164. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth válasza Heves megye közgyűlésének január 29-i feliratára.

Teljes szövegű keresés

164.
Debrecen, 1849 február 3.
Kossuth válasza Heves megye közgyűlésének január 29-i feliratára.
Kossuth jan. 28-i, dorgáló levelének hatása alatt* Heves megye jan. 29-én közgyűlést tartott, amelyben elhatározták, hogy az ellenség parancsainak nem engedelmeskednek, s felszólították a megye községeit, hogy az ellenség kisebb csapatait felkeléssel semmisítsék meg. A határozat kivonatát megküldték a Bizottmánynak, hűségükről biztosították a kormányt és 12 000 forintot kértek katonai kórház céljára. Kossuth válasza:
L. 135. sz. alatt, 259. s köv. l.
Valamint nem lehetett a honvédelmi bizottmányra nem fájdalmasan hatnia azon értesítésnek, miszerint az ezen megye kebelén átvonult ellenség élelemi szükségletekkel láttatott el, s hogy általában a megye közönségének irányábani viselete inkább a meghódolás, mint a legyőzhetlen erőszak kényszerű engedésének színét látszatott tanusítani, úgy valódi hazafiúi öröm volt a bizottmánynak a közönség múlt hó 29-éről kelt hivatalos leveléből arról meggyőződhetni, mikép Heves megye lelkes polgárainak honpolgári kötelesség érzete a legyőzhetlen erőszak súlya alatt sem hült, nemcsak, sőt öregbült hevében, miszerint ismerve, érezve a legdrágább kincseik, nemzeti önállóságuk és szabadságuk után kinyúlt rabló kéznek terhét, annak megsemmisítésére annál magasultabb lelkesedéssel s mindenre kész elhatározottsággal vihessék síkra karjaiknak ezreit.
A honvédelmi bizottmány bízik Heves népének hazaszeretetében, hiszi, mikép ha még fenyegetőbb alakban fognának is tornyosulni az édes hazának egén a vészfellegek, Heves megyének népe ott a Tiszának és Zagyvának partjain ahelyett, hogy csüggedésre gondolna, és ha vannak kishitűek és ingadozók, a helyett, hogy meghajoljanak, felkeresendik őselődüknek, a magyar dicsőség egyik nagy bajnokának, Dobó Istvánnak sírját, hogy tanuljanak honszerelmet, minőnek legyőzetésére fegyvert még nem találtak fel, kik szabadságot szeretnek rabolni.
Bizalom uraim szent ügyünk diadalához. Egyetértés, kitűrés és elhatározott akarat azon szikla, mellyen megtört, és meg kell, hogy törjék minden zsarnoknak hatalma.
Mi a megye közönségének az iránti kérelmét illeti, hogy legszükségesebb kiadásainak fedezésére a bizottmány 12,000 pftot küldjön, ezennel értesíttetik, hogy a fenebb kitett öszveg a közönség részére utalványoztatott, s kifizetésére a pénzügyi ministerium utasíttatott; szükséges azonban, hogy a pénznek felvételére a megye közönsége bizonyos és meghitt egyént küldjön, ezen előgondoskodó óvakodást, miután ezen megye az ellenséges csapatok száguldásának vonalába eshetik, szükségesnek ismerendvén.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1317.
Mellette Heves megye határozatának jegyzőkönyvi kivonata és utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz a kért összeg kiutalására.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT