Bach-korszak.

Teljes szövegű keresés

Bach-korszak.
A világosi fegyverletétel után Szombathely is néma gyászban kesergett az idegen hatalom igája alatt, mely önállóságától megfosztotta, önkormányzatát megsemmisítette, sőt még a honfiúi sóhajt is elfojtotta.
A városházán a német szó járta, kérlelhetetlen beamterek nyomták a békés polgárokat, vizsla zsandárok kémlelték a sajgó szíveket, melyek egy évtizednél hosszabb időn keresztűl epedtek hasztalanúl az elvesztett szabadság után.
E közben a nemzet a forradalmi politika útjáról a békés egyezkedés terére lépett és a kimerült osztrák hatalom hosszas vonakodás után, végre is elfogadta a békejobbot.
I. Ferencz József kibocsátotta az októberi diplomát és ebben, bizonyos korlátozással ugyan, visszaadta az ország régi alkotmányát. Ez esemény híre örömre hangolta a város lakosságát. Ujra divattá lett a magyar ruha, atillába öltözött kokárdás emberek hirdették a régóta nélkülözött szabadságot. A megyeház oromzatáról lehullott a kétfejü sas, mely 1849-ben kerűlt oda s az 1861. október 25-én tartott tanácsgyűlés lelkesedéssel üdvözölte az új korszak hajnalát és intézkedéseket tett a községi szervezet megváltoztatására.
De alig esett túl a kezdet nehézségein, keserű csalódásra ébred a nemzet. Az 1862. ápril 3-án tartott tanácsgyülésen már ismét a korábbi szomorú képpel találkozunk. A főispáni helytartó önkényes beavatkozásai a megváltoztatott rendszer nehézségeit csak szaporították, rendeletei pedig érzelmeiben sértegették a polgárságot. Elkobzás várt a magyar emigráczió vezetőinek arczképeire és számtalan ily képekkel díszített melltű és gyűrű került a zsandárok kezeibe.
Az 1866. év háborús mozgalmai szintén befolyásolták a városi közhangulatot. A hadkiegészítő parancsnokság ismételt megkeresésére a város 13 önkéntest toboroztatott. Minden önkéntes fejenkint 30 frt foglalót, az elindúlásig napi 1 frtot és rendes élelmezést kapott; mindez 761 frttal terhelte meg a város pénztárát.
Alig, hogy megkezdődött a háboru, nyugtalanító hírek terjedtek el a városban. A szekerek hosszú sora, megrakva sebesültekkel, vonult végig a városon, miután már nem volt hely, mely befogadhatta volna az ápolásra szorult betegeket. A város a polgári gyámoldában 12 ágyat állított fel, a polgárok közül számosan vállalkoztak egy vagy több ágynak felszerelésére, 124de legtöbb sebesült a helyben felállított 38. számú tábori kórházban volt elszállásolva. A helytartó tanács rendeletének hatását fokozta a polgárság könyörületessége; majd minden ház hozzájárúlt a betegek élelmezéséhez.
A königgrätzi vereség után a megalázott Ausztria készséggel ajánlotta fel a békejobbot és Deák Ferencz kiegyezési politikája a nemzet uralkodója között fennállott választó falat végre ledöntötte.

SZOMBATHELY. – A PAPNEVELŐ INTÉZET. B. Kiss Zoltán felvétele.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT