Mt. 15

Teljes szövegű keresés

Mt. 15
Mt. 15.1
Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták:
Mt. 15.2
„Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket.”
Mt. 15.3
Ő így válaszolt nekik: „Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát?
Mt. 15.4
Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.
Mt. 15.5
Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját.
Mt. 15.6
Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért.
Mt. 15.7
Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás:
Mt. 15.8
Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.
Mt. 15.9
De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.”
Mt. 15.10
Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: „Halljátok, és értsétek meg!
Mt. 15.11
Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.”
Mt. 15.12
Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle: „Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet?”
Mt. 15.13
Ő pedig így válaszolt: „Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni.
Mt. 15.14
Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.”
Mt. 15.15
Péter ekkor ezt kérte: „Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot.”
Mt. 15.16
Ő pedig így szólt: „Még ti is értetlenek vagytok?
Mt. 15.17
Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül?
Mt. 15.18
Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert.
Mt. 15.19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.
Mt. 15.20
Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.”
Mt. 15.21
Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére.
Mt. 15.22
És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!”
Mt. 15.23
Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.”
Mt. 15.24
De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.”
Mt. 15.25
Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!”
Mt. 15.26
Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.”
Mt. 15.27
Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.”
Mt. 15.28
Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában.
Mt. 15.29
Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült.
Mt. 15.30
Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket.
Mt. 15.31
A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét.
Mt. 15.32
Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: „Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton.”
Mt. 15.33
Tanítványai így válaszoltak: „Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jóllakassunk ekkora sokaságot?”
Mt. 15.34
Jézus megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Ők így feleltek: „Hét, és egy kevés halunk.”
Mt. 15.35
Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre,
Mt. 15.36
azután vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.
Mt. 15.37
Mindnyájan ettek, és jóllaktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét tele kosárral.
Mt. 15.38
Négyezer férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.
Mt. 15.39
Ezek után elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére.
* Magadán: Késői kéziratok szerint: Magdala

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT