A Leövey család nemzedékrendjéhez.

Teljes szövegű keresés

A Leövey család nemzedékrendjéhez.
Folyóiratunk megelőző füzetében közöltük a Leövey család 1453. évi czímeres levelét, az adományozott czímer színes képével együtt. A kisérő szövegben megemlékeztünk azon családtagokról, kikről a Nagy Ivánnál közölt családfát megnyitó Gergely korát megelőzőleg a családi iratokban emlitést találtunk; és megemlékeztünk arról, hogy a czímernyerők és az említett Gergely közt a leszármazásban hézag van, melyet az előttünk ismert adatokból kitölteni képesek nem vagyunk.
Leövey Sándor úr, kinek a családi oklevelek felhasználását köszönhetjük, szíves volt megküldeni Szilágyi István tagtársunknak jegyzeteit, melyekből e hézag nemcsak teljesen kitölthető s a család leszármazása napjainkig lehozható, hanem a családfa a czímerszerzők nagyatyjáig, tehát a XIV. századig felvihető.
Ezek szerint a leszármazás a következő:
Leövei I. Pál.; I. Péter 1401–1412. 1413. kir. ember.; I. Antal 1453. czímert kap.; I. Mihály 1453. czímert kap.; I. Gergely 1453.; Benedek 1453. ugyanő (?) 1466–1484. boszniai püspök.; II. Mihály 1451–1453.; II. Péter 1453.; I. György 1453.; I. László 1453.; Pál (?) 1484–1495.; III. Mihály 1484–1501.; II. Antal 1517–1518. † 1527 előtt.; II. György 1551–1575. szabolcsi alispán 1570–1573. (Ilosvay Zsuzsánna 1571.); Erzsébet 1559. (Lónyay György).; Margit 1573–1574. (1. Apagyi Farkas, 2. Csűry András 1573.); II. Gergely 1591–1619. (Mokcsay Klára.) L. a család leszármazását tőle napjainkig Nagy Ivánnál.; Veronika 1593. (Megyeri János).
E leszármazás és a család ez idei történetének megvilágítására álljanak itt az előbbi közleményben említetteken kívül a következő oklevél-kivonatok:
1401. Kisvárdai Domokos fiai: Mihály, Miklós és Pelbárt hatalmaskodási ügyben (Tatártelke és Kis-várda iránt) törvényes kihallgatást tétetnek I. Péter ellen, a ki Leövey I. Pál-nak a fia.
1412. Leövey I. Péter, I. Pál-nak fia, meginteti Leövey Lászlót és ennek fiait: Pétert, Kelement és Balázst, hogy a Lövőre vonatkozó családi okiratokat, melyek őt is illetik, neki adják ki.
1453. Leövey I. Gergely birtokba iktatást végeztet a maga, atyja I. Antal és osztályos testvérei részére új adomány alapján, Lövő és Csomak-Lövő helységekbe Szabolcsmegyében.
1517. Leövey II. Antal-nak, II. Péter fiának és Kis-Gúthi Péter fiának, Istvánnak részére a leleszi convent bizonyos oklevélről hiteles másolatát ád ki.
1518. Leövey II. Antal egy részjószágát Jákón Szabolcsmegyében Pethry Lőrincznek 20 frtért zálogba adja.
1527. Leövey II. Antal özvegyét bizonyos ügyben Kállay Lökös János megidézteti.
1561. Leövey II. György Székely Dávid és László magvaszakadta következtében Székely szabolcsmegyei birtokba beiktattatik.
1563. Leövey II. György-nek birtoka van a zemplénmegyei Endesben.
1570. Leövey II. Antal fiának, II. György szabolcsi 55alispánnak kiadatási parancs adatik némely oklevelek visszaszolgáltatása végett, melyeknél fogva atyja II. Antal a szabolcsmegyei Réw birtokot Kenderessy Jánosnak zálogba adta volt.
1571. Leövey II. György és neje Ilosvay Zsuzsánna ügyvédet vallanak.
– Leövey II. György leánynegyedet ad estvérének Erzsébet-nek, Lónyay György nejének a lövői birtokból.
1573. Leövey II. György Szabolcsmegye alispánja egy puszta udvarát és vele fél sessio földjét zálogba adja leányának Margit-nak, előbb Apagyi Farkas, most Csűry András nejének.
1591. Pethry Magdolna, Eöry Pál neje, összes apai ősi birtokát Lövő-Petriben Leövey II. Gergely-nek és nejének Mokcsay Klárának 400 forintért zálogba adja.
1593. Leövey II. Gergely néhai II. György leányának Veroniká-nak, Megyery János nejének nyugtatványt ad az iránt, hogy az atyjuk után maradt összes ingóságokat neki visszaadta.
1600. Leövey Gergely 50 frt visszafizetéssel cserét tesz Pethry Györgygyel Lövő-Petriben egy földre nézve, melyért Beregmegyében mást ad. Ezután «de Lövő Petri» írja magát. (Ezt az előnevet használja Leövey III. Gergely munkácsi főkapitány is 1651. évben.) – Ugyanő bírja Endest.
Ezen, jobbára a leleszi convent levéltárából vett adatok teljesen indokolttá teszik a föntebbi táblázatot; s habár még mindig vannak oly családtagok, kiket a leszármazási sorrendbe beiktatni nem tudunk, de a nyert felvilágosító adatok alapján most már a család nemzedékrendje napjainktól a XIV. századig második feléig megszakítás nélkül felvihatő.
F. L.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT