30. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth válasza ifj. Bernáth Zsigmond ungmegyei kormánybiztos jelentésére az ungmegyei zászlóa…

Teljes szövegű keresés

30.
Hajdúszoboszló, 1849 január 6.
Kossuth válasza ifj. Bernáth Zsigmond ungmegyei kormánybiztos jelentésére az ungmegyei zászlóalj ügyeivel kapcsolatban.
Bernáth jan. 2-án kelt jelentésében közölte, hogy a zászlóalja felruházására szánt posztót Schlick elől Pestre szállították s ott állítólag Nyáry részére átvették, a vállalkozó tehát nem tud posztót szállítani. Érdeklődött, megfelel-e a valóságnak a vállalkozó állítása? Egyéb pénzügyi természetű kérések után jelentette, hogy Ung megyében is megalakult a helyi Honvédelmi bizottmány. Kossuth válasza:
Főispán úrnak f. hó 2-áról kelt hivatalos jelentésére következőkben adom válaszom:
Kornstein posztó szállítását illetőleg annyit bizonyosan mondhatok, hogy a jelentésben kitett posztó készletet semmi esetre sem kénszerítve adta át a ruhaszállítási bizottmánynak, hanem kétségtelenül nyerészkedési tekintetből – akár miként legyen is azonban a dolog – miután a szóban levő posztó készlet csakugyan az álladalom javára lőn fordítva, arra kérem fel főispán urat, sziveskedjék engem Debreczenbe, hová ma éjszakára megérkezendő leszek, arról értesíteni, mi nemű és mennyi ruhára van az unghi újonczok számára szüksége, azon mennyiségen felül, mit főispán úr maga képes kiállítani? és én azonnal intézkedendem, hogy a kivántató ruha mennyiség Debrecenből, hova az álladalom ruhatára s ezzel kétségtelenül a Kornstein szállította posztó is átszállítva van, kiszolgáltassék.
A nyugdijas tiszteknek kérelmét illetőleg utasítottam a pénzügyi ministeriumot, hogy említett tiszteknek illetőségét Debreczenből, hol jelenleg az ország pénztára van, szolgáltassa ki, vagy az unghi sóházra utalványozza.
A mi a főispán úr rendelkezése alá utalványozott pénzeket illeti, ezeknek nemcsak utasítottam a pénzügyi ministeriumot, hanem felügyelni is fogok, hogy a kívánt öszvegeket főispán úr a lehetőségig haladék nélkül megkapja.
Egyébiránt belátandja főispán úr, mikép ha a kivánt és utalványozott pénzöszvegek e napokban nem a szokott renddel és pontossággal küldettek meg, ezen hátramaradás az országgyülésének, kormánynak és az ország pénztárának Debreczenbe lett átszállítása által igen is van indokolva.
A munkácsi várban szükségelt 25,000 pftnak azonnali megküldésére a pénzügyi ministeriumot mai napról szinte utasítottam.
Végre az unghi honvédelmi bizottmányra vonatkozólag:
Erről azon kívül, mit főispán úr jelentésében említ, legkisebb tudomásom sincs; s ennél fogva e perczben iránta sem helyeslőleg, sem ellenzőleg nem nyilatkozhatom.
Annyit azonban mindenesetre megjegyzek, hogy az illyen bizottmányoknak társulati közrehatását igen is óhajtom; de azoknak olly hatóságot tulajdoníttatni, melly a főispáni és kormánybiztosi működési körbe auctoritative belé vágna, teljességgel nem akarok.
Egyébiránt a bizottmány iránt bővebb felvilágosító jelentését főispán úrnak elvárom.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 70.
Mellette Bernáth jelentése és a pénzügyminisztériumnak egyidejűleg adott utasítás fogalmazványa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT