3. BÁRCS (VAGY BARÓCS) ÁGAZATA.

Teljes szövegű keresés

3. BÁRCS (VAGY BARÓCS) ÁGAZATA.
Ez ágazat a XIII. század végén Biharmegyében tűnik fel mint Ér-Seléndnek birtokosa.
1281-ben Comes Baarch-nak fiai Ugrin mester, Mihály és II. Baarch seléndi birtokosok perbe keveredtek a szomszéd birtokos erdélyi püspökkel, kinek állítólag Barátpüspöki falu határához tartozó tizenkét ekényi földjét elfoglalták. István al-országbíró az ügynek eskű útján eldöntésével a váradi káptalant bizta meg. Október 1-én a felek a tárgyalásra megjelenvén, eskűtétel nélkül megegyeztek úgy, hogy a tizenkét ekényi föld az egyházé maradt, de a püspök abból egy darabot Baarch fiainak átengedett.*
* Az oklevelet Teutsch és Firnhaber, Urkundenbuch I. 121–122. és utána közli Wenzel is, Árpádkori új Okm. IV. 234., azonban tévesen, Gerend helynevet olvasva és írva, minthogy az Erdélyben fekvő Gerend szomszédságában vagy közelében nincs Bagamér nevű hely, mely az oklevélben szintén említtetik; továbbá a következő oklevelekben, melyek itt idéztetnek (lásd a következő jegyzetet) Serend-et olvastak a közlők. És végre ezt bizonyítja Bunyitay is a Váradi Püspökség II. 65. 179. 281. III. 200. stb.
1292-ben a fönnebb említett Mihály és II. Baarch-nak (az oklevél szerint Baroch) fia János, és a Gutkeled nemzetségbeli Bertalan a bagaméri és seléndi birtok határjárását eszközöltetik a váradi káptalan által.*
* Fejér Cod. X. 8. p. 478. és Nagy Imre Hazai Okm. III. 42., hol a Teutsch és Firnhaber által Gerendnek olvasott helynév Serend alakban fordul elő.
1320-ban a váradi káptalan előtt említett Mihály és fia Péter C. Baarch Skolastika nevű leányának, Geechi Demeter özvegyének, leánynegyedi illetőségére kiegyeztek Bátori Bereczkkel,* valamint Skolasztika özvegy Damianfi Lászlóné hitbére és hozománya fejében a pócsi birtok felével ugyanazon Bátori Bereczkkel.*
* Nagy Imre Anjoukori Okm. I. 563.
* Ugyanott 564.
E két utóbbi oklevélből azt tanuljuk, hogy az említett három testvérnek még egy nővérök is volt: Skolasztika, a ki 1320-ban Damián fiának Lászlónak már özvegye, és hogy ennek leánya (kinek neve az oklevélben nincs megemlítve), ekkor már szintén Geechi Simon fiának Demeternek volt özvegye, és ezek kapcsán a Csáki Barócs-ágazat a gútkeledi Bátoriakkal rokonságban állott.
Mindezek alapján a családfa így alakult:
Comes Baarch (v. Baroch) de genere Chak.; Skolasztika Damiánfi László özvegye 1320.; Mihály 1292–1320.; II. Baarch 1281.; Ugrin mr. 1281.; N. leány Geechi Demeter özvegye 1320.; Péter 1320.; János 1292.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT