167. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth döntse a sándorházai volt szerződéses jobbágyok és földesuruk, a zágrábi püspökség közötti…

Teljes szövegű keresés

167.
Debrecen, 1849 február 3.
Kossuth döntse a sándorházai volt szerződéses jobbágyok és földesuruk, a zágrábi püspökség közötti vitában.
Kebelökbeli Sándorháza szerződéses helységnek azon kérelmére, melyben a zágrábi püspökséghez tartozó billéti uradalommal* kötött szerződésben alapuló azon jogát az említett uradalomnak, melynél fogva a folyamodó helységnek előljáróit önkényleg maga nevezi ki, s minden az uri hatóságból és a szerződési viszonyokból eredő kérdések eldöntését, minden törvényes hatóság elmellőzésével maga intézi el, eltöröltetni kéri, a fölterjesztett iratok s a folyamodó helységnek kézbesítendő kéziratot kérelem-levél ·/· alatti visszaküldése mellett rendeltetik
A zágrábi püspökségnek egy a 18. század második felében az államkincstárral végrehajtott birtokcsere következtében voltak Torontál megyében birtokai.
Nem lehetvén a helységek előljáróságainak öszveszerkesztése körül országos törvényileg megállapított választási jogokat s eljárásokat magánszerződések által akár változtatni, akár megsemmisíteni: Önök a folyamodó helységet oda utasítandják, hogy a községi előljárók megválasztásánál a törvényileg szentesített jogokat gyakorolja, az illető járásbeli tisztviselőknek pedig kötelességökül teendik, hogy a községet, a kérdéses jog gyakorlatában kellőleg gyámolítsák. Továbbá
A törvényileg eltörült uri hatóság magán szerződések alapján fön nem tartathatván, de meg az igazság kiszolgáltatásának országosan rendszerezett egybealkotása magán kötések által másképen nem szerkeszthetvén, a folyamodó helység szerződésének azon megállapodásai, minél fogva a helység és egyes bérnökök, meg a földes uraság között fönforgó viszálkodások és kérdések elintézése csupán és egyedül az uradalomnak jogává tétetik, eltörültetnek – Önök utasíttatván, hogy egy részről az uradalmat minden bíráskodástól eltiltsák, másrészről pedig úgy az illető tisztviselőknek és törvényszékeiknek meghagyják, hogy a folyamodó helységnek és egyes lakosainak minden, a fönebb érintett viszonyokra vonatkozó ügyeikben a bíráskodási eljárást teljesítsék.
Hátirat a k. n. 1848 évi 5466/D szám alatti beadványra.
A benfoglalt kérelem iránt Torontál megyénél meglévén a szükséges intézkedések téve: folyamodó helység a nevezett megyéhez utasíttatik.
Ered. fogalm. O. Lt. Kossuth-Polizei-Akten 713.
Mellette Torontál megye 1848 nov. 6-i üléséből kelt kisérőirata az igazságügyminisztériumhoz, mellyel felterjesztette a Sándorháza panasza tárgyában történt bírói vizsgálat eredményét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT