Józs. 19

Teljes szövegű keresés

Józs. 19
Józs. 19.1
A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.
Józs. 19.2
És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;
Józs. 19.3
Haczar-Sual, Bála és Eczem;
Józs. 19.4
Eltolád, Bethul és Horma;
Józs. 19.5
Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;
Józs. 19.6
Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.
Józs. 19.7
Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;
Józs. 19.8
És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
Józs. 19.9
A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
Józs. 19.10
A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.
Józs. 19.11
És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.
Józs. 19.12
Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
Józs. 19.13
Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
Józs. 19.14
És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
Józs. 19.15
Továbbá Kattáth, Nahalál, * Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
Józs. 19.16
Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
Józs. 19.17
A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.
Józs. 19.18
És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és * Súnem:
Józs. 19.19
Hafaráim, Sion és Anaharath;
Józs. 19.20
Rabbith, Kisjon és Ébecz;
Józs. 19.21
Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.
Józs. 19.22
És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
Józs. 19.23
Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
Józs. 19.24
A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
Józs. 19.25
És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;
Józs. 19.26
Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór-Libnáthot.
Józs. 19.27
Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, * és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;
Józs. 19.28
És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.
Józs. 19.29
Azután visszafordul a határ Rámának, * Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
Józs. 19.30
És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.
Józs. 19.31
Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
Józs. 19.32
A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.
Józs. 19.33
Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.
Józs. 19.34
Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
Józs. 19.35
Erősített városok ezek: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
Józs. 19.36
Adáma, Ráma és Hásor;
Józs. 19.37
Kedes, Edrei és Én-Hásor;
Józs. 19.38
Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.
Józs. 19.39
Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
Józs. 19.40
A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
Józs. 19.41
És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;
Józs. 19.42
Saalabbin, Ajjálon és Jithla;
Józs. 19.43
Élon, Timnatha és Ekrón;
Józs. 19.44
Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
Józs. 19.45
Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;
Józs. 19.46
Mé-Jarkon és Rakkon, a * Jáfó átellenében levő határral.
Józs. 19.47
De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet * Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.
Józs. 19.48
Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
Józs. 19.49
Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.
Józs. 19.50
Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot * az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
Józs. 19.51
Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának * Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT