165. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth utasítása Lukács Dénes alezredesnek, a honvédtüzérség főparancsnokának a lőszertermelés fo…

Teljes szövegű keresés

165.
Debrecen, 1849 február 3.
Kossuth utasítása Lukács Dénes alezredesnek, a honvédtüzérség főparancsnokának a lőszertermelés fokozására.
A hadügyministerium áttevén Önnek f. hó 29-kérül 50. szám alatt kelt, a lőszerek ügyébeni intézkedéseiről szóló jelentését – ezen jelentésből örömmel látá a honvédelmi bizottmány, hogy ez idő szerint egyik leglényegesebb feladat, t. i. a lőszerkészítésben Ön szokott erélyességgel működik. Fogadja Ön erélyes buzgalmáért, mellyel ez ügyet elősegíti, a honvédelmi bizottmány méltányló elismerését. Lankadatlan erély, kötelességteljesítés mindenekben, minden részről, s a haza bizonyára mentve lesz. A megmentett haza hálájára pedig nemcsak egyedül azok, kik a czélt s irányt jelölék ki, hanem azok is, kik a czélra segítő eszközöket előállíták, teljes joggal számolhatnak s e szerint mindenkinek nyitva áll a tér, magát a haza hálájára, elismérésére érdemessé tennie. Ne feledje ön ezt s adjon ez Önnek ösztönt továbbra is soha nem lankadó eréllyel teljesíteni hivatását, annyival inkább, mert nyiltan megvallom önnek, hogy a lőszerek általában, kivált az ágyú töltvények hiánya okozza azt, hogy hadi operatioinkban elő nem meheténk ekkorig. Lőszer hadviseléshez az, a mi levegő az élethez. Azért mondom Önnek, hogy az Ön vállain fordul meg a haza sorsa. Lőszert uram, lőszert! 3-szoros tölténykészletet minden ágyuhoz, ezt teremtsen Ön rögtön, azonnal, ha arannyal mérik is. Adjon jutalmat, büntessen, nyúljon minden eszközhöz, de lőszert teremtsen mindenek előtt sietve, rögtön, azonnal, minden ettől függ.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1229.
Mellette a hadügymin. január 30-án kelt, c/t 199. számú kísérőirata, mellyel megküldte Kossuthnak a honvéd tüzérség főparancsnokának a lőszerek készítésével kapcsolatban tett jelentését. (Maga a jelentés visszament a hadügyminisztériumba.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT