Pethő család. (Gersei †).

Teljes szövegű keresés

Pethő család. (Gersei †).
A gersei Pethő család általános vélemény szerint a Nádas nemből származik; e nemzetség több családra ágazott szét, főleg a Dunántúl, innen eredeztetik a Nádasdy család is, mint az e munka VIII. köt. 16. lapján is említve volt. Wagner Károly, ki negyven kihalt családról szóló munkájában a gersei Pethő-k származását is közli,* erre nézve merően egy, a magyar királyi kuria előtt felmutatott és törvényesített nemzékrendre támaszkodik; melynél fogva – miután a család régiebb történeteire vonatkozva – okmányokban úgy is alig buvárkodhatnánk, itt a család leszármazása Wagner szerint fog állani, mint következik:
Collectanea genealogico historica ill. Hung. Familiarum, quae jam interciderunt. Dec. II. 95–113. Más kézirati gyüjteményekből is előttem áll a család származási táblája, mely a mennyire néhol a Wagnerétől elüt, a szövegben lesz jegyzetképen megmelítve.
Csopon de Nádasd; Lőrincz; Andronik †; András; Márk; Péter vagy Pethő kitől a családnév.; László 1293.; András 1293.; Dienes 1293.; I. János Pethő de Gerse 1394. 1403.; Tamás 1403.; Margit (Magyar Pál özvegye 1371.); Tamás a Nádasdyak törzse.; Dienes. †; I. László 1438. Horvátorsz. ág.; II. Péter 1438. Magyarorsz. ág.; Folyt. II. táblán.; I. István.; I. Miklós.; Gergely v. György; III. Péter 1497.; László.; II. Tamás (Sulyok N.); II. István 1510.; Ferencz Pethő máskép Haragos. II. Miklós 1510.; III. László.; Pál.; András 1564.; István.; György 1520.; III. Tamás 1544.; Benedek (Csoron N.); Krisztina (Herczeg Miklós); III. Ferencz; II. László 1564.; II. Gábor 1607.; II. Miklós. IV. Tamás. Gáspár.; Magdolna (Keglevich Simon); Kata (Bánffy Gáspár); Sára (Alaghy Gáspár); Zsuzsa (Nádasdy Tamás); V. István (Orsich Zsuzsa); Orsolya.; VI. Ferencz; IV. Miklós; Anna 1650.; IV. György. 1607.; III. Gergely; VII. István.; Zsuzsa.; Ádám. 1675.; IV. Gergely; János † 1671. (Falussy Bora); Bora (Rauch István); Anna (Orsich Boldizsár); Judit.; Gergely krónika iró. 1607.; IV. János 1616. (Bedekovics Dora); Kristóf 1607.; IV. László 1617. (Csúzy Anna); Farkas; László.; Péter 1607.; Judit (Vragovics); Éva (Prassóczy Gábor); Kata (Sztankováczky Gáspár); László 1607.; István.; Pál (Kelecsényi Fruzsina özv. 1597); Gáspár (Péchy Judit); Zsuzsa (Darabos Miklós); Anna.; Zsuzsa.; Erzse (Budor János 1597.)
II. tábla.
II. Péter, ki az I. táblán. 1438. Magyarorsz. ág.; II. János kir. udv. mester. (Pósafy Zsófia); Folyt. III. táblán.; Doa 1475. (Rozgonyi János); Fruzsina.; Margit.; II. György 1506. (Butkai Kata); IV. Péter.; III. János; Antal.; Dora.; Ambrus.; III. Pál.; Éva.; Zsuzsa.; Gáspár Eger védője 1552.; Mihály 1578. török rab.; Balás. †; V. Péter.; II. Pál.; III. György.; Erzse (Serke Balás); IV. Ferencz; V. György 1607.; IV. Mihály.; II. Zsigmond.; IV. Gáspár.; V. Tamás.; Fruzsina (Barilovics Ferencz 1607.); Judit.
III. tábla.
II. János, ki a II. táblán. kir. udv. mest. (Pósafy Zsófia); I. Boldizsár; II. Gáspár (Csóron Anna); Péter.; III. János báró 1549. főpohárn. soproni főispán. (Zinzendorf Erzse); Margit (Majthényi Bertalan); Orsolya (Forgách Péter); Anna (1. Csáky Ferencz. 2. Fáncsy György); II. Kristóf † 1600. (Bezerédj Krisztina); Margit.; II. Mihály (Sitkey Anna); Kata (Bakács Sándor); Sára (Darabos János); VI. István †; IV. István ezredes megölet. 1611. (Kiscaucha Anna); János.; Kristóf † 1576.; Ferencz jászói prépost 1622.; Mária 1576.; Judit.; III. Gáspár (Nádasdy Orsolya); Folyt. IV. táblán.; III. Kristóf. †; Mária. †; II. János. †; V. Mihály. †; Margit (1. enyingi Török István 2. telekesi Török János 1622.)
IV. tábla.
IV. István, ki a III. táblán. ezredes megölet. 1611. (Kiscaucha Anna); III. Mihály 1623. (Péchy Judit); III. Zsigmond; IV. Ferencz 1623. jesuita.; Zsuzsa (Vitroviczi Szaniszló); Bora (Czizovszkyné). Ilona apácza. Vinefrida. Krisztina apácza. Anna.; V. István 1623. (pribéri Melyth Anna); János 1626. (Palaghy Priska); Gáspár 1685.; Ferencz † (Kapy Klára); IX. Ferencz 1686. (Perényi Mária); Klára (Semsey Ferencz); V. Zsigmond 1686. (Forgách Éva); Éva (b. Perényi Ádám); VI. László 1686. (Perényi Klára); VIII. István (Kapy Krisztina) †; Zsuzsa (Barkóczy Fer.); Erzse (Barkóczy László); Judit.; Krisztina.; VI. Mihály zemplini főispán 1709–1737. (Holló Ilona); Julianna (b. Vécsey Sándor); Teréz-Róza (b. Palocsay Zsigmond); Károly †; Polexina (Perény Antal); VI. Zsigmond † 1766. (1. Csáky Róza 2. Szkavinszky Ilona); Mária (1. Keglevich Ádám 2. b. Cörver József 3. b. Castelli Sándor); 1-től X. Ferencz † 1732.; Klára (1. Szirmay Tamás 2. Brankovichné)
A törzsnek Nádasdi Csoponnak Lőrincz fiátóli unokája Márk nemzette Pétert, vagy Petőt, kinek fiai János és Tamás atyjok nevéről Pethő-nek neveztettek. Ezek érdemeikért 1403-ban Dunántúl a Keméndiek hűtlenségi bélyegén Keménd várát kapta Zsigmond királytól adományba.* Tamás magvaszakadt; ellenben
Oklevél Kaprinai Mss. B. tomo XVIII. p. 135–138.
I. Jánosnak három fia maradt: Dienes, I. László és II. Péter vagy Pető. Az első korán elhalt. A két utóbbi 1438-ban Vasvárra Zsigmond királytól uj adomány-levelet nyert; I. László Zala, II. Péter Vas vármegye főispánja volt. E két testvér megosztozván, amannak a magyarországi, II. Péternek a horvátországi jószágok jutottak, és innen ivadékaik magyar és horvát ágnak neveztettek.
A horvátországi ágon I. Lászlónak fia Gergely vagy jobban György 1458-ban említetik a Hunyady és Garai ház között kelt szövetség-levélben.*
Teleky, Hunyadiak kora X. 569.
I. Miklósnak öt fia maradt: 1. III. Péter (1497.) ki fiában Lászlóban kihalt, 2. II. Tamás, 3. István, 4. Ferencz, ki Pethő máskép Haragos-nak neveztetett,* és 5. II. Miklós. Ezek közűl
Ennek egy származási táblán fiaiúl tétetnek: Gáspár, Mihály, Balás és Éva Serke Balásné; kik azonban a leányt kivéve Wagner s zerint (Lásd itt II. táblán) III. Jánosnak gyermekei voltak, és ezeknek utódaik is ott állnak.
Istvánnak fiait a táblázaton láthatjuk, kikben azon ág kihalt. II. Miklósnak utódai nem voltak.
II. Tamásnak Sulyok családbeli leánytól gyermekei voltak: György, III. Tamás, Benedek, Krisztina szekcsöi Herczeg Miklósné, III. Ferencz, II. László. Ezek közűl kettőnek Györgynek* és II. Lászlónak voltak utódai.
A kik itt a táblán Györgynek fiaiúl állanak, azok a kézirati származástábla szerint Benedeknek gyermekei lettek volna.
Györgynek fiai: II. Gábor, Gáspár, IV. Tamás, III. Miklós, és leányok, ezekből* III. Miklósnak gyermekei következők:
Az érintett családfa szerint Wagnertől eltérőleg II. Gábornak lettek volna gyermekei: V. István, Orsolya, VI. Ferencz, IV. Miklós. Továbbá ugyan ott IV. Tamásnak fiaiúl állytatik IV. György. Itt – mint följebb érintve van, – Wagner szerint adatik a családfa.
V. István.
Orsolya
VI. Ferencz
IV. Miklós
IV. György és
Zsuzsanna; ezek közűl V. Istvánnak és IV. Györgynek ivadékát a család-ág kihalásáig mutatja a táblázat. Megemlítendő V. Istvánnak Gergely fiától nemzett unokája János, báró, és kapitány, ki 1671. évi augustusban meghalván,* ágazatát sirba vitte. Eltemettetett Lepoglaván a pálosok egyházában.
Eggerer Andr. Castrum Doloris parentandis manibus spect. quondam ac magn. D. D. Joannis Petheő liberi baronis de Gerse S. C. Rg. Mattis campestris militiae capitanei etc. Gaecii 1672. 4r.
II. Lászlónak három fia volt: Gergely, IV. János és Kristóf. Ezek közűl
Gergely nevezetessé tette magát Magyar krónikája által, mely utóbb Kálnoki és Spangár által folytatva is kiadatott. – Gyermekei a táblázaton láthatók.*
Wagnernál nincsenek gyermekei. – Istvánffy 1622. kiad. 457.
IV. Jánosnak szintén voltak gyermekei, ezek közűl Pál, kinek özvegye Kelecsényi Fruzsina 1597-ben élt, négy gyermeket nemzett: Gáspárt, és 3 leányt.* E Gáspár leánya Zsuzsannában Darabos Miklósnéban kihalt.
Ezek Wagnernál nincsenek, szerinte Jánosnak fia IV. László a Csúzy Anna férje, holott kézirati táblánk szerint ez Kristóf fia volt.
Kristófnak volt fia IV. László, a kinek szent-tamási Csúzy Benedeknek leányától Csúzy Annától gyermekei nem maradván, igy a horvátországi ág végképen elenyészett.
A magyarországi ág. II. Pétertől jő le (a II. s. köv. táblán). Ennek három leánya és két fia II. János és II. György volt.
II. Györgynek ága korábban kihalt, mint testvéreé; nincs is róla sok mondani valónk. Megemlítendő főleg az, hogy II. György testvérével együtt 1476-ban Mátyás királytól Gulácsy Antal magvaszakadtán Zala megyében Gulácsot nyerte.* Testvérével együtt sok viszálya volt Kecseti Márton veszprémi püspökkel, ki 1538-ban tőlök Tátika várát sümegi őrsége által elfoglaltatta kölcsönképen a püspöki javak háborgatása miatt. Neje volt Butkai Kata, Buzlai Balás özvegye. Egyik fiától III. Jánostól származott unokája Gáspár Eger védelmében vett részt 1552-ben.* Ennek testvére Mihály 1578-ban török-fogságba esett.* Ennek kisunokáiban kihalt ez ág.
Teleki, Hunyadiak kora XI. köt. 553.
Istvánffy Hist. 1685. kiadás 224. l.
Pethő Krónika 126.
II. János 1505-ben a király udvarmestere,* 1507-ben II. Ulászló királytól régi nemesi czímere bővitését nyerte,* ugyan is az: egy négyfelé osztott paizs, melynek 1. vörös udvarában egy ágaskodó, befelé forduló oroszlán csak hátulsó czombjainak tövéig látható, a 2-ik kék udvarban nádas tóban vad rucza uszkál. (Ez közös a Nádasdy czímerrel) a 3-ik kék udvarban arany félhold szarvaival fölfelé, és két arany csillag ragyog, a 4-dik vörös udvarban arany sárkány áll. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny lebegett. – Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. Ehez II. Ulászló király adományából járul a paizs feletti koronájára a két kifeszített sasszárny közé magának a királynak álló képe, fején koronájával, jobb kezében az ország almáját, baljában a sceptrumot tartva. A paizsot pedig telamonok gyanánt a király koronás két gyermeke tartja, jobb oldalról Anna főherczeg asszony, jobb kezében országalmával, baloldalról Lajos herczeg jobb kezében királyi pálczával.*
Jászay A. m. nemz. napjai a moh. vész után 156.
Lásd a czimerlevelet Kaprinai Mss. B. tomo II. 128.
Wagner Dec. II. a táblán. Adami Scuta gentil. tomo IX. van a család egy czímere, hol a paizs fölötti grófi koronán két koronás sisak áll, azokból egy fekete sasszárny emelkedik föl, a sisakok közt fehér papi talárban, vörös palástban koronás férfi áll, mindkét kezét áldásra nyujtva ki.
II. Jánosnak neje volt Pósafy Gábor leánya Zsófia, kitől született fia
II. Ferencz, a ki sánta volt. Ennek nejétől Ráskay Margittól R. Balás leányától gyermekei voltak: Boldizsár, ki 1544. táján mag nélkül meghalt, II. Gáspár kiről alább, Orsolya Forgách Péterné, Anna előbb Csáky Ferenczné, utóbb Fáncsy Györgyné, és III. János kiről alább.
II. Gáspárnak devecseri Csoron Dorottyától leányán Margiton kívűl két fia maradt: II. Kristóf és II. Mihály, kik Tátika, Kemend és Rezi várát és urodalmait birták.
II. Kristóf Bolondvárát kétszer vívta vissza, ugyan ott esett el 1600-ban.* Nejétől Bezerédj Krisztinától két leánya maradt: Katalin szentgyörgyvölgyi Bakács Sandrin vagy Sándor neje, és Sára Darabos János hitvese.
Pethő Gergely M. krónika 127. 144. 149.
II. Mihály nejétől Sitkey Annától nemzette fiát IV. Istvánt, ki magnélkül halt ki.
III. János I. Ferdinand és Miksa király alatt soproni kapitány, és Soprony vármegye főispánja, főpohárnok mester, kamarás, tanácsos, kassai, komáromi, zólyomi kapitány volt, és végre a dunamelléki hadak főkapitánya lett. 1547-ben részt vett a smalkadi hadban; 1549-ben báróságot nyert.* 1551-ben Lippa várában volt rövid ideig parancsnok, 1558-ban lett kassai kapitány. 1559-ben Szerencs ostromában vett részt. 1562-ben már komáromi kapitány volt, 1566-ban a komáromi hajós sereg kapitányául olvassuk. 1569-ben kapta Zemplin vármegyében Sztropkó várát és urodalmát 35 m. forint fejében.* Meghalt 1578. jan. 22-én kora 53. évében. Eltemettetett Bécsben az ágostoni atyáknál.* Neje Zinzendorf Erzse volt; ettől gyermekei: Ferencz jászói prépost, III. Gáspár, IV. István stb. Ezek közűl
Lásd az oklevelet Kaprinai Mss. B. tomo XXVIII. 167.
Szirmay C. Zemplin not. hist. 82.
Wagner Dec. II. 107.
III. Gáspár nőül vevén Nádasdy Orsolyát, Czobor Márton özvegyét, ettől öt gyermeket nemzett: Máriát, III. Kristófot, V. Jánost, Mihályt, és Margitot, ezek közűl az első négy – úgy látszik – korán elhaltak; Margit pedig fölnevelkedvén, előbb enyingi Török Istvánné, utóbb telekesi Török Jánosné lett. Gyermekei csak ez utóbbitól voltak.
IV. István jeles katona, mint ezredes Forgách Zsigmond fővezérsége alatt Erdélyben és Moldvában hadakozott, hol vitézül elesett 1611-ben.* Neje lengyel származásu czehanoveczi Kiscaucha Anna volt, kitől következő gyermekei születtek: III. Mihály, kiről alább, III. Zsigmond magtalan, IV. Ferencz jesuita, Krisztina és Ilona apáczák, Zsuzsa, Anna, Vinefrida és Borbála ez utóbbiak egyike Czizovszky felesége; és végre V. István.
Pethő Gergely M. krónika 179.
V. István* nejétől pribéri Melith Katától nemzé Jánost, a ki Palaghy (vagy Palágyi) Priskától nemzé Gáspárt, kinek fia Ferencz, feleségét Kapy Klárát özvegyen hagyta. Kapy Klára utóbb némelyek szerint Klobusiczkyné lett.
Tán ezen Istvánnak, vagy VI. Istvánnak a II. Mihály fiának neje volt Zokoly Erzse, kiről Szirmay C. Zemplin. not. hist. 154. lapon emlékezik.
III. Mihály feleségül vévén Péchy Juditot, e házasságból született IV. Zsigmond, ki Ónod vár főparancsnoka, országos alkapitány, majd 1659-ben felső magyarországi főkapitány,* 1660-ban ugyan az a Dunán innen részekre áttéve,* 1672-ben pedig Zemplin vármegye főispánja lett.* Arról volt egykor vádolva, hogy a törököt izgatja, de magát kitisztázá.* Volt ezeken kivül kir. udvarnok, tanácsos, és kamarai elnök. 1666-ban I. Leopold királytól, nejével, gyermekeivel és utódaival együtt grófságra emeltetett.* Meghalt 1675. april. 14-én kora 53. évében, és a sztropkói egyházban eltemettetett. Nejétől böki Paczoth Annától következő gyermekei maradtak: IX. Ferencz, kiről alább, V. Zsigmond, kiről szintén alább, VI. László, róla hasonlóan alább, VIII. István, kinek halála után gyermektelen özvegye Kapy Krisztina apácza lett; Klára Semsey Ferenczné, Éva báró Perényi Ádámné, Krisztina, Judit, Erzse Barkóczy Lászlóné, Zsuzsa gr. Barkóczy Ferenczné.
Szirmay C. Zemplin. not. hist. 188. és 192.
Ugyan ott 205.
Ugyan ott 232.
Ugyan ott 215.
Wagner Dec. II. 108.
VI. László előbb Vásonykő, majd Kiskomárom, végre Keszthely várkapitánya, ki saját költségén csapatot állított, és 1687-ben Caraffa üldözése alá került.* Nejétől Perényi Klárától született egyetlen leánya Teréz-Róza báró Palocsay Zsigmondné lett.
Ugyan ott 270.
V. Zsigmondnak hitvesétől Forgách Évától gyermekei: Julianna b. Vécsey Sándorné, és VI. Mihály, ki a Rákóczy pártján álló Barkóczy helyébe 1709-ben* Zemplin vármegye főispánjává neveztetett I. József király által; és az volt 1730 tájáig. Nejétől Holló Ilonától fia Károly mag nélkül halt meg, leánya Polexina pedig b. Perényi Antalhoz ment férjhez.
Ugyan ott 301.
IX. Ferencz, ki 1659-ben élt, és Barkóczy Sándor özvegyét Perényi Máriát vette nőül. Ettől született két gyermeke: Mária előbb gr. Keglevich Ádámné, másodszor b. Cörrer Józsefné, és 3-or b. Castelli Sándor-Leopoldné, és VI. Zsigmond, ki mint családjának utolsó férfi ivadéka 1766-ban ágazatát és a gersei Pethő nevet sirba vitte. Neje kettő volt: Csáky Róza, és Skavinszky Ilona; az előbbitől volt ugyan fia X. Ferencz, de az atyja előtt 1732-ben meghalt. Leánya Klára pedig Szirmay Tamásné,* utóbb Brankovichné lett.
Szirmay C. Zemplin not. top. 279.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT