1 Kor. 12

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 12
1 Kor. 12.1
A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok * legyetek.
1 Kor. 12.2
Tudjátok, * hogy pogányok voltatok, vitetvén, a mint vitettetek, a néma bálványokhoz.
1 Kor. 12.3
Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, * a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és + senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent ** Lélek által.
1 Kor. 12.4
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, * de ugyanaz a Lélek.
1 Kor. 12.5
A szolgálatokban is különbség van, de * ugyanaz az Úr.
1 Kor. 12.6
És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi * mindezt mindenkiben.
1 Kor. 12.7
Mindenkinek azonban * haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
1 Kor. 12.8
Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde * adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak + beszéde ugyanazon Lélek szerint;
1 Kor. 12.9
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás * ajándékai azon egy Lélek által;
1 Kor. 12.10
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg * prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; + másiknak nyelvek nemei; másnak ** pedig nyelvek magyarázása;
1 Kor. 12.11
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván * mindenkinek külön, a mint akarja.
1 Kor. 12.12
Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, * mind + egy test, azonképen a Krisztus is.
1 Kor. 12.13
Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár * szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
1 Kor. 12.14
Mert a test sem egy tag, hanem sok.
1 Kor. 12.15
Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
1 Kor. 12.16
És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
1 Kor. 12.17
Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?
1 Kor. 12.18
Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat * a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
1 Kor. 12.19
Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?
1 Kor. 12.20
Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.
1 Kor. 12.21
Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.
1 Kor. 12.22
Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:
1 Kor. 12.23
És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;
1 Kor. 12.24
A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,
1 Kor. 12.25
Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
1 Kor. 12.26
És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.
1 Kor. 12.27
Ti * pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
1 Kor. 12.28
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, * másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.
1 Kor. 12.29
Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é?
1 Kor. 12.30
Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?
1 Kor. 12.31
Igyekezzetek * pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT