2 Kor. 9

Teljes szövegű keresés

2 Kor. 9
2 Kor. 9.1
A szentek iránt való szolgálatról felesleges * is néktek írnom.
2 Kor. 9.2
Hiszen ismerem a ti készségteket * a melylyel dicsekszem felőletek a macedónoknak, hogy Akhája kész a mult esztendő óta; és a ti buzgóságtok, sokakat magával ragadt.
2 Kor. 9.3
Mindamellett elküldöttem az atyafiakat, * hogy a mi felőletek való dicsekedésünk ebben a részben hiábavaló ne legyen; hogy, a mint mondám, készen legyetek.
2 Kor. 9.4
Hogy aztán, ha a macedónok velem együtt odajutnak és titeket készületlenül találnak, valamiképen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti, ebben a dologban.
2 Kor. 9.5
Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány.
2 Kor. 9.6
Azt mondom pedig: A ki * szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat.
2 Kor. 9.7
Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót * szereti az Isten.
2 Kor. 9.8
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
2 Kor. 9.9
A mint meg van * írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.
2 Kor. 9.10
A ki pedig magot * ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, +
2 Kor. 9.11
Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek.
2 Kor. 9.12
Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, * hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt;
2 Kor. 9.13
A mennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangyéliomát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségtekért.
2 Kor. 9.14
Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt.
2 Kor. 9.15
Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT