A Dobry család czimeres levele 1431-ből.

Teljes szövegű keresés

A Dobry család czimeres levele 1431-ből.
A Zsigmondkori czimeres levelek sorozata ismét szaporodott egy ujabb darabbal, melynek szövegét és czimerrajzát ugyan már ismertük, de a melynek eredetije több mint egy félszázad óta lappangott, mig nemrég a véletlen ujból napfényre hozta. Ez Zsigmond királynak a Dobry család részére adományozott czimeres levele, mely a Kisdobai Dobay család levéltárával került Sándor József főhadnagy utján örök letétemény gyanánt a Magyar Nemzeti Muzeum Széchényi országos könyvtárába.
A czimeres levelet Zsigmond király 1431 október 20-án adományozta Feldkirchben néhai Dobry György fiának, Gergelynek, továbbá unokatestvérének, néhai Dobry Péter fiának, Lászlónak, néhai Jánosi Gergely fiának Mihálynak, továbbá Fernahagi Péternek és egy B. nevü rokonainak; utóbbi nevének csak kezdőbetüje olvasható, a név többi része kiszakadt. Az armális elég jó állapotban maradt reánk, a szöveg mindössze csak egy-két helyen van kiszakadva, továbbá rongált az oklevélnek baloldali széle, ellenben a czimerkép épen maradt reánk, csak a sisakról pattogott le az ezüst máz, azonkivül a szinek fakultak meg. Függő pecsétje elveszett, a selyemfonálból sem maradt reánk semmi.

A DOBRY CSALÁD CZIMERE 1431-BŐL.
Az oklevél szövege a következő:
Commissio propria domini regis.
Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presentium notitiam habituris salutem in eo, qui regibus dat regnare et victoriose triumphare. A claro lumine throni cesaree aut regie maiestatis velut e sole radii nobilitates legittimo iure procedunt et omnium nobilitatum insignia ab imperatoria seu regia maiestate sic dependent, quod non sit dare alicuius generositatis insigne, quod a gremio non proveniat cesaree vel regie claritatis. Sane ad universorum tam presentium quam futurorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod fidelis noster Gregorius filius condam Georgii de Dobry in nostre maiestatis accedens presentiam propositis et declaratis fidelibus suis servitiis per eum maiestati nostre exhibitis et impensis, hec arma seu nobilitatis insignia in presentium literarum nostrarum capite depicta a nostra maiestate sibi ac aliis infrascriptis, ipsorumque heredibus ex nostra regia liberalitate dari ac conferri humiliter et devote supplicavit. Unde nos attentis et consideratis fidelitatibus et premissorum fidelium servitiorum gratuitis meritis, virtuosis gestis ac sinceris complacentiis annotati Gregorii, quibus ipse in diversis nostris et regnorum nostrorum expeditionibus sicuti prosperis sic et adversis maiestati nostre studuit, eoque ferventius ac diligentius in antea studebit complacere quo se et suos singularibus honorum gratiis sentiet fore decoratos, prescripta arma seu nobilitatis insignia in principio seu capite presentium literarum nostrarum depicta et palpacius arte pictoria figurata ac distinctius expr[essata] prefato Gregorio de Dobry et per eum Ladislao filio condam Petri de eodem Dobry fratri, ac Michaeli filio condam Gregorii de Iwanus et B ... necnon Petro de Fernahag proximis eiusdem Gregorii ... posteritatibus universis animo deliberato [et ex certa nostre maiestatis scientia dedimus, donavimus et contu]limus, ymmo ex habundantiori plenitudine nostre specialis gratie proprio motu concedimus et presentibus elargimur ut [ipsi et eo]rum heredes ac posteritates universe, predicta arma more aliorum armis huiusmodi utentium a modo in antea ubique in preliis, hastiludiis et aliis omnibus exercitiis nobilibus et militaribus, necnon sigillis, anulis, cortinis, velis, papilionibus, domibus et generaliter in quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub mere et sincere nobilitatis [titulo] gestare, eisdemque uti, frui et gaudere valeant atque possint, quodque ipsi et eorum quilibet, cunctaque ipsorum posteritas eisdem gratiis, honoribus et libertatibus, quibus ceteri proceres, 79nobiles et clientes regni nostri armis huiusmodi utentes quomodolibet freti sunt et gavisi gaudeant et perfruantur ac de tanto singularis et specialis gratie antidoto exultent, tantoque ampliori studio ad honorem regalis dignitatis eorum in antea solidetur intentio, quanto se largiori favore regio preventos cornspiciunt et munere gratiarum. In cuius rei memoriam perpetuam presentes litteras nostras secreto sigillo noaro quo ut rex Hungarie utimur impendenti communitas prefato Gregorio et aliis prescriptis duximus concedendas. Datum in Feldk˙rchen, sabbato proximo post festum beati Luce evangeliste anno domini millesimo quadringentesimo tricesimoprimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XL. quinto, Romanorum vigesimo secundo et Bohemie duodicimo.
Az armális élére festett czimerkép a következő: balradőlt pajzs kék mezejében lebegő arany koronából kinövő, szembe néző, kivágott vörös ruházatu női mellkép; elválasztottan leomló szőke hajfürtökkel, fején aranykoronával, fülei helyén egy-egy hatágu arany (sárga) szarvas-agancscsal. A pajzs fölé helyezett balraforduló csőrsisakot arany korona fedi, melyen a czimerképpel teljesen megegyező sisakdisz látható. A takarók szine mindkét oldalról kék-arany. A pajzs mérete 6 czm., a sisaké és sisakdiszé 8.5 czm. A czimerkép egyszinü téglavörös alapra van helyezve, melyet egy kettős, egy vastagabb és egy vékonyabb fekete vonalból alkotott keret vesz körül.
A czimer szerkezetére nézve több eddig ismert czimerrel egyezik. Legszembetünőbben hasonlit a Bethleni és Zbugyai család czimeréhez, mely folyóiratunk 1902. évfolyamának 36. lapján közöltetett. Itt is, ott is megtaláljuk a pajzsban lebegő arany koronából kiemelkedő női testet, azzal a különbséggel, hogy a Bethleni és Zbugyai családok czimerében a női testnek karjai is vannak, mig ezek a Dobry-féle czimerképben hiányoznak. Eltérést mutat a szarvasagancsok szinezése, mely a Dobrynál arany, mig a másiknál ezüst. Azonosságot mutat továbbá a Dobry-czimer a Roskoványi család ősi czimerével, mely az agancsokkal ékitett női fejet mutatja, azonban sem fején nincs korona, sem pedig a test nem emelkedik ki koronából. Az utóbbi czimer rajza a Siebmacher-féle czimerkönyv magyar részének 393. tábláján látható. Ugyanott a Roskoványi családnak czimerét még több változatban találjuk, melyekben az ősi czimer alkatrészeit habár változott alakban is, felleljük. Agancsot találunk továbbá, hogy csak még egyet emlitsünk, a Bárczay család 1421. évi czimerében is.
A Dobry-féle armális nem tartozott eddig sem az egészen ismeretlenek közé. Szövegét már Fejér közölte a C. D. X. I. 341. s. kk. lapjain. Eredetijéből 1823. május 4.-én Gyurikovich György másolta volt le Pozsonyban, és Fejér a szöveget közölvén, a czimerképet is leirja, mely leirás az eredeti czimmerrajznak teljesen megfelel. A leirás alapján közölte e czimert a Siebmacher-féle czimereskönyv azzal a különbséggel, hogy a női testet térdig kiemelkedőnek rajzolja és csipőre tett kezekkel ábrázolja. Magát a czimert a czimerkönyv kiadója nem a Dobry, hanem a Nagydobai Dobay családénak vette. A Fejér által helyesen olvasott Dobry névben másolási hibát látott Dobay helyett és e feltevésben megerősitette őt az a körülmény, hogy az általa közölt rajzhoz hasonló, néhány lényegtelen eltérést feltüntető czimeres pecsétet használ Nagydobai Dobay János nógrádi alispán (1683–1689) és fia László (1721–1725.) Azonkivül ugyancsak a Siebmacher adatai szerint hasonló alakot mutat sisakdiszében a XVIII. század közepén a Dobói Dobay család czimere is, mig a pajzs maga három balharánt pólyát tartalmaz. Ez a czimer különben megfelel a Roskoványi családénak, melylyel – Siebmacher szerint – a Dobói Dobay család rokonságban áll. Most, hogy az eredeti czimeres levél előkerült, e föltevések elesnek és igazolást nyer a Fejér által közölt szöveg, mely szintén Dobrynak irja e család nevét.
ÁLDÁSY ANTAL.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT