55. Debrecen, 1849 január 11. Kossuth utasítása és nyilt rendelete Madocsányi Pál árvai főispánnak szabadcsapatok alakítására.

Teljes szövegű keresés

55.
Debrecen, 1849 január 11.
Kossuth utasítása és nyilt rendelete Madocsányi Pál árvai főispánnak szabadcsapatok alakítására.
Madocsányi 1848 dec. 31-én jelentést intézett Kossuthhoz: panaszkodott, hogy a Közlöny kihagyta Árva megyét a mozgó csapatok alakításával megbízott megyék közül.* Közölte azt is, hogy a harmincadhivatalok határtisztei nagyrészt megbízhatatlanok. Felhatalmazást kért szabadcsapatok alakítására. Kossuth a jelentés hátlapjára vázolta fel az alábbi választ:
A szóbanforgó dec. 18-i rendeletet és a felkelésben résztvenni tartozó megyék névsorát l. az előző kötetben, 470/a sz. alatt, 705. s köv. l.
Főispán úrnak múlt hó 31-éről 682-ik és folyó hó 1-éről* 9-ik számok alatt kelt hivatalos leveleire ezennel következőkben adom válaszom:
Madocsányinak csak az első, dec. 31-i jelentése van mellékelve a fogalmazványhoz.
Hogy Árva megye a mozgó csapatok alakítására a kormány által felhívott s illetőleg utasított megyék sorából kihagyatott, az tisztán sajtóhiba.
Egyéb iránt főispán úrnak a nemzet által hálásan megismert lelkessége s csüggedetlen buzgalma helyre hozá, mi e sajtóhiba miatt ügyünk érdekében elmulasztva lehetett volna. Örömmel jelentem ki, a kormány nevében mikép ott, hol a nemet függetlenségének kivívásáért olly keblű hazafiak munkálnak, mint főispán s kormánybiztos úr, ott az ellenség diadalra számításai bizonnyal meg fognak hiusulni.
Csak kitűrés lelkes polgártárs! s szabadságunk felkelendő napjának fénysugára kivívott érdembogláraibani visszatükrözéssel jutalmazandja meg önt.
A szabad csapatokrai meghatalmazás főispán úrnak ezennel megadatik azon meghatalmazással, hogy 15,000 pengő forintig az azon vidéki álladalmi pénztárral rendelkezhetik, s annyit az ide mellékelt rendelet előmutatásával felvehet.
Felhatalmaztatik továbbá ezennel arra is, hogy mindazon harminczadi tiszteket, kiket politicai tekintetből a hazára nézve károsaknak tart, elmozdíthassa, s másokat helyettesítsen, a kormánynak jelentést teendvén.
Végre szomorú szívvel tudatom főispán úrral, hogy a kormány ide Debreczenbe tette át székhelyét. Seregeink a Tiszánál koncentrálják magukat Görgey azonban egy erős sereggel a Vág vidékén működik.
Teendő jelentéseit tehát sziveskedjék főispán úr ide küldeni.
Bem tábornok Erdélyben folytonos győzelemmel halad előre. Erdélynek birtokához reményünk biztos.
Isten és a mi bizalmunk önnel.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 237.
A levélhez Kossuth az alábbi nyílt rendeletet mellékelte:
Nyilt rendelet,
mellynek erejénél fogva Madocsányi Pál Árva megyei főispán és kormánybiztos úr ezennel felhatalmaztatik, hogy a Közlöny 90-ik és 92-ik számában kibocsátott kormányi rendeletek nyomán megyéjében szabad csapatokat alakíthasson, e csapatoknak vezéreket és tiszteket nevezhessen, és ezeknek életbeléptetése tekintetéből az azon vidéki álladalmi pénztárakból ezen rendelet elmutatásával 15,000 pengő forintot nyugtatványára felvehessen.
Minek következtében ezennel felelet terhe alatt meghagyatik mindazon hatóságoknak és egyes tisztviselőknek, kikkel nevezett főispán és kormánybiztos úr fennebb érdeklett nagyfontosságú feladatának teljesítése s sikeresítése érdemében érintkezésbe jő, rendeleteinek s parancsainak feltétlenül engedelmeskedni, s őt működésében minden módon elősegíteni a haza iránti szent kötelességüknek ismerjék, külömben nem cselekedvén.*
Madocsányi dec. 31-i jelentésének hátlapjára, a válasz felvázolása után Kossuth ceruzával a következőket írta: »Ezen levelet viszi magával Görgey futárja s Losoncz tájáról fogja stafettaliter expediálni.«
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 237.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT