31. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth utasításai Eötvös Tamás őrnagynak a munkácsi teendőkről.

Teljes szövegű keresés

31.
Hajdúszoboszló, 1849 január 6.
Kossuth utasításai Eötvös Tamás őrnagynak a munkácsi teendőkről.
Eötvös Tamás jan. 1-én jelentette Kossuthnak, hogy a verhovinai erősítési munkát abbahagyták, mert a bukovinai mozgalmak következtében ott nincs közvetlen veszély. Ezért Szintay Munkácsra rendelte, honnét a hűségesküt megtagadó tiszteket kiutasította s igyekszik a vár erődítményeit kijavítani. Pénzt és alkalmas mérnöktisztet kért. Kossuth válasza:
Mit jelen hó 1-ő napján kelt értesítményében Munkácsot illetőleg őrnagy úr feljelentett, a kormány kedves tudomásul vette, intézkedéseit mind helyesli, s a várőrség ellátására tartatott árlejtésnek Ön által lett megerősítését is jóváhagyja.
Az élelmezési és erődítési költések fedezhetésére, mai nap utalványoztatott a pénzügyminiszteriumnál 25,000 pgő forint, melly őrnagy úr, vagy az illető kormánybiztos úr nyugtatványára azonnal kifizettetik.
Kedvesen venné a kormány, ha önnek sikerülne a vár biztosítására megkivántató rendezett őrsereget, ottan helyben megbízható magyar emberekből megalakítani, a nélkül, hogy máshonnan kellessék rendezett katonaságot e czélra oda rendelni. Egy 300 főből álló sereg ha nem másképp, foglalópénz mellett két vagy három évi capitulatiora csak kiállítható volna Munkács környékéből. Az álladalom örömest kifizetné e foglalópénzt.
Kisértse meg őrnagy úr e szerint a várőrséget összealkotni, s ha eszközölheti, ruházza fel, mint ott kitelhető szűrnadrág-, ujas- és köpennyel; mind ezek használható ruhák lennének. A sikerről azonban mentül elébb elvárja a honvédelmi bizottmány Debreczenben, hol ennek utána székelend, – Önnek jelentését, hogy ahhoz képest, ha tán a várőrség megalakítására nézve nehézség adná magát elő, azt elháríthassa; valamint az ottan meg nem szerezhető ruhaféléket is az álladalmi ruhatárból kiszolgáltathassa. De adja be ön egyszersmind szám szerint a kimutatást azon szuronyos lőfegyverekről és lőszerekről, mellyek a már meglevőkön kívül a rendezendő várőrség számához képest, még oda megkivántatnak, hogy ezeket is haladéktalan lehessen Önnek megküldeni.
Végezetül értesítettik őrnagy úr, miszerint a hadügyminiszteriumnak meghagyatott, hogy a munkácsi erődítési munkálatok vezérletére tüstént egy magyar szellemű alkalmas mérnök tisztet rendeljen ki.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 74.
Mellette Eötvös jelentése és utasítás fogalmazványa a fenti értelemben a hadügy- és pénzügyminisztériumhoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT