155. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth válasza Batthyány Kázmérnak a Nemegyey Bódog leváltására hozott intézkedésekről.

Teljes szövegű keresés

155.
Debrecen, 1849 február 2.
Kossuth válasza Batthyány Kázmérnak a Nemegyey Bódog leváltására hozott intézkedésekről.
Batthány Kázmér Eszékről, jan. 26-án jelentette Kossuthnak, hogy Nemegyey őrnagy, aki a Bakonyból jelentékeny seregével Pécsre húzódott, s akinek Kossuth korábbi terve értelmében* Eszék fedezése lett volna a feladata, a határozott parancsok ellenére seregével elhagyta Pécset és Mohács felé vonult, amikor a jóval kisebb erővel Pécs irányába vonuló Burics tábornok még több napi járóföldre volt Pécstől. Intézkedéseket kért Kossuthtól Nemegyey leváltására és árulással határos viselkedésének megbüntetésére. Kossuth válasza:
Nemegyey seregének feladatait – elsősorban Eszék várának fedezését – Kossuth még január elején kiadott intézkedéseiben tűzte ki. (V. ö. 47/e. sz. 81. l.)
Nemegyeinek több mint botrányos, sőt árulással határos gyávasága következtében a hadügyininiszterium útján a szükséges intézkedések megtétettek, s Rohonczy alezredes utasítást vett hogy Szegedről azonnal induljon Dunántúlra, hol a Nemegyei vezérlete alatt volt sereg vezényletét átalvevén, országos biztos s vezér főispány úr utasításai nyomán azon vidéknek biztonságára hasson.
Mindazok egyébiránt, miket főispán úr Nemegyei eltávozta folytában rendelt, innen is helyeseltetnek.*
Nemegyey tehetetlen működéséről már a jan. végén Debrecenben időző Gasparich Kilit is súlyosan elítélő formában tájékoztatta Kossuthot. (V. ö. jan. 30-i, OHB 1849: 3596. sz. alatti jelentésével.) Az ellene megindított vizsgálat csak ápr. második felében jutott el a befejezéshez: az eredmény felmentés lett és Kossuth új feladatokat bízott Nemegyeyre. (Az erre vonatkozó iratokat l. a továbbiak folyamán és a következő kötetben.)
Főispán urat többnyire szívesen kérem, hogy tapasztaltabb hazafiúi buzgósága s a hazát lekötelező erélyessége szerint tovább is az eddigihez hasonló gondossággal vezérelje ügyeink ottani kormányát, melly mindinkább fontosabbá válandik, miután alkalmasint mielőbb bekövetkezendik a szükség, hogy a mint egyéb seregeink már központosulnak, úgy a tuladunai hadtesteknek is concentrativus mozdulatokat kellend tenniök, miről Gróf vezér úr annak idejében előlegesen értesíttetni fog.
Használtam ez alkalmat, hogy némi kis készletet küldessek: lőkupakok és gyutacsokból, sokat nem rendelhettünk ki, mert a küldeményezés most Eszék felé épen nem ajánlkozik megnyugtató biztossággal.
Ajánlom végre ismét meg ismét Gróf úrnak a haza megmentésének szent munkáját, mellyben eddig elé is már oly dicső részt vőn.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1274.
Mellette Batthyány Kázmér Eszéken, január 26-án kelt jelentése Kossuthhoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT