2 Kor. 8

Teljes szövegű keresés

2 Kor. 8
2 Kor. 8.1
Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, Istennek azt a kegyelmét, a * melyet Macedónia gyülekezeteivel közlött.
2 Kor. 8.2
Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.
2 Kor. 8.3
Mert, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak,
2 Kor. 8.4
Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be * őket.
2 Kor. 8.5
És nem a miképen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratjából.
2 Kor. 8.6
Hogy kérnünk kellett Titust, hogy a miképen elkezdette, azonképen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is.
2 Kor. 8.7
Azért, miképen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben * és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek.
2 Kor. 8.8
Nem parancsképen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.
2 Kor. 8.9
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy * gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti + az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
2 Kor. 8.10
Tanácsot is adok e dologban; mert hasznos az néktek, a kik nemcsak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta.
2 Kor. 8.11
Most hát a cselekvést is * vigyétek végbe; hogy a miképen az akarás készsége, + azonképen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, a mitek van.
2 Kor. 8.12
Mert ha a * készség megvan, a szerint kedves az, a mije kinek-kinek van, és nem a szerint, a mije nincs.
2 Kor. 8.13
Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségtek * pótolja amazoknak fogyatkozását;
2 Kor. 8.14
Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, hogy így egyenlőség legyen;
2 Kor. 8.15
A mint megvan írva: a ki sokat szedett, * nem volt többje; és a ki keveset, nem volt kevesebbje.
2 Kor. 8.16
Hála pedig az Istennek, ki ugyanazt * a buzgóságot oltotta + értetek a Titus szívébe.
2 Kor. 8.17
Mivelhogy intésünket ugyan elfogadta, de nagy buzgóságában önként ment hozzátok.
2 Kor. 8.18
Elküldöttük pedig vele együtt amaz atyafit is, a ki az összes gyülekezetekben dícséretes az evangyéliomért;
2 Kor. 8.19
Nemcsak pedig, hanem a gyülekezetek útitársunknak is megválaszták ebben a jó ügyben, a melyet mi szolgálunk * magának az Úrnak dicsőségére és a ti készségetekre;
2 Kor. 8.20
Óvakodván, hogy senki se ócsárolhasson minket a mi szolgálatunk által való bőséges jótétemény miatt;
2 Kor. 8.21
Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt * is.
2 Kor. 8.22
Sőt elküldöttük velök a mi atyánkfiát is, a kinek buzgó voltát sok dologban sokszor kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizodalmánál fogva.
2 Kor. 8.23
Akár Titusról * van szó, ő az én társam és ti köztetek segítségem; akár a mi atyánkfiai felől, ők a gyülekezetek követei, + Krisztus dicsősége:
2 Kor. 8.24
Adjátok azért szereteteteknek és felőletek való dicsekvésünknek, * bizonyságát irántuk a gyülekezetek előtt is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT