi felszerelésükre szükségeltetnék, rögtönös jelentését várom önnek, hogy a szerint a megkívántatók gyors kiszolgáltatása iránt intézkedhessem.
V. ö. 53/c sz. 91. l.
Végre 4-er. A kerületben népfelkelés kell, hogy rendeztessék. Különösen figyelmeztetem önt a népfelkelésnél a lovasságra, mert azon esetben ha a kerület felkelt népének védereje hadseregünk erre felé vonulása esetében igénybe fogna vétetni, a fő erő abban fekszik, ha a felkelt hajdu lovasság ezen a sík földön az ellenséget jobbról, balról, előrül hátulrul nyugtalanítja, zaklatja, ekkor meg kell hogy törjék az ellenségnek ereje.
Általában, amint utamban magának a fellelkesült népnek mondottam, a hajdukerület népe a nemzetgyűlésnek és kormánynak őrseregét képezi, s amint örömmel tapasztalám, e nép kész e magas hivatást betölteni, önnek hazafiúi lelkességétől és buzgalmától várom meg tehát, hogy fennebbi rendeleteimet gyors siker kövesse, amit pedig a nemzet a hajdu népnek igazságos ügyünk melletti felkelésétől vár, meghozza gyümölcsét, amint hogy kétségtelenül még is hozandja, csak buzgalom kell a népnek fellelkesítésében, s ha ez megvan, kitűrés.
Az eredményrőli jelentését hova elébb elvárom.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével. O. Lt. OHB 1849: 242.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT