Források

Teljes szövegű keresés

Források
A Tisza és a Szipa ölelésében. Borsy Zoltán: A bereg-szatmári vízrendszer kialakulása. Acta Geographica Debrecina IV. (1959) 243–270. Uő.: A Nyírség természeti földrajza. Földrajzi monográfiák V. k. Budapest, 1961, 227. Székyné Fux V.–Pécskay Z.–Balogh K.: Észak- és Közép-Tiszántúl fedett miocén vulkanitjai és K/Ar. radiometrikus kronológiájuk. Földtani Közlöny CXVII. (1987) 223–235.Kókai Sándor: Bereg-vármegye vonzásközpontjai és körzetei a XIX. sz. közepén. In: Kárpátalja földrajza. (Szerk.: Boros L.). Nyíregyháza, 1997. 145–158. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 6. k. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1990. 303. Uő.:Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi képe. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mono-gráfiája. (Szerk.: Cservenyák L.) Nyíregyháza, 1993. 13–62. Uő.: Tájak és tevékenységi formák. Miskolc–Nyíregyháza, 1995. 287. Marosi Sándor–Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I–II. Budapest, 1990. 1023. Baksa Eszter: A Beregi-síkság földrajzi képeNyíregyháza, 1976. BGYTKF (Kézirat.) Joóné Selejó Erzsébet: A Beregi-Tiszahát komplex jellemzése. Nyíregyháza, 1994. BGYTKF (Kézirat.) Jugovics Lajos: A Tarpai-hegy. Acta Geographica Debrecina XXI. (1982) 242–260. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára I–IV. Pest, 1851. 312., 285., 305., 350. Szalkay Gergely: Ipari címtár. Pest, 1846. 302. Lehoczky Tivadar: Bereg-vármegye monographiája. Beregszász, 1881. I–IV. 459., 501., 428. és 432.
Akikre csak a Nagy-hegy emlékezik… T. Dobosi Viola: Ásatás Tarpa– Márki tanyán. [Ausgrabung von Tarpa–Gehöft Márki.]CommArchHung 1983. 5–18. Lehoczky Tivadar: Adatok hazánk archaeologiájához különös tekintettel Beregmegyére és környékére. I–II. Munkács, 1892. Amália Mozsolics: Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi. Akadémiai Kiadó, Budapest 1973. Párducz Mihály: Szkítakori sír Tarpán. [Ein Grab aus der Skythen-Zeit in Tarpa.] NyJAMÉ XI. (1969) 81–88. Szathmáry László–Guba Zsuzsa: Honfoglalás kori csontvázleletek Szabolcsból. [Skeleton remains from Szabolcs County (NE Hungary) dating from the time of the Hungarian Conquest.] NyJAMÉ XLI. (1999) 459–485.
A királyné jobbágyai. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest, 1963, 549.; A nagykállói Kállay-család levéltára (a továbbiakban: Kállay). I–II. Budapest 1943. 417., 420., 422., 425., 918., 932. 1138., 1157., 1170., 1185., 1235., 1293., 1313., 1344., 1406-9., 1412., 1427., 1436., 1440., 1462., 1474., 1487., 1506., 1545., 1611., 1630., 1633–34., 1888. regeszták Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból. Fordította: Árva Vince. Budapest, 1983, 113. (Magyar Ritkaságok.); Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája. I. Ungvárott, 1881. 458; Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia. Usque ad annum 1400 p. Christum. Cura Emerici Lukinich et adiuvante Ladislao Gáldi, ediderunt Antonius Fekete Nagy et Ladislaus Makkai. Budapest, 1941, 81., 91.; Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai levéltár (a továbbiakban: MOL Dl.) 3708; A zichi és vásonkeői gróf Zichy család idősb ágának okmánytára. Szerkesztik Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Kammerer Ernő, Lukcsics Pál (a továbbiakban: Zichy). I–XII. 1871–1931. II., 533.
A nyíri-szamosközi parasztháború. Századok XXVII (1893) 224-5; Zsigmond-kori oklevéltár. (Összeállította Mályusz Elemér.) II. Budapest, 1956, 7531., 7542., V. Budapest, 1997, 944., 990–991. regeszta; Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Budapest, 1998, 36–38; A leleszi konvent országos levéltára, Acta Annorum sorozat (a továbbiakban LO AA.) 1422-87., 1453-15., 1454-20., 1457-4., 1464-35., 1487-2; Zichy II., 540., 571., VIII., 394-6., 662; Thuróczy János: A magyarok krónikája. Fordította Horváth János. Bp. 1978, 359; Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete. I–II. Buda, 1809–1810. II., 237; Sipos Zsigmond: Borzsova monographiája. Beregszász, 1911, 266-7; OL Dl. 13934, 16623, 17086, 38816, 71129; OL DF 210.996; A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. II. Budapest, 1883, 527., III. Budapest, 1885, 35; Lehoczky T., i. m. 754-5.
Szatmár gyümölcsöse. Györffy Gy.: i.m. 541; Kállay I, 437., 439., 442., 1042.,1199., 1239., 1260., 1314., 1337., 1387., 1445., 1619., 1882. regeszta; MOL Dl. 54155., 54184., 54259., 54305., 54336., 54445., 54494., 54531., 54534., 54563., 54575., 54596., 54607., 54637., 54657., 54806., 55027., 55057., 55091., 55386., 55419., 55621., 55625., 70636., 81927., 88036. Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza I. Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája I–III. Ungvár, 1881.; Balogh István: Regeszták Szatmár vármegye jegyzőkönyvéből, 1593. május 1–1616. augusztus 6. Nyíregyháza, 1986.; Henzsel Ágota: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629–1634. II/1-II/2. Nyíregyháza, 1996–1997.; Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Budapest, 1990.; Csermely Tibor és Hársfalvi Péter (szerk.): Szabolcs-Szatmár megyei történelmi olvasókönyv. Nyíregyháza, 1970.; Hársfalvi Péter-Takács Péter (szerk.): Helytörténeti olvasókönyv I. Bereg, Szabolcs és Szatmár megye történetéhez a honfoglalástól 1849-ig. Nyíregyháza, 1985.; Pók Judit: Szatmár vármegye első katonai felmérése térképei (1783–1785). Nyíregyháza, 1988.; Dávid Zoltán: Magyarország első katonai felmérése (1786–1789). Történeti Statisztikai Évkönyv. 1960. 33–58.; N. Kiss István: 16. századi dézsmajegyzékek. Budapest, 1960.
Sok bodnár mesterek lakják. Cservenyák László szerk.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Nyíregyháza, 1993.; Makkai László: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. Budapest, 1954.; Királyok Könyve Tarpára vonatkozó bejegyzései; Esze Tamás: Tarpa és Esze Tamás. Budapest, 1966.; Fábián Lajos: Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyék területének és közigazgatási beosztásának változásai (1001–1995). Nyíregyháza, 1997.
Egy szegény legény volt Esze Tamás. Esze Tamás–Köpeczi Béla: Esze Tamás. Budapest,, 1951.; Dr. Esze Tamás: Tarpa és Esze Tamás. Nyír-egyháza, 1966.; Rákóczi kori tudományos ülésszak, 1996. Vaja, 1997.; Ferenczi Imre–Molnár Mátyás: Fordulj kedves lovam…, Vaja, 1972.; Balogh István: II. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár megyében. Nyíregyháza, 1976.; II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai. Archivum Rákóczianum III. osztály: Írók, II. Rákóczi Ferenc művei. I. Budapest, 1978.; Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai 1703–1710. Budapest, 1955.
El nem hallgathatjuk hűségét. Szendrey István: Hajdú szabadságlevelek. Debrecen, 1971. 144., 215., 218-219., 224-225., 244.; Horváth Sándor: Tarpa város czímeres- és kiváltságlevele II. Rákóczi Ferenc fejedelemtől. Turul 27 (1909) 77–79., 1 melléklettel; Dr. Esze Tamás: Tarpa és Esze Tamás. Nyíregyháza, 1966.; Levéltári adatok: IV. A. 506. Fasc. 2. Nr. 5/1660.; Fasc. 2. Nr. 13/1690–1691.; Fasc. 2. Nr. 19/1697.; Fasc. 2. Nr. 7/1699.; Szabó Gyula: Történeti és néprajzi dolgozatok Tarpáról. Nyíregyháza, 1989.; Soós Elemér: Tarpa vára. Archaeologiai Értesítő XXXIX. 1920–22.; Gerő László: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955.
Egy földesúri mezőváros. Szatmártól Bereghez csatolva. Acsády Ignác: Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. Budapest, 1896.; Danyi Dezső–Dávid Zoltán (szek.): Az első magyarországi népészámlálás (1784-1787). Bp. 1960.; Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geo-graphico-statisticae Inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem adnexarum I–II. Buda, 1828–29.; Vályi András: Magyar országnak leírása… (I–III.) Buda, 1796–1798.; Magda Pál: Magyarországnak… statisztikai és geográphiai leírása. Pest. 1819.; Fényes Elek: Magyarországnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben. I–V. Pest, 1839.; Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I–IV. Pest, 1851.; Károlyi oklevéltár I–IV.; Szabó Gyula: Történeti és néprajzi dolgozatok Tarpáról. Nyíregyháza, 1989.; Levéltári források: Szatmár vármegye jegyzőkönyvei. IV. A. 501. 1829. évről: 61., 885., 1638., 3155., 3162., 3787. sz. bejegyzések. 1830. évről: 260., 3327. sz. bejegyzések. 1831. évről: 75., 568. sz. bejegyzések. 1832. évről: 2426. sz. bejegyzés. 1834. évről: 3879. sz. bejegyzés. Lásd még: Fasc. 2. Nr. 23/1700.; Fasc. 32. Nr. 157/1755.; Fasc. 42. Nr. 363/1765.; Fasc. 2. Nr. 33/1707.; Fasc. 2. Nr. 34/1708. A Tarpáról honvédnak állt két legény adatait Bene János bocsátotta rendelkezésemre.
A csonka vármegye székhelye. „…csatlakozni kívánunk Ukrajnához”. Csatáry György: A Bereg megyei 1848–49-es honvédegylet története. In: Múltunk írott ereklyéi. Kárpátaljai Magyar Könyvek 62. Intermix Kiadó, Budapest-Munkács, 1995., Fábián Lajos: Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyék területének és közigazgatási beosztásának változásai (1001–1995). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának Kiadványai. Nyíregyháza, 1997. Kecskés István: Törös Zsigmond, élt 56 évet. Honismereti pályázat 1977. A Jósa András Múzeum Adattára, 247–77., Menner Ödön: Beregi patikák. In: Beregi találkozások. Szerkesztette: Mező András. Vásárosnamény, 1986., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Levéltára: V. 421. községi iratok, VIII. 3111-3112. elemi iskolai iratok, IV.B.811. Bereg vármegye alispánjának iratai, IV.B.801. Bereg vármegye közgyűlési iratai, Szatmár és Bereg vármegyék fejlődése és kortörténete (Trianon után). Szerkesztette: Dömjén Miklós. Budapest é. n. (1932).
Tanácsvilág Tarpán. Tarpa tanácsülési és végrehajtó bizottsági ülések jegyzőkönyvei. Dr. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/6. A vásárosnaményi járás. Nyíregyháza, 1994., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézikönyve. (Magyarország megyei kézikönyvei 15.) CEBA, Budapest, 1998., Találkozás Bereggel. (Szerkesztette: Mező András.) Vásárosnamény, 1978., Beregi találkozások. (Szerkesztette: Mező András.) Vásárosnamény 1986.
Föld és népe. A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája Budapest, 1895., A Magyar Korona Országainak Helységnévtárai és statisztikái, Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára II., Pesten, 1851., Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája I–III. Ungvárott, 1881., Mizser Lajos: Bereg megye Pesty Frigyes helységnévtárában. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai Évkönyvek 11. (Sorozatszerkesztő: dr. Nagy Ferenc.) Nyíregyháza, 1995., Szabó Gyula: Történeti és néprajzi dolgozatok Tarpáról. Jósa András Múzeum Kiadványai 29. (Szerk.: dr. Németh Péter.) Nyíregyháza, 1989.
Kuruc volt és az is marad! Dernői Kocsis László: Bajcsy-Zsilinszky. Kossuth, Budapest 1966., Dobszay Tamás–Estók Károly–Salamon Konrád–Szerencsés Károly–Tombor László: Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története h. n., é. n., Faggyas Jenő: Bajcsy-Zsilinszky Endre és Tarpa. In.: Szabolcs-Szatmári Szemle 1986/3., Illés György: Kivégzés karácsonykor. Ifjúsági, Budapest, 1986., Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről. Szerkesztette: Vigh Károly. Magvető, Budapest 1984., Tidrenczel Sándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre és politikai pátriája. Szabolcs Téka 4. Nyíregyháza, 1986., Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky. Kossuth, Budapest, 1986., Vigh Károly: A beregi nép képviselője: Bajcsy-Zsilinszky Endre. In: Találkozás Bereggel. Szerkesztette: Mező András. Vásárosnamény, 1978.
Kálvin tanainak igézetében. Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest, 1922.; Kiss Áron A XVI. században tartott református zsinatok végzései. Budapest, 1981.; Kiss Kálmán A szatmári református egyházmegye története. Kecskemét, 1878.; Kovács J. István (szerk.): Magyar református templomok 1–2. Budapest, 1942.; Barcsa János: A tiszántúli református egyházkerület történelme. Debrecen, 1908.; Várady József: Tiszántúl református templomai I–II. Debrecen, 1991.;
A Tiszántúli Református egyházkerület Levéltára, Prédikátori és tanítói díjlevelek.; Egyházkerületi levéltár iratai. C. Egyházközségi adattár, Tarpa; Egyházközségekre vonatkozó iratok, I. 34. A. j. Tarpa.; Egyházlátogatási iratok, I. 8. e/12.; A tarpai református eklézsia levéltára, anyakönyvek és bejegyzések; Harsányi András: A beregi ref. egyházmegye levéltára. Budapest, 1944.; Kozma György: Egy vármegye harca és haldolása. Szentes, 1938.
Az eklézsia és pásztorai. A tarpai református egyház presbiteri jegyzőkönyvei., A tiszántúli református egyházkerület története II. Egyházközségek adattára. Összeállította: ifj. Nagy Károly. Debrecen, 1939., Simon Andor: A tarpai ref. Egyház, s Tarpa nagyközség története rövid vázlatban. Miskolc, 1918., Szabó Gyula: Fejezetek Tarpa község történetéből, különös tekintettel az egyházi élet alakulására. Honismereti pályázat 1986. Jósa András Múzeum Adattára 653–86.
Épített örökségünk. Gilyén Nándor–Mendele Ferenc–Tóth János:
A Felső-Tisza-vidék népi építészete. Budapest, 1975. Páll István: Tarpáról áttelepített népi épületek a Sóstói Múzeumfaluban. Műemlékvédelem XXVII. (1983) 120–126. Páll István: Tarpa, műemlékek. Tájak– Korok– Múzeumok Kiskönyvtára 159. sz. H. n. 1984. Pomozi István: A tarpai szárazmalom helyreállítása. Műemlékvédelem XXVI. (1982) 276–281. Szabó Gyula: A Simon család malmai. In: Történeti és néprajzi dolgozatok Tarpáról. Nyíregyháza, 1989. 105–130. (Jósa András Múzeum kiadványai 29.)
A szerkesztő ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik e kötet megjelenését bármilyen módon segítették, különösen Németh Péter református lelkipásztornak, Szűcs Miklós iskolaigazgatónak, Faggyas Jenő igazgatónak, Máthé Andrásné hivatalsegédnek és a megyei levéltár munkatársainak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT