Pethő család. (Gerebi, utóbb Pethőfalvi †).

Teljes szövegű keresés

Pethő család. (Gerebi, utóbb Pethőfalvi †).
Nyitra megyéből Nógrád megyébe átszármazott régi törzsökös cslaád, mely a XVII. század végén kihalt. Törzse Comes Tumb (vagy Tomb) de Pesthen (Pöstény, Nógrádban), ki testvérével Miklóssal együtt 1245-ben birta a Vág folyamon innen fekvő Raton és túl fekvő Tolmács helység egy részét, nevezetesen amott 8, emitt 3 ekényi földet; mely végett unokája gerebi Pethő 1321-ben Lampert országbiró előtt zokoli Budával (másutt Zakali Bodával) perben is állott.*
Az egész családról szóló adatok a családi irataim között találtató eredeti oklevelekből mertivék.
1333-ban az esztergami káptalan előtt Dávid, Miklósnak Pestheni Tomb fiának fia, Nógrád megyei nemes, az ő részbirtokait, melyeket Nyitra megyében Raton, és Tolmács helységben örökségképen birt, oda adta testvérének Pethő-nek Nyitra vármegyei nemesnek.
Egy 1376-ki oklevél szerint nevezett Pethew de Gereb (néhol Girib és Goreb), Dávid pedig de Kyrth iratik.
Dávidnak, noha II. Dávid és András nevű fiai voltak, ága – úgy látszik – kihalt, legalább róla adataink hallgatnak; és igy Pethő-nek ivadéka a család Nógrád megyei jószágainak is birtokába jutott; valószinűleg az egy csoportban fekvő Péstény (Pöstény), Kürt és Petőfalvi pusztáknak.
Pethőnek, kinek nevéről a család nevét vette, és kinek nevéről neveztetett el bizonyosan a Nógrád megyében Pösténynyel határos Pethőfalva puszta is, három gyermeke volt:* László, János 1359-ben élők, és Anasztázia, kit unoka-testvére Kürthy Dávid birt nőül.
Egy régi genealogián negyedik fiúl találom Dienest, és ennek fiául Miklóst, kitől a család kihalásáig leszármazott. De oklevelein Diénest nem ismernek.
Lászlónak fia Miklós egy 1407. évi oklevélben filius Pethő de Gereb, egy 1410. éviben filius Ladislai de Pethőfalva, 1424. 1428. 1429-ben pedig Nicolaus filius Ladislai Pethew de Pethewfalwa” nevezettel fordúl elő. Ennek fia volt
Pethewfalwai Pethew Pál, a ki 1482-ben Sooky Jánossal perben állott, mivel emez Pethőfalvát zálogba vévén, abba magát beiktatni ohajtá.
Pálnak fia volt I. Tamás, ennek I. Imre, kinek neje Palojthay Anna előbb Dubraviczky Miklósné volt 1558–1569-ben,* ennek öt fia volt: II. Tamás, I. István, II. Imre, II. Pál és II. Miklós, mindnyájan pethőfalvi Pethő nevezetűek, kik közűl II. Tamás 1598-ban Nógrád megye táblabirája, 1602-ben szolgabirája, 1617-ben táblabiró volt.* Róla alább.
Sz.-benedeki Convent 1558. Fasc. 37. nro 26. 1569. Fasc. 4. nro 17.
Protocol. C. Neograd. 1598. p. 48. stb.
I. Istvánnak, ki 1619-ben kir. táblai ülnök volt,* egy leánya Magdolna, kit egy helyen (tán tévedésből az alább említendő Anna helyett) Szilassy András nejeül olvasunk.
Történelmi tár. IV. köt. 186.
II. Imrének fia III. István volt, valószinűleg kihalt.
II. Pál 1601–1602-ben Nógrád vármegye szolgabirája volt, 1602. (feria 2-da prox. post fest. corporis Christi) ezt letette,* 1617-ben táblabiró volt.
Ugyan az 1601. 1602. évi, stb.
II. Miklósnak két leánya maradt: Klára és Anna.
II. Tamásnak fia volt II. István élt 1652-ben,* a szentbenedeki convent előtt 1657-ben protestált Kékedy Balás ellen, ki Pösténynek egy részébe beiktattatott. Nem élt már 1670-ben. Nejétől Madách Annától gyermekei maradtak: III. Tamás, Gáspár, IV. István és Anna 1670. 1682-ben Szilassy András hitvese, kikben a család kihalt.
Ugyan az 1652. évről.
A családfa következő:
N.; Miklós.; Comes Tumb de Pesthen 1245.; Miklós (Klára özvegy 1359.); Pethew de Gereb Nyitrában 1321. 1333.; Dávid de Kyrth Nógrádban 1333. neje Anasztázia; Kata 1359.; Magdolna 1359.; Dávid 1376.; András 1376.; Dienes ?; László de Pethőfalva 1359.; János 1359. de Egyházas Ráton 1372.; Anasztázia (Kürthi Dávidné); I. Miklós de Pethőfalva 1407–1429.; I. Pál 1482.; I. Tamás; I. Imre (Palojthay Anna 1569.); II. Tamás nógrádi szbiró 1602.; I. István kir. táblai ülnök 1619.; II. Imre; III. István.; II: Pál sz. biró 1601.; II. Miklós; Klára.; Anna.; II. István 1657. tbiró; Magdolna.; III. Tamás. †; Gáspár. †; IV. István †; Anna 1670. 82. (Szilassy András)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT