2 Kor. 10

Teljes szövegű keresés

2 Kor. 10
2 Kor. 10.1
Magam pedig, én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére * és engedelmességére, a ki szemtől szemben ugyan alázatos + vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok;
2 Kor. 10.2
Kérlek pedig, hogy a mikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál fogva, a melylyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, a kik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk.
2 Kor. 10.3
Mert noha testben élünk, de nem test szerint * vitézkedünk.
2 Kor. 10.4
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek * az Istennek, erősségek + lerontására;
2 Kor. 10.5
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
2 Kor. 10.6
És készen állván * megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek.
2 Kor. 10.7
A szem előtt valókra néztek? Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, viszont azt is gondolja meg önmagában, hogy a mint ő maga * a Krisztusé, azonképen mi is a Krisztuséi vagyunk.
2 Kor. 10.8
Mert ha még egy kissé felettébb dicsekedem * is a mi hatalmunkkal, a + melyet az Úr a ti építéstekre és nem megrontásotokra adott, én nem vallok szégyent;
2 Kor. 10.9
Hogy ne láttassam, mintha csak ijesztgetnélek a leveleim * által.
2 Kor. 10.10
Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a maga jelenvolta erőtelen, * és beszéde silány.
2 Kor. 10.11
Gondolja meg azt, a ki ilyen, hogy a milyenek vagyunk távol, a levelek által való beszédben, éppen olyanok leszünk, ha megjelenünk, cselekedetben * is.
2 Kor. 10.12
Mert nem merjük * magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, a kik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek.
2 Kor. 10.13
De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama * mérőzsinór mértéke szerint, a melyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk.
2 Kor. 10.14
Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok; hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangyéliomával.
2 Kor. 10.15
A kik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, * de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.
2 Kor. 10.16
Hogy rajtatok túl * is hirdessük az evangyéliomot, nem dicsekedvén más mértéke szerint a készszel.
2 Kor. 10.17
A ki * pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
2 Kor. 10.18
Mert nem az a kipróbált, a * ki magát ajánlja, hanem a kit az + Úr ajánl.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT