156. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth utasítása Hunkár Antal bácsmegyei kormánybiztosnak, egy feljelentett bácsmegyei összeesküv…

Teljes szövegű keresés

156.
Debrecen, 1849 február 2.
Kossuth utasítása Hunkár Antal bácsmegyei kormánybiztosnak, egy feljelentett bácsmegyei összeesküvés felderítésére.
Az ide mellékelt íratból, mely igen biztos kéztől származott, érteni fogja Főispán úr, mikint Bács megyét egy veszélyessé válható összeesküvés fenyegeti.*
Az intézkedés alapjául szolgáló feljelentő levelet Kossuth elküldte Hunkárnak s így tartalmát részletesen nem ismerjük.
Kérnem kell tehát Főispán urat, hogy a föladott vétkes szövetkezésnek czéljai és tagjai iránt lehetőleg gondos és óvatos vizsgálatot tétetni, s az áruló merénylet meghiusításául minden szükséges intézkedéseket valósítani sürgetős teendői gyanánt szíveskedjék kitűzni.
A vizsgálatok megtétele körül Lénárd Máté szabadkai főkapitány közremunkálása ajánltatván, méltóztassék főispán úrnak e férfiut a leggondosabb vigyázatra utasítva az intézendő adatgyűjtés munkáiban használni.
Sajnálattal kell különben is megjegyeznem, miképen az innen ajánlott Zomborcsevits Ferencz úrnak segélyére, ez összeesküvés kitudása és megtorlása körül úgy sem számolhatni, mivel a föladásban említett Zomborcsevits dr. Ferencznek testvére, így tőle azon brutusi erényt és resignatiot várni vagy igényleni nem lehet, miszerint saját testvérének bár érdemlett, vesztére közremunkáljon.*
Kossuth jan. 25-én küldte ki Hunkárt Bács megyébe kormánybiztosnak, s akkor ajánlotta neki, hogy munkájában vegye igénybe Zomborcsevics Ferenc, az egykori szabadkai ellenzéki követ támogatását. (V. ö. előbb, 117. sz. 226. s köv. l.)
A megtorlási intézkedéseknek, mit talán megjegyeznem sem kellene, hamarébb semmiesetre sem kell megindíttatniok, miglen Lénárd közrehatása mellett az adatok előlegesen be nem gyűjtettek.
Az ügy és veszély fontossága elegendő indokul fognak főispán úr hazafiúi buzgalmának szolgálni arra, hogy eljárásában vigyázatos gonddal és kitelhető eréllyel működni, kérelmem nélkül is elhatározva legyen.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 1389.
Mellette egykorú német fordítása.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT