BIBLIOGRÁFIA F-K

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA F-K
FÁBIÁN József
1803 - Természeti Tudomány a Köznépnek. Veszprém
FÁBIÁN József
1822 - A babonák és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. Esztergomban
FARAGÓ József
1947 - Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson. Kolozsvár
FARAGÓ József
1949 - Betlehemezés Csíkcsobotfalván 1946-ban. Ethn. LX. 222–236.
FARKAS József
1968 - Bakos Ferenc, a mátészalkai parasztorvos. Jósa András Múz. Évk. X. 1967. 145–180.
FAZEKAS Árpád
1979 - Szabolcsi adatok a XVI. és XVII. századi gyógyítás gyakorlatából. In: Folia Rákócziana 2. V–XXXII. Nyíregyháza
FEHÉR Ágnes
1986 - Vallási endogámia a szabadegyházi közösségekben. In: Tüskés (szerk.) 1986a:
557–571.
FEHÉR Gyula
1937 - Bűbájosok, boszorkányok Recsken és környékén. Ethn. XLVIII. 220–229.
FEHÉR Jenő
1943 - Időjósló állatok és növények. Budapest
FEHÉR M. Jenő
1956 - Középkori magyar inkvizíció. Buenos Aires
761FEHÉR Zoltán
1967 - Fajszi néphit. Fajszi Honismereti Értesítő 22–31.
FEHÉR Zoltán
1975 - Bátya néphite. FA 3
FÉJA Géza
1957 - Viharsarok. 2. kiad. Budapest
FEJŐS Zoltán
1979 - Az átmeneti rítusok. Arnold van Gennep elméletének vázlata. Ethn. XC. 406–414.
FEJŐS Zoltán
1981 - Mitikus lények Karancskeszi hiedelemrendszerében. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 88–118. Budapest
FEJŐS Zoltán
1985 - Hiedelemrendszer, szöveg, közösség. Népr. K. XXVII–XXVIII.
FEKETE János
1984 - Kiskunfélegyházi útmenti keresztek. Ethn. XCV. 80–106.
FEKETE Péter
1927 - A hajdúszoboszlói Szilveszter-est. Ethn. XXXVIII. 202.
FÉL Edit
1941 a - Kocs 1936-ban. Budapest
FÉL Edit
1941b - Egy palóc házasságelőtti szokásról. Ethn. LII. 250–260.
FÉL Edit
1944 - A nagycsalád és jogszokásai a Komárom megyei Martoson. Kisalföldi Közlemények, I. sorozat 2. sz. Érsekújvár
FÉL Edit
1948 - A magyar népi társadalom életének kutatása. Budapest
FÉL Edit
1959 - Fejezetek Tiszaigar társadalmának megismeréséhez. Népr. K. IV. 1–2. sz. 70–114.
FÉL Edit–HOFER Tamás
1967 - Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban. Népr. K. XII. 3–4. sz.
FÉL Edit–HOFER Tamás
1969 - Proper Peasants. Traditional Life in a Hungarian Village. New York
FÉL Edit–HOFER Tamás
1970 - A kalotaszegi kelengye I. Kísérlet a tárgyi világ rendjének feltárására. Budapest
FELFÖLDI László
1974 - A Békés és Csongrád megyei disznótori szokások dramatikus mozzanatairól. Ethn. LXXXV. 473–478.
FERENCZ József
1971 - A radikális reformáció. Theologiai Szemle, új folyam XIV. 3–4. sz. 116–118.
FERENCZI Imre
1957 - Az ördöngős kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. LXVIII. 56–86.
FERENCZI Imre
1959 - Adatok a látó (néző) alakjához. Ethn. LXX. 435–438.
FERENCZI Imre
1960a - Az animizmus világa és a magyar erdőkultusz. Műv. Hagy. I–II. 5–33.
FERENCZI Imre
1960b - Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyományokban. Ethn. LXXI. 389–436.
FERENCZI Imre
1965 - Egy temetési rítus magyar párhuzamai és történeti összefüggései. Népr. Nyelvtud. IX.
762FERENCZI Imre
1970 - Egy bőségvarázsló rítus elterjedése a Délalföldön. Néprajzi dolgozatok 23. Szeged
FERENCZI Imre
1973–1974 Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajzi dolgozatok 28. Szeged
FERENCZI Imre
1974 - A táltos és a garabonciás képzete a jugoszláviai magyaroknál. Ethn. LXXXV. 262–275.
FERENCZI Imre
1977a - Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros mentéről. Néprajzi dolgozatok 34. Szeged
FERENCZI Imre
1977b - Népi szokásrend Szőregen. In: Hegyi A. (szerk.) 1977: 251–324.
FERENCZI Imre
1980–1981 Táltosok, javasok, tudósok a tiszaháti és a felsőtiszai néphitben. Néprajzi dolgozatok 37. Szeged
FERENCZI Imre
1982 - Tiszaháti és felsőtiszai néphit és népszokások. Néprajzi dolgozatok 41. Szeged
FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán
1962 - Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Műv. Hagy. IV.
FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán
1966 - Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. Műv. Hagy. VIII. 181–195.
FILEP Antal
1971 - Szokásleírások a 18. és a 19. századból. NK–NT V–VI. 115–136.
FINDEISEN, H.
1957 - Schamanentum. Stuttgart
FODOR József
1986 - Vallási kisközösségek Magyarországon. Budapest
FODOR József
1987 - Vallási kisközösségek, kisegyházak Magyarországon. Propagandista, 6. sz. 86–96.
FODOR Katalin (szerk.)
1972 - Tanulmányok az egészségnevelés és határterületei témaköréből. Budapest
FORBES, T. R.
1966 - The Midwife and the Witch. New Haven–London
FÖLDES Éva
1973 - Az eretnekségek és az anyanyelvi kultúra. Művelődés és közoktatás az antifeudális vallási mozgalmakban. Vil. 2. sz. 80–85.
FÖLDES László
1958a - A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése. Ethn. LXIX. 209–257.
FÖLDES László
1958b - A Néprajzi Múzeum busómaszkjai. NÉ XL. 209–228.
FÖLDESI Béla
1981 - Adalékok a magyarországi gergelyjárás történetéhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 119–176. Budapest
FRANK Tibor–HOPPÁL Mihály (szerk.)
1980 - Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Tömegkommunikációs Központ. Budapest
FRANKOVICS György
1975 - Vile-történetek a Dráva-menti horvátoktól. Janus Pannonius Múz. Évk. 17–18 (1972–1973). 239–252.
FRANKOVITH Gergely
1588 - Hasznos és fölötte szükséges könyv… Monyorókerék
763FRANZ, Adolph
1909 - Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. I–II. Freiburg im Breisgau
FRAZER, James
1890 - The Golden Bough. I–II. London
FRAZER, James
1911–1936 The Golden Bough. I–III. London
FRAZER, James
1912 - Spirits of the Corn and of the Wild. London
FRAZER, James
1913–1914 The Belief in Immortality and the Worship of Dead. I–III. London
FRAZER, James
1926 - The Worship of Nature. London
FRAZER, James
1965 - Az aranyág (Válogatás). Budapest
FREUDENTHAL, Herbert
1931 - Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch. Berlin–Leipzig
FUNK Márton
é. n. - A methodizmus Magyarországon. In: Kriege é. n. 227–251.
FÜGEDI Erik
1977 - Kapisztrán János csodái. Találkozás a középkori népi vallásossággal. Ethn. LXXXVIII. 555–564.
FÜGEDI Erik
1981 - Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Budapest
FÜGEDI Márta
1982 - Emberfeletti hatalmú lények Mátraderecske faluközösségének hiedelmeiben. FA 14. 158–221.
FÜLÖP Lajos
1969 - A születés, házasság és halál szokásai Gyöngyöspatán. Múzeumi füzetek 10. Gyöngyös
GÁL István
1939 - Amit rosszul tudunk. Budapest
GÁL Kelemen
1935 - A kolozsvári unitárius kollégium története. I–II. Kolozsvár
GARÁDY
1853 - Agárdi nép. In: Kubinyi–Vahot (szerk.) 1853–1854: II. 29–40.
GÁSPÁR SIMON Antal
1986 - Az én szülőföldem a bukovinai Istensegíts. Budapest
GASTER, M.
1883 - Scholomonar, d.i. der Garabzucijas dijah nach der Volksüberlieferung der Rumänen. Archiv für Slavische Philologie VII. 281–290. Berlin
GAVRONSKI, F.
1914 - Wilkolaki i Wilkolactwo. Warszawa
GAZDA Klára
1980 - Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest
GELENCSÉR József
1980 - Az emberi élet nagy fordulóihoz kapcsolódó szokások Sárkeresztesen. Alba Regia XVIII. 133–155. Székesfehérvár
764GELENCSÉR József
1981 - Jeles napi szokások Sárkeresztesen. Alba Regia XIX. 187–199. Székesfehérvár
GÉMES Balázs
1975 - A magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében. Béri Balogh Ádám Múz. Évk. IV–V. 1973–1974. 233–258.
GÉMES Balázs
1979 - A népi orvoslás kutatás aktuális problémái Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 15–34.
GENNEP, Arnold van
1909 - Les rites de passage. Paris
GENNEP, Arnold van
1943–1958 Manuel de folklore français contemporain. I–VII. Paris
GENNEP, Arnold van
1960 - The Rites of Passage. Chicago
GEORGIEVA, Ivanicska
1983 - Blgarszka narodna mitologia. Szofia
GEÖCZE Sarolta
1896 - A Bodrogköz a szabályozás előtt és után. In: A Bodrogközi Tisza-szabályozó Társulat monographiája. 1846–1896. 113–147. Budapest
GHITAN Teodor
1961 - A régi olejkárok nyomai Erdélyben a XVIII. századból. Orvostörténeti Közlemények, 20. 5–9.
GIEYSZTOR, Alexander
1966 - Aposztázia a IX–XI. században. Eretnekségszerű mozgalmak Közép- és Kelet-Európában. Vil. 2. sz. 103–106.
GINZBURG, Carlo
1966 - I Benandanti. Stragoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Torino
GINZBURG, Carlo
1983 - The night battes. Witchcraft and agrarian Cults in the sixteenth and seventeenth centuries. Maryland
GÖNCZI Ferenc
1895 - Muraköz és népe. Budapest
GÖNCZI Ferenc
1902 - Az emberi betegségek gyógyítása a göcseji népnél. Ethn. XIII. 78–84, 128–132, 214–224.
GÖNCZI Ferenc
1905 - Az emberi betegségek és gyógyításaik a göcseji s hetési népnél. Ethn. XVI. 345–361.
GÖNCZI Ferenc
1907 - Szerelmi „teemények” Göcsejben és Hetésben. Ethn. XVIII. 34–38.
GÖNCZI Ferenc
1914 - Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár
GÖNCZI Ferenc
1937 - Somogyi gyermek. Kaposvár
GÖNYEY (ÉBNER) Sándor
1932 - A farsang hajdan és ma Csömörön. Ethn. XLIII. 28–29. GÖNYEY (ÉBNER) Sándor
1934a - Az erdőbényei bodnár tánc. Ethn. XLV. 74–77.
GÖNYEY (ÉBNER) Sándor
1934b - Tréfás lakodalmi játékok Csurgónagymartonban. Ethn. XLV. 182–183.
GÖNYEY (ÉBNER) Sándor
1937 - Kunszentmiklósi törökös tánc. Ethn. XLVIII. 81–82.
765GÖNYEY (ÉBNER) Sándor
1938 - A hasznosi (Heves megye) Gyöngyösbokréta hitelesítése. Ethn. XLIX. 225–229.
GRAMBO, Ronald
1973 - Sleep as a Means of Extasy and Divination. Acta Ethn. XII. 417–441.
GRAMBO, Ronald
1975 - Traces of Shamanism in Norwegian Folktales and Popular Beliefs. Fabula 16. 20–46.
GRAU, Dietrich
1966 - Das Mittagsgespent (daemonium meridianum). Siegburg
GRYNAEUS Tamás
1956 - A fehértói gyógyítóember tudománya, Dóczi István gyógyító tevékenysége. EA P. 9/1956.
GRYNAEUS Tamás
1962 - Nadály és nadályosok. Orvostörténeti Közlemények, 26. 129–156.
GRYNAEUS Tamás
1965 - Népi orvoslás Orosházán. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 337–438.
GRYNAEUS Tamás
1971 - Népi orvoslás (Síppal, dobbal, nádihegedűvel…). In: Juhász A. (szerk.) 1971: 759–783.
GRYNAEUS Tamás
1974a - Engi Tüdő Vince: a legenda és a valóság. Móra Ferenc Múz. Évk. 1972–73/1. 155–183.
GRYNAEUS Tamás
1974b - Bácsmegyei gyógyító szokások és hiedelmek. Cumania 229–237.
GRYNAEUS Tamás–PAPP József
1977 - Régi magyar (gyógy)növénynevek, 15–17. század. Historia Pharmaceutica. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 9–10. 31–49.
GULYA János (szerk.)
1975 - Vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Budapest
GULYÁS Éva
1976 - Jászdózsai hiedelmek. FA 4. 7–186.
GULYÁS Éva
1977 - Néphitadatok az Ipoly mentén. In: Ikvai (szerk.) 1977: 487–506.
GULYÁS Éva
1985 - Hiedelmek, szokások a Tápió mente néhány falujában In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 825–842.
GULYÁS József
1926 - A „Szűzgulya-fordítás”. Ethn. XXXVII. 89–90.
GULYÁS József
1940 - A pócurkák. Ethn. LI. 94.
GUNDA Béla
1939 - A gyűjtögető gazdálkodás. Budapest
GUNDA Béla
1941 - A kereszt, mint mágikus jel az agyagedényeken. Ethn. LII. 66.
GUNDA Béla (szerk.)
1943 - Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Zenetud. Tan. I. Budapest
GUNDA Béla
1946 - Munka és kultusz a magyar parasztságnál. Kolozsvár
GUNDA Béla
1947 - A szépasszonyok kútja. Ethn. LVIII. 281–282.
766GUNDA Béla
1947a - A somogyi gyapjú kalló bolgár változatai. Ethn. LVIII. 282.
GUNDA Béla
1949a - Vándor román füvesek Erdélyben. Nyr 73. 86–88.
GUNDA Béla
1949b - Wandering Healers, Medicine Hawkers in Slovakia and Transylvania. Southwestern Journal of Anthropology, 147–150.
GUNDA Béla
1954 - Beiträge zur Volksheilkunde der Donau-Schwaben. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 141–143.
GUNDA Béla
1956 - Néprajzi gyűjtőúton. Debrecen
GUNDA Béla
1957 - A totemizmus maradványai a magyar táltoshagyományban. Déri Múz. Évk. 63–72.
GUNDA Béla
1958 - Magyar népszokások a Zobor vidékén. Ethn. LXIX. 151–155.
GUNDA Béla
1961 - A társadalmi szervezet, a kultusz és a magyar parasztszoba térbeosztása. MTA Nyelv. K. 17. 247–268.
GUNDA Béla
1962 - Gipsy Medical Folklore in Hungary. JAF 75. 131–146.
GUNDA Béla
1966a - Ethnographica Carpatica. Budapest
GUNDA Béla
1966b - A gyanta használata a népi sztomatológiában. Orvostörténeti Közlemények, 38–39. 33–42.
GUNDA Béla
1979 - Ethnographica Carpato-Balcanica. Budapest
GUNDA Béla
1983 - Folklore gyűjtés a Szerémségben. In: Jung (szerk.) 1983a: 64–77.
GUNDA Béla
1989 - A rostaforgató asszony. Budapest
GUREVICS, A. J.
1974 - A középkori ember világképe. Budapest
GYENIS Vilmos
1968 - Késő-barokk és népies irodalom (XVIII. századi protestáns víziók). ItK 1–24.
GYETVAI Péter
1987 - Egyházi szervezés, főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén. München
GYÖRFFY György
1948 - Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest
GYÖRFFY György
1959 - Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest
GYÖRFFY István
1921 - A hazai festőnövények és a velük való népi festési módok. Herba. I–IX. füzet
GYÖRFFY István
1930 - A házasság és lakodalom a matyóknál. NNy II. 225–254.
GYÖRGYI Erzsébet
1962 - Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél. Népr. K. VII. 3–4. sz. 3–91.
GYÖRGYI Erzsébet
1974 - A tojáshímzés díszítménykincse. Díszítményrendszerezési és -értelmezési kísérlet. NÉ LVI. 5–85.
767GYÖRGYI-FÖLDES Erzsébet
1967 - Porywanie dziewczat u Szeklerow bukowinskich. Lódzkie Studia Etnograficzne IX. 243–261.
GYULAI Pál
1908 - Kritikai dolgozatok 1854–1861. Budapest
HAASE, Felix
1939 - Volksglaube und Brauchtum der Ost-slaven. Breslau
HAGYMÁSI Sándor
1967 - Népi gyógyászat (Dévaványa, Mezőtúr). Ms. Szolnoki Damjanich Múzeum Adattára
HAJDU Péter (szerk.)
1975 - Uráli népek. Budapest
HAJDU Péter–KRISTÓ Gyula–RÓNA-TAS András (szerk.)
1976 - Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I–II. Budapest
HAKO, Matti
1956 - Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition. FFC 167. Helsinki
HALMAI János
1962 - Adatok a Herbarium orvosbotanikai értékeléséhez. Orvostörténeti Közlemények, 23. 281–295.
Halottak napja
1901 - Halottak napja… Görögkatolikus Szemle, IX. 3–5.
HAMMES, Manfred
1973 - Hexenwahn und Hexenprozesse. Frankfurt am Main
HAMPP, Irmgard
1961 - Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart
HANSEN, Joseph
1900 - Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter und die Entstehung der grossen Hexenverfolgung. München
HANUY Ferenc
1912 - A jegyesség- és házasságkötési formák és kifejlődése a Ne temere decretumig. Budapest
HARMENING, Dieter
1979 - Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlichtheologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin
HARSÁNYI István
1915 - Adalékok a magyar népszokások történetéhez. Ethn. XXVI. 129–130.
HARSÁNYI István
1927 - A magyar Biblia. Budapest
HARVA, Uno
1913 - Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker. Helsinki
HARVA, Uno
1938 - Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. FFC 125. Helsinki
HARVA, Uno
1952 - Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. FFC 142. Helsinki
HEGEDŰS Antal
1983 - Népélet és jogalkotás a középkori újlakon. Újvidék
HEGEDŰS Lajos
1952 - Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai telepesektől. Budapest
HEGYI András (szerk.)
1977 - Szőreg és népe. Szeged
768HEGYI József
1937 - Siklódi hiedelmek. Ethn. XLVIII. 472–475.
HEIKINMÄKI, Maija-Liisa
1970–1971 Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten, I–II. Helsinki Kansatieteellinen Arkisto 21–22.
HEIKINMÄKI, Maija-Liisa
1981 - Suomalaiset häätavat. Talonpoikaiset a violiiton solmintaperinteet. Helsinki
HEIKINMÄKI, Maija-Liisa
1982 - Die finnischen Hochzeitszeremonien und die Gebiete der Hochzeitssitten. Ethnologia Scandinavica 109–118.
HEILER, Friedrich
1918 - Das Gebet. München
HEILER, Friedrich
1961 - Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart
HEIM, Ricardus
1906 - Incantamenta magica graeca latina. Jahrbuch für Klassische Philologie XII. (Suppl.)
HEMERKA Olga
1976a - Szent Iván-napi tűzugrás. Néprajzi közlések II. 185–188. Bratislava
HEMERKA Olga
1976b - Nagybőjti leányjátékok. Néprajzi közlések II. 188–189. Bratislava
HEMERKA Olga
1982 - Eredeti magyar népi táncok és szokások. Bratislava
HENNINGSEN, Gustav
1973 - The European With-Persecutions. DFS-Translations. No 1. Copenhagen
HENNINGSEN, Gustav
1985 - A kívülről jött hölgyek. Tündérek, boszorkányok és szegénység a korai modern Szicíliában. Vil. XXVI. 778–785.
HENNINGSEN, Gustav
1988 - A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció (1609–1614). Budapest
HERCZEG ÉVA–VOJNITS András
1981 - Időjós élővilág. Budapest
HERKELY Károly
1936 - A legényélet szokásai Mezőkövesden. Ethn. XLV. 210–213.
HERKELY Károly
1939 - A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest
HERMAN Ottó
1887 - A magyar halászat könyve. I–II. Budapest
HERMAN Ottó
1901 - A madarak hasznáról és káráról. Budapest
HERMAN Ottó
1914 - A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest
HERMANN Antal
1895 - Az idővarázslás a magyar és egyéb hazai népek körében. Ethn. VI. 198–205.
HERMANN Egyed
1973 - A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München
HERTZ, Wilhelm
1862 - Der Werwolf. Beitrag zur Sagengeschichte. Stuttgart
HOCK, Stephan
1900 - Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur. Berlin
769HOCOPÁN Sándor
1986 - A magyarországi románok folklórjáról. Budapest
HODINKA Antal
1910 - A munkácsi görög-katolikus püspökség története. Budapest
HOFER Tamás
1982 - Archaikus sírjeleink kérdéséhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 308–324. Budapest
HOFER Tamás (szerk.)
1984 - Történeti antropológia. Antropológiai írások 8–10. Budapest
HOFER Tamás–FÉL Edit
1975 - Magyar népművészet. Budapest
HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)
1974 - Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. Budapest–Szolnok
HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)
1979 - Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. IV. 1. Az ülésszak felszólalásai. Budapest–Szolnok
HOFFMANN Tamás (közli)
1954 - A’ köz-nép’ házasodásának módja Baranyában. Ethn. LXV. 517–529.
HOLLÓ Domokos
1934 - A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. Ethn. XLV. 19–34, 110–126.
HOLLÓS KORVIN Lajos
1971 - A VKF–2. Budapest
HOLME, Charles (ed.)
1911 - Peasant Art in Austria and Hungary. London
HONKO, Lauri
1962 - Geisterglauben in Ingermanland. FFC 185. Helsinki
HONKO, Lauri
1969 - Role taking of the Shaman. Temenos 4. 26–55.
HONKO, Lauri
1975 - Zur Klassifikation der Riten. Temenos 11. 61–77.
HONT Ferenc
1940 - Az eltűnt magyar színjáték. Budapest
HONTI János
1962 - Válogatott tanulmányok. Budapest
HOPPÁL Mihály
1969a - A magyar lidérc-hiedelemkör szemantikai modellje. Ethn. LXXX. 402–414.
HOPPÁL Mihály
1969b - Gyerekijesztők. I. NK–NT II–III. 247–263.
HOPPÁL Mihály
1970 - Az „igézés”-hiedelemkör alkotóelemei. NK–NT IV. 259–286.
HOPPÁL Mihály
1972 - A népi hagyomány medicinális vonatkozásairól. In: Fodor K. (szerk.) 1972: 69–92.
HOPPÁL Mihály
1975a - Visontai hiedelmek. In: Bakó (szerk.) 1975: 103–122.
HOPPÁL Mihály
1975b - Az uráli népek hiedelemvilága és a samanizmus In: Hajdu (szerk.) 1975: 211–235.
HOPPÁL Mihály
1976a - Hiedelemrendszer, világkép és mitológia. (Függelék: Az uráli népek világmodellje.) In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1976: 69–75.
HOPPÁL Mihály
1976b - Széki hiedelemtörténetek. FA 5. 63–91.
770HOPPÁL Mihály
1978 - Mítosz: kép és szöveg. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 301–337. Budapest
HOPPÁL Mihály
1979 - „Mother and Child” in Hungarian Folklore: an Ethnosemiotic Approach to the Study of Belief System. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 89–102.
HOPPÁL Mihály
1980a - Ipolyi Arnold. A múlt magyar tudósai. Budapest
HOPPÁL Mihály
1980b - Népművészet és etnoszemiotika. NK–NT XI–XII. 191–217.
HOPPÁL Mihály (szerk.)
1980c - A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Budapest
HOPPÁL Mihály
1981 - Népi gyógyítás. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 237–253.
HOPPÁL Mihály
1982a - Fejfáink keleti hátteréhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 325–367. Budapest
HOPPÁL Mihály
1982b - Samanizmus napjainkban. Vil. 5. sz. 288–295.
HOPPÁL Mihály
1982c - A hiedelem mint a cselekvés programja. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 559–567.
HOPPÁL Mihály
1982d - Varsányi hiedelmek. FA 14. 222–247.
HOPPÁL, Mihály (ed.)
1984a - Shamanism in Eurasia 2. Göttingen
HOPPÁL Mihály
1984b - Traces of Shamanism in Hungarian FoIk Beliefs. In: Hoppál (ed.) 1984a: 430–449.
HOPPÁL Mihály–NOVÁK László
1977 - Vengerszkije namogilnije pamjatnyiki. Acta Ethn. 26. 3–4. 309–337.
HOPPÁL Mihály–TÖRŐ László
1975 - Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 13–176.
HORSAI Ede
1953 - Az ibrányi szekta. Ibrány. Ms.
HORVÁTH Barna
1974 - Adalékok Igrici község önkormányzatának és művelődéstörténetének kezdeteihez. Mezőcsáti helytörténeti füzetek 5. Mezőcsát
HORVÁTH István
1980 - Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Budapest
HORVÁTH János
1817 - A régi magyaroknak vallásbéli’ s erkölcsi állapottyokról. Tudományos Gyűjtemény, II.
HORVÁTH János–SZÉKELY György (szerk.)
1974 - Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest
HORVÁTH Zsuzsanna
1977 - „Megteltek mind Szentlélekkel…” Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség egy gyülekezetéről. Vil. 6. sz. 380–386.
771HORVÁTH Zsuzsa–MATOLAY Magda
1981 - Egy szabadkeresztyén gyülekezet. Ms. Budapest
HORVÁTHOVÁ, Emilia
1970 - Zvyky pri narodeni diet’at’a a v Slovenskom Komloši v Madarsku. In: Mjartan, Ján (red.): Slavistika. Narodopis. 110–138. Bratislava
HORVÁTHOVÁ, Emilia–URBANCOVÁ, Viera (Hrsg.)
1972 - Die slowakische Volkskultur. Bratislava
HOVORKA, O.–KRONFELD, U.
1909 - Vergleichende Volksmedizin. I–II. Stuttgart
HÖFLER, Otto
1934 - Kultische Geheimbünde der Germanen. Frankfurt am Main
HULEY Alfréd
1985 - Ünnep és ünneplés a békésmegyei evangélikus gyülekezetekben. In: Vallási néprajz 2. 373–400. Budapest
HULTKRANZ, Åke
1961 - The Supernatural Owners of Nature. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 1. Stockholm–Göteborg–Uppsala
HULTKRANZ, Åke
1967 - Ecological and Phenomenological Aspects of Shamanism. In: Diószegi, V. (ed.) 1967c: 27–58.
HULTKRANZ, Åke
1973 - A Definition of Shamanism. Temenos 9. 25–37.
IGMÁNDY József
1941 - Szilveszteri népszokások Hajdú megyében. Ethn. LII. 118–125.
IKVAI Nándor (szerk.)
1977 - Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Szentendre
IKVAI Nándor (szerk.)
1985 - Tápió mente néprajza. I–II. Studia Comitatensia 15–16. Szentendre
ILLYÉS Endre
1931 - A magyar református földmívelő nép lelki élete, különös tekintettel vallásos világára. Szeged
ILLYÉS Endre
1936 - A magyar református földmívelő ifjúság lelki gondozásának története. Debrecen
ILLYÉS Endre
1941 - Egyházfegyelem a magyar református egyházban (XVI–XIX. század). Debrecen
ILLYÉS Géza
1936 - A papmarasztás az erdélyi református egyházban. Református Szemle, 7–8. 110–116.
IMREH István
1983 - A törvényhozó székely falu. Bukarest
IMREH Péter–HOPPÁL Mihály
1977 - Fejfák és temetők Erdélyben. FA 7. 5–77.
INCZE Miklós–PETŐCZ Pál
1954 - A dolgozó parasztság helyzete az ellenforradalmi rendszerben. Budapest
IPOLYI Arnold
1854 - Magyar Mythologia. Pest
IRÁNYI Lujza B.
1976 - A szokások változása Mónosokoron. FA 5. 5–62.
ISTVÁNFFY Gyula
1891 - Betlehemi játékok a mátraalji palócoknál. Ethn. II. 388–389.
ISTVÁNFFY Gyula
1894a - Mátraalji palóc lakodalom. Ethn. V. 38–51.
772ISTVÁNFFY Gyula
1894b - Mátravidéki palóc szokások. Ethn. V. 120–127.
ISTVÁNFFY Gyula
1896 - A borsodi matyó nép élete. Ethn. VII. 65–83, 165–174, 280–285, 364–373, 447–459.
ISTVÁNFFY Gyula
1922 - A borsodmegyei palócok. Ethn. XXXIII. 162–166, 222–232, 292–303, 363–368.
ISTVÁNFFY Gyula
1973 - Palóc népköltési gyűjtemény. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai II. Miskolc
ISTVÁNOVITS Márton
1982 - Halottak kultusza a Kaukázusban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 123–130. Budapest
IVÁNCSICS Nándor
1957 - Fakatafajankóhúzás Petőházán. Soproni Szemle, 134–136.
IVANOV, V. V.
1983 - A pogányság emlékei az orosz ikonokon. In: Nyelv, mítosz, kultúra. 237–251. Budapest
IVÁNYI Béla
1956 - „Vízégetés” Nyugat-Magyarországon a XVI–XVII. században. Orvostörténeti Közlemények, 4. 5–33.
JÁDI Ferenc–TÜSKÉS Gábor
1986 - A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 516–556.
JAGIČ, V.
1877 - Die südslawische Volkssagen von dem Grabancijas dijak un ihre Erklärung. Archiv für Slavische Philologie II. 437–481.
JAHODA, Gustav
1975 - A babona lélektana. Budapest
JAKOBSON, R.–SZEFTEL, M.
1966 - The Vseslav Epos. In: Jakobson, R.: Selected Writings IV. Slavic Epic Studies. 301–379. The Hague–Paris
JANKÓ János
1891 - Kalotaszegi babonák. Ethn. II. 273–286.
JANKÓ János
1892 - Kalotaszeg magyar népe. Budapest
JANKÓ János
1893 - Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Budapest
JANKÓ János
1902 - A Balaton-melléki lakosság néprajza. Budapest
JANKÓ János
1966 - A társas munkák s a kender munkák társas jellege Szatmárban. Ethn. LXXVII. 517–527.
JÁNOSSY Gyula
1935 - Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma
JÁNOSSY Gyula
1939 - Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. Pannonhalmi Szemle, XIV. 350–356.
JÁNOSSY Lajos
1932 - Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. Budapest
773JÁVOR Katalin
1969 - Asszonyfarsang Mátraalmáson. NK–NT II–III. 265–294.
JÁVOR Katalin
1971 - Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv tanulságai. NK–NT. V–VI. 71–103.
JÁVOR Katalin–KÜLLŐS Imola–TÁTRAI Zsuzsanna
1978 - Kis magyar néprajz a Rádióban. Budapest
JENEY Gy(örgy)
1791 - Természet-könyve. A’ hortobágyi pásztor, és a’ természet-vizsgáló. A nem-tudósok kedvekért írta Jeney György. Pesthenn
JORDÁNSZKY Elek
1836 - Magyar Országban lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Posonban
JÓZSA László
1982 - A céhpatrónusok tisztelete Kunszentmártonban. In: Bereczki–Szabó (szerk.) 1982: 342–357.
JUHÁSZ Ágnes
1976 - A halottetetés szokása Vizsolyban. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 15. 74–78.
JUHÁSZ Antal (szerk.)
1971 - Tápé története és néprajza. Tápé
JUHÁSZ Kálmán
1921 - A licentiatusi intézmény Magyarországon. Budapest
JUHÁSZ Máté
1768 - Házi különös orvosságok. Kolozsvár
A Julian naptár
1942 - A Julian naptár… Keleti Egyház, IX. 112.
JUNG Károly
1978 - Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék
JUNG Károly
1980 - Haláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyományvilágában. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 224–240. Budapest
JUNG Károly (szerk.)
1983a - Jugoszláviai magyar folklór. Értekezések, monográfiák 3. Újvidék
JUNG Károly
1983b - A kétkarácsonyi cérna. Somogy, 88–95.
JUNG Károly
1985 - Táltosok, ördögök, garabonciások. (Bevezetés népi babonáink világába.) Újvidék
KÁDÁR Imre–SZENTÁGOTHAI János
1966 - Kiss professzor. Theologiai Szemle, új folyam IX. 5–6. sz. 175–176.
KAKAS Zoltán
1973 - A „nagyerejűfű” a felsőháromszéki néphitben. FA I. 91–97.
KÁKOSY László
1978 - Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest
KÁLLAY Ferenc
1861 - A pogány magyarok vallása. Pest
KALLÓS Zoltán
1966 - Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. Műv. Hagy. VIII. 137–156.
KÁLMÁNY Lajos
1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. 1. Pécskára való. Arad; 2. Elegyes. Arad
774KÁLMÁNY Lajos
1881–1891 Szeged népe. 1. Ős szeged népköltése. Arad; 2. Temesköz népköltése. Arad; 3. Szeged vidéke népköltése. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1885 - Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XII. 9. Budapest
KÁLMÁNY Lajos
1887 - Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelvhagyományainkban. Akadémiai Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Budapest
KÁLMÁNY Lajos
1893a - A csillagok nyelvhagyományainkban. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1893b - Gyermek-ijesztők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. IV. 225–247, 314–322.
KÁLMÁNY Lajos
1893c - Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1895 - A magyar halászok vízi ellenségei. Ethn. VI. 102–105.
KÁLMÁNY Lajos
1917 - Összeférhetetlen tátosainkról. Ethn. XXVIII. 260–266.
KANDRA Kabos
1897 - Magyar Mythologia. Eger
KANNISTO, Artur
1938 - A vogul medveünnepek. MNy XXXV. 194–206.
KANYARÓ Ferenc
1891 - Unitáriusok Magyarországon, tekintettel az unitárizmus általános történetére. Kolozsvár
KAPROS Márta
1968 - A karácsonyi kántálás formái és funkciói a dél-nyírségi falvakban. Műv. Hagy. X. 207–227.
KAPROS Márta
1974 - A gyermekre vonatkozó preventív és produktív mágikus szokások az Ipoly-menti néphagyományban. Nógrád megyei Múzeumi Közlemények 20. 75–95.
KAPROS Márta
1977 - Hiedelmek és szokások a graviditás kezdetétől az anya avatásának szertartásáig az Ipoly menti falvakban. Nógrád megyei Múz. Évk. 23. 147–181.
KAPROS Márta
1986 - A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. Debrecen
KÁRA Judit
1973 - Nagydobronyi szokások és hiedelmek. FA 1. 40–63.
KARÁCSONYI János
1903 - Tüzesvas-próbák Nagyváradon. Nagyvárad
KARDOS László
1969 - Egyház és vallásos élet egy mai faluban (Bakonycsernye 1965). Budapest
KARDOS László–SZIGETI Jenő
1988 - Nazarénusok. Budapest
KARDOS Tibor
1941 - Középkori kultúra, középkori költészet. Budapest
KARDOS Tibor
1952 - A Huszita Biblia keletkezése. MTA Nyelv. K. III. 127–177.
775KARDOS Tibor
1953 - A magyar vígjáték kezdetei. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1953: 133–167.
KARDOS Tibor
1955a - A régi magyar színjátszás néhány kérdéséhez. MTA Nyelv. K. VII. 1–2. sz. 17–64.
KARDOS Tibor
1955b - A magyarországi humanizmus kora. Budapest
KARDOS Tibor
1957 - Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez. Fil. K. III. 210–232, 303–338.
KARDOS Tibor
1960 - A magyar színjáték kezdetei. Budapest
KARJALAINEN, K. F.
1921–1927 Die Religion der Jugra Völker. FFC 41. Helsinki
KARNER Károly
1931 - A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Theologiai tanulmányok 14. Debrecen
KATHONA Géza
1958 - Karácsony György „szent hada”. Egyháztörténet, 265–280.
KATONA Imre
1974, - A habán kerámia Magyarországon. Budapest
KATONA Imre
1983 - Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. In: Jung (szerk.) 1983: 78–104.
KATONA Lajos
1896 - Mythológiai irányok és módszerek. Ethn. VII. 121–132.
KATONA Lajos
1897 - A magyar mythologia irodalma. Ethn. VIII. 54–73, 266–279.
KATONA Lajos
1900 - Az ünneprontók. Ethn. XI. 297–309.
KATONA Lajos
1905 - A kedd asszonya. Ethn. XVI. 1–16.
KATONA Lajos
1912 - Túlvilági látomások kódexeinkben. In: Katona Lajos irodalmi tanulmányai. II. 101–125. Budapest
KATONA Lajos
1982 - Folklór kalendárium. Válogatta, szerkesztette, bevezető tanulmányt írta, a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította Reisinger János. Budapest
KÁZMÉR Miklós–VÉGH József (szerk.)
1970 - Névtudományi előadások. Nyelvtudományi értekezések 70. Budapest
KELEMEN Imre
1981 - Komaság és keresztelő Hétben. In: Viga (szerk.) 1981: 201–214.
KELEMINA, Jakob
1930 - Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva, z mitoloskim uvodom. Celje
KEMÉNY Lajos–GYIMESY Károly
1944 - Evangélikus templomok. Készült az Országos Luther Szövetség munkaközösségében – –. vezetésével. Budapest
KEPES Ferenc
1918 - Schmitt Jenő Henrik élete és tanítása. Budapest
KERÉNYI György
1953 - Jeles napok. MNT II. Budapest
KERÉNYI György
1982 - Magyar énekes népszokások. Budapest
776KERTÉSZ Manó
1919 - Régi babonák nyelvi emlékei. Nyr XLVIII. 142–143.
KESZEG Vilmos
1981 - A mezőségi Detrehem telep népi gyógyászata. In: Népismereti dolgozatok 1981. 97–117. Bukarest
KIRNER A. Bertalan
1935 - Baptista Krónika
KIRNER A. Bertalan
1938 - Baptista nyomon. Budapest
KIRNER A. Bertalan
1956 - Békési baptista kronológia. Ms. Békés (A Baptista Levéltár tulajdona)
KIRNER A. Bertalan
1965 - Kornya Mihály krónikája. 2. kiad. New York
KIS János
1845–1846 Superintendens’ emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. I–II. Sopron
KISS András
1980 - Tudósítás 1803-ból, a ’váltott gyermek elégetéséről. Utunk Évkönyv 48–61.
KISS Bálint
1839 - Magyar régiségek. Pest
KISS Emil
1983 - Luther és az anabaptisták. Theologiai Szemle, 4. sz. 230–234.
KISS Ferenc
1942 - Magyar parasztpróféták. Budapest
KISS Géza
1937, 19863 - Ormányság. Budapest
KISS Lajos
1919 - A születéssel, kereszteléssel és felneveléssel járó szokások, babonás hiedelmek Hódmezővásárhelyről. Ethn. XXX. 84–91.
KISS Lajos
1922 - A kenyérsütés babonái. Ethn. XXXIII. 86–90.
KISS Lajos
1927 - A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika. Karcag
KISS Lajos
1941 - A szegény asszony élete. Budapest
KISS Lajos
1962 - Mikulás, télapó, krampusz. Nyr LXXXVI. 92–94.
KISS Lajos
1982 - Gombos és Doroszló népzenéje. A jugoszláviai magyar népzene tára 1. Újvidék
KISS Lajos
1988 - Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 127–147.
KISS Lajos–BODOR Anikó
1984 - Az aldunai székelyek népdalai. A jugoszláviai magyar népzene tára 2. Újvidék
KISS Mária (szerk.)
1984 - Folklór és tradíció. I. Budapest
KLANICZAY Gábor
1979 - Népi vallás, népi kultúra a középkorban. Világtörténet, 3. sz. 4–12.
KLANICZAY Gábor
1981 - A középkori magyarországi szentkultusz-kutatás problémái. Történelmi Szemle, 273–286.
777KLANICZAY Gábor
1983 - Benandante–kresnik–zduhač–táltos. Samanizmus és boszorkányhit érintkezési pontjai Közép-Európában. Ethn. XCIV. 116–134.
KLANICZAY Gábor
1986 - Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés a XVI–XVIII. században. Ethn. XCVII. 257–295.
KLIGMAN, Gail
1981 - Căluş. Symbolic Transformation in Roumanian Ritual. Chicago–London
KLINTBERG, Bengt av
1968 - „Gast” in Swedish Folk Tradition. Temenos 3. 83–109.
KÓCZIÁN Géza–PINTÉR István–SZABÓ László Gy.
1975 - Adatok a gyimesi csángók népi gyógyászatához. Gyógyszerészet, XIX. 6. sz. 226–230.
KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László
1977a - Kalotaszegi népgyógyászati adatok. Gyógyszerészet, XXI. 1. sz. 5–17.
KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László
1977b - Etnobotanikai adatok Kalotaszegről. Botanikai Közlemények, 64. köt. 1. sz. 23–29.
KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László Gy.
1979 - A Helleborus- (Hunyor-) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 125–154.
KÓCZIÁN Géza–SZABÓ László Gy.
1978 - Egy nagyatádi parasztkert leírása, etnobotanikai értékei és géntartalékai. Agrártörténeti Szemle, XX. 1–2. sz. 181–197.
KOCSIS István–ERNYEI József
1907 - Varjasi ökör- és szamárjáték. NÉ VIII. 130.
KODÁLY Zoltán
1909 - Zoborvidéki népszokások. Ethn. XX. 29–36, 116–121, 245–247.
KODÁLY Zoltán
1913 - Pótlék a zoborvidéki népszokásokhoz. Ethn. XXIV. 114, 169–174.
KODÁLY Zoltán
1952 - A magyar népzene. Budapest
KODOLÁNYI János
1945 - A táltos a magyar néphagyományban. Ethn. LVI. 31–37.
KOHN Sámuel
1889 - A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon főkancellár életére és munkáira. Budapest
KOMÁROMY Andor
1907 - Hogyan ismerte fel a magyar nép a boszorkányokat? Ethn. XVIII. 348–354.
KOMÁROMY Andor (szerk.)
1910 - Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest
KOMLÓSI Előd
1979 - Legény szervezetek és téli mulatságok Délkelet-Erdélyben. Ethn. XC. 92–105.
KOMORÓCZY Géza
1976 - Egy termékenységi szimbólum Mezopotámiában. Jegyzetek az „életfa” kérdéséhez. Ethn. LXXXVII. 569–573.
KOMOROVSÝ, Ján
1976 - Tradicná svadba u Slovanov. Bratislava
KONSZA Samu
1957 - Háromszéki magyar népköltészet. Marosvásárhely
KÓNYI Mária
1937 - A bátai apátság Szent Vér ereklyéje. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv 119–140.
778KORKES Zsuzsa
1985 - Népi gyógyítás a Tápió mentén. In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 857–874.
KOROMPAY Bertalan
1956 - Ipolyi és Csengeri. Ethn. LXVII. 320–336.
KOROMPAY Bertalan
1956a - A csiklétől a csikkentőig. NÉ XXXVIII. 5–22.
KOROMPAY Bertalan
1984 - Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. Budapest
KÓS Károly
1972a - Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány. Bukarest
KÓS Károly
1972b - A székely sírfák kérdéséhez. In: Kós 1972a: 253–274.
KÓS Károly
1975 - Ékes fejfáinkról. In: Olasz 1975: 170–197.
KÓS Károly
1980 - A régi Szék községi rendjéről. In: Eszköz, munka, néphagyomány. Dolgozatok a munka néprajza köréből. 444–471. Bukarest
KÓS Károly
1985 - Mihez kezdjünk a természetben? Budapest
KÓSA László
1979a - Erkölcsi kihágások és büntetéseik Gyulán a XIX. század első felében. Békési Élet, 1. sz. 118–125.
KÓSA László
1979b - Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Bratislava
KÓSA László
1983 - A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén. NK–NT XIII. 211–235.
KOSSA Gyula
1909 - Régi magyar gyógyszernevek. Nyelvtörténeti tanulmány. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 10. Budapest
KOTICS József
1986 - Kalendáris szokások a Medvesalján. Debrecen
KOVÁCS A.
1903 - „Farsang utója” Baján. NÉ IV. 128–140.
KOVÁCS Ágnes
1947 - Kalotaszegi adatok a lidércről, sárkányról, rosszakról, prikolicsokról, boszorkányokról. Ethn. LVIII. 111–114.
KOVÁCS Ágnes
1956 - Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményében. NÉ 38. 223–259.
KOVÁCS Bálint
1895 - A zágoni nép szokásai és babonái. Ethn. IV. 396.
KOVÁCS Béla
1974 - Flagelláns körmenetek az egri egyházmegyében a XVIII–XIX. században. Archívum 2. 47–58.
KOVÁCS Dániel (szerk.)
1971 - Abaúj és Zemplén népéletéből. Miskolc
KOVÁCS Endre
1981 - Doroszló hiedelemvilága. Újvidék
779KOVÁCS Gábor
1980 - Tűzkeresztség. Katolikus identitás és pneumatikus tapasztalat. Vig. 8. sz. 521–530.
KOVÁCS Géza
1944 - A bakuszok. Ethn. LV. 38–40.
KOVÁCS Imre
1937 - A néma forradalom. Budapest
KOVÁCS János
1901 - Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged
KOVÁCS László
1982 - A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelői. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 58–86. Budapest
K. KOVÁCS László
1944 - A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár
K. KOVÁCS László
1982 - Adatok a magyar néphit lélek és halál képzetéhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 118–122. Budapest
KOVÁCS Mihály
1919 - A harang. Budapest
KOVÁCS Soma
1976 - Kalotaszegi népi gyógymódok. FA 5. 93–113.
KOVÁCS Zoltán
1972 - A boszorkányüldözés Oroszországban. Ethn. LXXXIII. 207–218.
KOVÁCS Zoltán
1977 - Das Erkennen der Hexen. Acta Ethn. XXVI. 241–284.
KOVÁTS Gyula
1883 - A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint. Budapest
KOVÁTS Gyula
1885 - Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. Budapest
KOVÁTS J. István (szerk.)
1942 - Magyar református templomok. I–II. Budapest
KOZÁR Mária, M.
1985 - A születéssel kapcsolatos szokások Felsőszölnökön. In: A magyarországi délszlávok néprajza 7. 197–206. Budapest
KOZMA Ferenc
1882 - Mythologiai elemek a székely népköltészetben és népéletben. Budapest
KÖMLEI János
1790 - Szükségben segítő könyv. Pesten
KÖNYVES TÓTH Kálmán
1872 - Híradás. Vasárnapi újság, 26. sz.
KÖRNER Tamás
1969 - Boszorkányszervezetek Magyarországon. Ethn. LXXX. 196–211.
KÖRNER Tamás
1970 - Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda-katalógusból b) A halál és a halottak. Ethn. LXXXI. 35–96.
KŐVÁRY László
1853 - A kalotaszegi magyar nép Erdélyben. In: Kubinyi–Vahot 1853–1854: II. 135–137.
KRAUSS, Friedrich
1890 - Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster
KRESZ Mária
1949 - A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. In: Ortutay (szerk.) 1949: 53–93.
780KRESZ Mária
1960a - A fiatalság társas élete a katolaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 111–112.
KRESZ Mária
1960b - A kisbuba és anyja Nyárszón. Népr. K. V. 3–4. sz. 220–258.
KRESZ Mária
1975 - Nyíljegyek Nyárszón. NÉ LVII. 139–153.
KRETZENBACHER, Leopold
1959 - Santa Lucia und die Lutzelfrau. München
KRETZENBACHER, Leopold
1968 - Teufelsbündner und Faustgestalten im Abendlande. Klagenfurt
KRIEGE Ottó
é. n. - A methodizmus története. Budapest
KRISS, Rudolf–KRISS-HEINRICH, Hubert
1962 - Volksglaube im Bereich des Islams. I–II. Wiesbaden
KRISTON VIZI József (szerk.)
1983 - Eredmények a Mátraalja néprajzi kutatásában. Eger
KRIZA János
1863 - Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár
KRUPA András
1973 - Az emberrel kapcsolatos szlovák népi hiedelmek Békéscsabán, Tótkomlóson és Csanádalbertin. NK–NT. VII. 181–209.
KRUPA András
1984 - Születési és házassági szokások. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1984: 257–311.
KUBINYI Ferencz–VAHOT Imre (szerk.)
1853–1854 Magyar- és Erdélyország képekben. I–IV. Pest
KULCSÁR Zsuzsanna
1968 - Inkvizíció és boszorkánypörök. Budapest
KUNT Ernő
1975 - Kísérlet sírjelek népművészeti elemzésére. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 14. 104–112.
KUNT Ernő
1978 - Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen
KUNT Ernő
1981 - A halál tükrében. Budapest
KUNT Ernő
1982a - Temető és társadalom. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 243–257. Budapest
KUNT Ernő
1982b - Temetők népművészete. Budapest
KUNT Ernő
1983 - Temetők népművészete. Budapest
KUNT Ernő
1987 - Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Budapest
KUNT Ernő–SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)
1984 - Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc
KURET, Niko
1961 - Die Adonisgärtlein Sloweniens. Alpes Orientales II. 49–62. Graz
KURET, Niko
1969 - Die Mittwinterfrau der Slowenen (Pehtra baba und Torka). Alpes Orientales V. 209–240. Ljubljana

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT