BIBLIOGRÁFIA A-E

Teljes szövegű keresés

743BIBLIOGRÁFIA A-E
Actes du collogue international „Amour et Mariage en Europe”. Liège
1975
ADY Endre
1936 - Jóslások Magyarországról. Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Féja Géza. Budapest
Ágenda
1927 - Ágenda. A Magyar református egyház liturgiás könyve. Szerkesztette Ravasz László. Budapest
ALBERT István
1901 - Halotti szokások a baranyai Hegyhát vidékén. Ethn. XII. 25–32.
ALDOUS, Johan–HILL, Reuben
1967 - International Bibliography of Research in Marriage and the Family, 1900–1964. Texas
ALFÖLDI András
1936 - Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Eurázsiában. Nyelvtudományi Közlemények L. 5–17.
ALVER, Bente Gullveig
1971 - Conceptions of the Living Human Soul in the Norwegian Tradition. Temenos 7. 7–33.
AMBRÓZY Ágoston
1933 - Szőlőhegyek védőszentjei. Budapest
Amour et mariage. Aspects de la vie populaire en Europe. Antwerpen 1975
ANDA Tibor
1951 - Recherches archeologiques sur la pratique medicale de l’Hongrie à l’epoque de la conquête du pays. Acta Archeologica. III. 3–4. sz. 254–316.
ANDA Tibor
1960 - Árpád-kori érvágó-skarifikáló eszköz. Arch. Ért. 87. 221–224.
ANDORKA Rudolf
1981 - A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői a paraszti közösségekben (XVIII–XIX. század). Ethn. XCII. 94–110.
ÁNGYÁN Aurél
1934 - A gyűdi kegyhely a történelmi események forgatagában. Máriagyűd
ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)
1975 - Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8.
ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)
1979 - Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12.
744APOR Péter
1972 - Metamorphosis Transylvaniae. Budapest
ARANY János
1982 - A. J. levelezése (1852–1856). Arany János összes művei. XVI. Sajtó alá rendezte Sáfrány Györgyi. Budapest
ARTNER Edgár
1923 - Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata. Budapest
Aspekte des Volkslebens in Europa. Liebe und Heirat. Liège
1975
AUMÜLLER, Stephan
1979 - Az etnobotanika helyzete Burgenland területén. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 103–111.
BABUS Jolán
1976 - Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. Nyíregyháza
BÄCHTOLD, Hanna
1914 - Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit. Basel–Strassburg
BACSÓ Nándor
1940 - A népies időjárási szabályok és a valóság. Budapest
BAKAY Kornél
1978a - A magyar államalapítás. Budapest
BAKAY Kornél
1978b - Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén. Studia Comitatensia 6. Szentendre
BAKÓ Ferenc
1955 - Felsőtárkány község lakodalmi szokásai. Ethn. LXVI. 345–408.
BAKÓ Ferenc
1966 - A májfa és a májusi kosár Heves megyében. Egri Múz. Évk. IV. 257–303.
BAKÓ Ferenc (szerk.)
1975 - Visonta. Fejezetek egy falu történetéből. Eger
BAKÓ Ferenc (szerk.)
1978 - Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger
BAKÓ Ferenc
1983 - A Mátraalja néprajzi egysége és a lakodalom szokásrendje. In: Kriston Vizi (szerk.) 1983: 8–21.
BAKÓ Ferenc
1983a - A palóc lakodalom. A szokás szerepe a kultúra táji tagoltságának vizsgálatában. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 103–118.
BAKÓ Ferenc
1987 - Palócföldi lakodalom. Budapest
BAKOS Noémi
1981 - A pióca felhasználása a népi gyógyászatban (Kisújszállás). EA 366/81.
BAKOS Noémi
1982 - A pióca felhasználása a népi gyógyászatban Kenderesen és környékén. Múzeumi Levelek, 39–40. 121–148.
BAKSAY Sándor
1891 - Magyar népszokások. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. II. 73–148.
BALASSA Iván
1963 - Karcsai mondák. ÚMNGy XI. Budapest
745BALASSA Iván
1973 - A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethn. LXXXIV. 225–242.
BALASSA Iván
1975 - Lápok, falvak, emberek. Budapest
BALASSA Iván (szerk.)
1980 - Alsónémedi története és néprajza. Alsónémedi
BALASSA Iván
1989 - A magyar falvak temetői. Budapest
BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula
1979 - A naptári év szokásai. In: Magyar néprajz. 603–631. Budapest
BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.)
1982 - Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen
BALÁSY Dénes
1897 - Székely kincsásó babonák. Ethn. VIII. 269–299.
BALÁZS Géza–HÁLA József (szerk.)
1984 - Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Budapest
BALÁZS KOVÁCS Sándor
1980 - „Nem viselem a remöte életöt”. Egy sárközi református falu presbiteri jegyzőkönyve feljegyzéseiből. Dunatáj, 37–48.
BALÁZS Márton
1942 - Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy
BÁLINT B. András
1985 - Mint a szarvas a folyóvizekre. Budapest
BÁLINT Sándor
1933 - Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. NNy V. 36–41, 87–95.
BÁLINT Sándor
1936 - Szegediek búcsújárása Radnára. Ethn. XLVII. 317–318.
BÁLINT Sándor
1937 - Népünk imádságai. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv II. 19–47. Budapest
BÁLINT Sándor
1938 - Népünk ünnepei. Budapest
BÁLINT Sándor
1939 - Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. L. 193–200.
BÁLINT Sándor
1942a - Az esztendő néprajza. Budapest
BÁLINT Sándor
1942b - Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest
BÁLINT Sándor
1944a - Boldogasszony vendégségében. Budapest
BÁLINT Sándor
1944b - Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa
BÁLINT Sándor
1944c - Liturgia és néphagyomány. In: Bálint S. 1944b: 99–128.
BÁLINT Sándor
1957 - Szegedi szótár. I–II. Budapest
BÁLINT Sándor
1968 - A szegedi nép. Budapest
BÁLINT Sándor
1971 - Népi hitvilág. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 629–642.
746BÁLINT Sándor
1973 - Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Budapest
BÁLINT Sándor
1974 - Szeged-alsóvárosi vallásos társulatok és egyesületek. In: Hofer–Kisbán–Kaposvári (szerk.) 1974: 115–124.
BÁLINT Sándor
1975 - Adalékok a hajdani pestisjárványok magyarországi hiedelemvilágához. In: Antall–Buzinkay (szerk.) 1975: 225–243.
BÁLINT Sándor
1976 - Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. 2. kiad. Budapest
BÁLINT Sándor
1977 - Ünnepi kalendárium. I–II. Budapest
BÁLINT Sándor
1979 - Középkori liturgikus hagyomány a népkultúrában. In: Hofer–Kisbán–Kaposvári (szerk.) 1979: 87–91.
BÁLINT Sándor
1980a - A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Móra Ferenc Múz. Évk. 1978/79. 2.
BÁLINT Sándor
1980b - Jeles napok. In: Bálint S. 1980a: 213–313.
BÁLINT Sándor
1980c - A hitélet hagyományai. In: Bálint S. 1980a: 321–405.
BÁLINT Sándor
1980d - Egészség–betegség. In: Bálint S. 1980a: 147–185.
BÁLINT Sándor
1980e - Halál, temetés, túlvilág. In: Bálint S. 1980a: 187–212.
BALLAGI Aladár
1891 - A bihari síkság. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. II. 406–407.
BALOGH, Augustinus Florianus
1872 - Beatissima Virgo Maria… Agriae
BALOGH Ferenc
1905 - Régi szüret a Hegyalján. NÉ VI. 301–305.
BALOGH Ilona
1935 - Magyar fatornyok. Budapest
BALOGH István
1947 - Cívisek társadalma. Debrecen
BALOGH István
1973 - A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest
BALOGH József
1925 - Ünneprontók. Ethn. XXXVI. 62–63.
BALOGH József
1926 - Ünnep és ünneprontás. Ethn. XXXVII. 113–121.
BALOGH Lajos
1969 - Nyelvjárási szövegek IV. Dunántúl középső része. MNy XV. 148.
BALOGH Sámuel
1827 - Rövid rajzolatja a’ paraszt lakodalomnak Gömörben. Tudományos gyűjtemény III. 38–54.
BÁN Aladár
1908 - A sámánizmus fogalma és jelenségei. Ethn. XIX. 81–91, 148–158, 214–226.
747BÁN Aladár
1913 - Medvetisztelet a finnugor népeknél, különösen a lappnál. Ethn. XXIV. 205–222, 332–348.
BÁN Aladár
1915 - Kincskeresés a magyar néphitben. Ethn. XXVI. 28–40, 86–93.
BANDIĆ, Dusan
1980 - Tabu u tradicialnoj kulturi Srba. Beograd
BANGÓ F. Jenő
1978 - Die Wallfahrt in Ungarn. UKI Berichte aus Ungarn. Wien
BÁNLAKI Szidónia
1966 - Disznóölés Sajóbábonyban. In: Bodgál (szerk.) 1966: 270.
BANNER József–MESTER György
1962 - Farsangi néphagyományok az eleki németeknél. Ethn. LXXIII. 533–554.
BÁNYAI Jenő
1976 - Az erdélyi és az alföldi misszió kezdeti korszakai. Theologiai Szemle, 1–2. sz.
BÁRCZAY Gyula–SAKRAUSKY, Oskar–VASS György (szerk.)
1973 - Nemzetiségi kisebbség–kisebbségi egyház. Bern
BARNA Gábor
1973 - A jászdózsai lakodalom. In: Szabó L. (szerk.) 1973: 178–179.
BARNA Gábor
1974 - A lucadisznó hiedelme. Ethn. LXXXV. 89–90.
BARNA Gábor
1978 - Hiedelmek és szokások Nagykőrösön. Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei I. 433–497.
BARNA Gábor
1978–79 A nora mitikus alakjához. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 113–119.
BARNA Gábor
1979 - Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Budapest
BARNA Gábor
1979a - Zur Frage der geografischen Verbreitung der Regös–Bräuche. Műv. Hagy. XIX. 161–174.
BARNA Gábor
1981a - A hiedelmek alakjai a Zempléni-hegység falvaiban. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 189–205.
BARNA Gábor
1981b - A nora. Egy szláv eredetű hiedelemlény a magyar néphitben. Ethn. XCII. 413–435.
BARNA Gábor
1981c - Totenseher im ungarischen Volksglauben. Műv. Hagy. XX. 177–189.
BARNA Gábor
1982a - Adatok a kunszentmártoni iparosság és az egyház kapcsolatához a XVIII–XX. században. In: Bereczki–Szabó (szerk.) 1982: 329–341.
BARNA Gábor (szerk.)
1982b - Csépa. Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. I–II. Eger–Szolnok
BARNA Gábor
1982c - Ünnepi szokások és hiedelmek Csépán. In: Barna (szerk.) 1982: II. 363–412.
BARNA Gábor
1982d - Húsvéti köszöntők és locsoló versek. Confessio, 2. sz. 67–75.
BARNA Gábor
1982e - Népi csillagnevek és hagyományaik a Hortobágy vidékén. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 811–816.
748BARNA Gábor
1982f - Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: Barna (szerk.) 1982b: II. 335–362.
BARNA Gábor
1983 - Das Topfwerfen und Topfzerschlagen in der ungarischen Volksüberlieferung. Műv. Hagy. XXI. 191–204.
BARNA Gábor
1983a - Szokások és hiedelemvilág a Hernád völgyében. In: Viga (szerk.) 1983: 39–46.
BARNA Gábor
1984 - Katolikus egyházi énekek, énekszerzők és a folklorizáció. (A Mezey kántorok énekei a néphagyományban.) In: Kiss M. (szerk.) 1984: 123–133.
BARNA Gábor
1985a - Wallfahrtsregionen und interethnische Beziehungen in Ungarn. Műv. Hagy. XXII. 173–184.
BARNA Gábor
1985b - Jeles napok szokásai a Tápió mentén. In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 737–826.
BARNA Gábor
1986a - Az élő szentolvasó. Vig. 5. sz. 354–357.
BARNA Gábor
1986b - Máriaradna. Új Ember, máj. 25.
BARNA Gábor
1986c - A búcsúvásár. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1986: 39–50.
BARTAL Ince
1929 - Máriabesnyő története. Esztergom
BÁRTH János
1974 - A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról. Ethn. LXXXV. 366–373.
BÁRTH János
1975 - A kalocsai szállások településnéprajza. Kalocsa
BÁRTH János
1980a - Az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása. NK–NT XI–XII. 59–117.
BÁRTH János
1980b - Lányok a napkeleti királyok képében. Forrás, 12. sz. 73–80.
BÁRTH János (szerk.)
1984 - Kecel története és néprajza. Kecel
BÁRTH János
1986 - Magyarország népességének felekezeti megoszlása a XIX–XX. században. Cumania 9. 201–224.
BARTHA Antal
1973 - A IX–X. századi magyar társadalom. Budapest
BARTHA Antal–CZEGLÉDY Károly–RÓNA-TAS András (szerk.)
1977 - Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest
BARTHA Elek
1980 - A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen
BARTHA Elek
1981 - L’influence de la liturgie sur les coutumes fixées par le calendrier dans les milieux uniates de la Hongrie. Műv. Hagy. XX. 249–257.
BARTHA Elek
1982a - Adalékok a görögkatolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 801–809.
BARTHA Elek
1982b - Virágszentelés Észak-Magyarországon. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 20. 109–115.
749BARTHA Elek
1983 - Az Ung vidékének vallásos néprajzi képe. Múzeumi Kurír, 42. sz. 111–114.
BARTHA Elek
1984a - Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Debrecen
BARTHA Elek
1984b - Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje. In: Kunt–Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1984: 97–102.
BARTHA Elek
1986 - A bizánci liturgia nyomai a néphagyományban. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 312–327.
BARTHA Elek
1989 - Brauchbrote-liturgische Brote: die Griechisch-Katoliken in Ungarn. Acta Ethn. (s. a.)
BARTHA Elek–UJVÁRY Zoltán
1983 - Népszokások Békésen. In: Dankó (szerk.) 1983: 855–883.
BARTHA Károly
1898 - Hétfalusi babonák. Erdély Népei I. 20.
BARTHA Tibor
1980 - Az egyház megújulása és a karizmák. Theologiai Szemle, új folyam XXIII. 5. sz. 257–265.
BARTÓK Gábor
1864 - A protestáns pap élete. Sárospataki Füzetek, 365–371.
BAYER József
1887 - A magyar játékszín története. Budapest
BECK Zoltán
1965a - Disznótoros szokások Orosházán és környékén. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 249–262.
BECK Zoltán
1965b - Népszokások. In: Nagy Gy. (szerk.) 1965: 602–639.
BECK Zoltán
1974a - Népszokások Békés megyében. Békéscsaba
BECK Zoltán
1974b - Halottak húsvétja a kétegyházi románoknál. In: Beck 1974a: 121–125.
BECK Zoltán
1975 - Az élet nagy eseményei. In: Nagy Gy. (szerk.) 1975: 499–525.
BECK Zoltán
1979 - Lakodalmak dramatikus játékai Biharugrán és Kőrösnagyharsányban. Múzeumi Kurír, 31. sz. 39–42.
BEDY Vince
1939 - Győr katolikus vallásos életének múltja. Győr
BEITL, Klaus
1980 - Liebesgaben. München
BÉKEFI Antal
1977 - Bakonyi népdalok. 2., bőv. kiad. Veszprém
BÉKEFY Remig
1884 - Keszthely és környékének néprajza. Budapest
BÉKEFY Remig
1912 - Orvosok, betegek és gyógyítás az Árpádok korában. Budapest
BELLÉR Júlia
1972 - Születés; keresztelő Szentsimonban. In: Lakóhelyünk Ózd. Az ózdi népművelési intézmények honismereti körének évkönyve III. 181–201. Ózd
750BELLON Tibor
1979 - Nagykunság. Budapest
BELLOSICS Bálint
1902 - Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. Ethn. XIII. 25–31, 70–78, 117–127.
BELLOSICS Bálint
1903 - A gyermek a magyar néphagyományban. Klny. a bajai állami tanítóképző intézet értesítőjéből. Baja
BELLOSICS Bálint
1908 - Áldozati szobrocskák. Ethn. XIX. 96–99.
BENCZE József
1957 - Az empirikus doktorkodásról és annak kéziratairól. Orvostörténeti Közlemények, 6–7. 212–274.
BENCZE József
1959 - A magyar nép mesterséges gyógyfürdőiről, a füstölésről és gőzölésről. Orvostörténeti Közlemények, 12. 5–45.
BENCZE József
1960a - A magyar paraszti köpölyözésről és érvágásról. Orvostörténeti Közlemények, 18. 44–55.
BENCZE József
1960b - Ősmagyar motívumok orvostörténelmi maradványainkban. Orvostörténeti Közlemények, 17. 65–92.
BENEDEK András–VARGYAS Lajos
1943 - Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Ethn. LIV. 155–176.
BENEDEK Sándor
1971 - A magyarországi református egyház istentiszteletének múltja. Őrisziget
BENKÓCZY Emil
1910 - Sajbózás. Ethn. XXI. 113–114.
BENKŐ Loránd (szerk.)
1967–1976 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Budapest
BERDE Károly
1940 - A magyar nép dermatológiája. A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban. Budapest
BERECZKI Ibolya–SZABÓ László (szerk.)
1982 - Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Szolnok
BÉRES András
1973 - Halottak húsvétja. Temetkezési szokások a régi Bihar megyében. Ethn. LXXXIV. 352–357.
BÉRES András
1980 - Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Ethn. XCI. 422–431.
BEREZNAI Zsuzsanna
1985 - Hívő Mari és a bodonyi szombatisták. In: Vallási néprajz 2. 307–348. Budapest
BERZE NAGY János
1910 - Babonák, babonás alakok és szokások Besenyőteleken. Ethn. XXI. 24–30.
BERZE NAGY János
1940 - Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs
BERZE NAGY János
1958 - Égigérő fa. Magyar mitológiai tanulmányok. Pécs
751BETHLEN Miklós
1955 - B. M. Önéletírása. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva. I–II. Budapest
BEYTHE András
1595 - Fiveskönyv… Németújvár
BIEZAIS, Herald (ed.)
1979 - Religious Symbols and their Functions. Scripta Instituti Donneriani Aboiensis X. Uppsala
BIHARI Anna
1980 - Magyar hiedelemmonda katalógus. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 6. Budapest
BIRÓ Sándor–SZILÁGYI István (szerk.)
1949 - A magyar református egyház története. Budapest
BITSKEY István
1978 - Hitviták tüzében. Budapest
B. BOBROVSZKY Ida
1980 - A XVII. századi mezővárosok iparművészete (Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen). Budapest
BOD Péter
1757 - Szent Heortokrates. Oppenheim
BODGÁL Ferenc (szerk.)
1966 - Borsod megye népi hagyományai. Miskolc
BODROGI Tibor (szerk.)
1978 - Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalom-néprajzához. Budapest
BODROGI Tibor
1962 - Társadalmak születése. Budapest
BOGATIRJOV, P. G.
1986 - Adalékok a kelet-szlovákiai és kárpátaljai házépítéssel kapcsolatos népi szertartások és hiedelmek vizsgálatához. Folcloristica 8. 57–80.
BOLGÁR Ágnes
1934 - Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból. Budapest
BONDÁR Ferenc
1982 - Sarkadkeresztúr néphite. FA 14. 7–67.
BONOMI Jenő
1939 - Makkos Mária. Katolikus Szemle, LIII. 150–156.
BONOMI Jenő
1940 - Búcsújárás Solymárra. Ethn. LI. 361–366.
BORNEMISZA Péter
1578 - Ördögi kísértetek. Sempte
BOROSNYAI NAGY Zsigmond
1736 - Az Igaz Keresztyén Embernek papi Tisztiről… Amsterdam
BOROSS Géza
1978 - A karizmatikus mozgalmak. Theologiai Szemle, 1–2. sz. 152–158.
BOROVSZKY Samu
é. n. - Szabolcs vármegye. Budapest
BORSA Gedeon
1958 - Magyarország számára nyomtatott érvágónaptár a XVI. századból. Orvostörténeti Közlemények, 10–11. 276–283.
752BORUS Rózsa
1981 - Topolya népszokásai. Újvidék
BOŠKOVIĆ-STULLI, Maja
1960 - Kresnik-Krsnik, ein Wesen aus der kroatischen und slovenischen Volksüberlieferung. Fabula 3. 275–298.
BOSNYÁK István (szerk.)
1988 - Jugoszláviai magyar népköltészet. II. Értekezések, monográfiák 13. Újvidék
BOSNYÁK Sándor
1969 - A tenger fenekéről felhozott föld motívuma a magyar teremtésmondában. Ethn. LXXX. 462–464.
BOSNYÁK Sándor
1973a - A felkelő nap köszöntése a csángó népcsoportnál. Ethn. LXXXIV. 559–563.
BOSNYÁK Sándor
1973b - Adalékok a moldvai csángók népi orvoslásához. Orvostörténeti Közlemények, 69–70, 279–298.
BOSNYÁK Sándor
1977 - A bukovinai magyarok hitvilága. I. FA 6.
BOSNYÁK Sándor
1980 - A moldvai magyarok hitvilága. FA 12.
BOSNYÁK Sándor
1982 - A gyimesvölgyi magyarok hitvilága. FA 14. 68–157.
BOSNYÁK Sándor
1984 - A bukovinai magyarok hitvilága. II. Orvoslás a születéstől a halálig, történelmi emlékek. FA 16.
BOTKA József
1983 - Karácsony. Ünnepi kalendárium, vallási hagyományok, székelykevei népélet. Kikinda
BOZÓKI Margit, Sz.
1984 - A születés és hozzákapcsolódó szokások Nagykónyiban. Dunatáj, VIII. 2. sz. 55–65.
BŐDI Erzsébet
1985 A Kind of Cake –’molnárkalács’– in the Hungarian Popular Culture. Műv. Hagy. XXII. …
BRATH Ilona–SÁNDOR János
1985 - A naptári évhez fűződő szokások. Zoboralja 2. Nyitra
BRUCKNER J.
1933 - A nagyböjt eltemetése a Pest megyei Boldogon. Ethn. XLIV. 66–68.
BUCSAY Mihály
1957 - A református kegyesség a mai református egyházban. Református Egyház, 182–185.
BUCSAY Mihály
1977–1979 Der Protestantismus in Ungarn 1521–1978. Ungarns Reformationskirchen in Geschichte und Gegenwart. I–II. Wien–Köln–Graz
BUDENZ József
1897 - Bálvány és fejfa. Ethn. VIII. 117–124.
BUGYI Balázs
1979 - Népi gyógyászat a reformkori orvostudori értekezésekben, különös tekintettel Trencsén megyére. Orvostörténeti Közlemények, 11–12. 313–323.
BURÁNY Béla
1988a - Regösének-töredék az észak-bánáti falvakban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 151–158.
BURÁNY Béla
1988b - A betlehemezés Zentán és környékén. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 173–179.
753BURÁNY Béla
1988c - A disznótori kántálások Zentán. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 159–166.
BURGSTALLER, Ernst
1957 - Brauchtumsgebäcke und Weihnachtsspeisen. Linz
BUSS, Reinhard
1973 - The Klabautermann of the Northern Seas. Folklore Studies 25. Los Angeles–London
BÜKY Béla
1967 - A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse. Orvostörténeti Közlemények, 41. 29–132.
CARO BAROJA, Julio
1967 - Die Hexen und ihre Welt. Stuttgart
CHLOUPEK, D.
1953 - Mogut. ZNZO 37. 241–250.
COHN, Norman
1975 - Europe’s Inner Demons. An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt. London
CORNIDES Dániel
1791 - Commentatio de religione veterum Hungarorum. Bécs
COUTTS, Frederich
1973 - The Better Fight. The History of the Salvation Army 1914–1946. VI. Toronto
CZÁRÁN Gyula
1901 - Arad megyei kolindálás és turkatáncoltatás. Ethn. XII. 221–225.
CZEGLÉDY Károly
1947 - A szakrális királyság a steppei népeknél (a kazároknál és a magyaroknál). MNy 70. 11–17.
CZEGLÉDY Sándor
1978 - Megifjodó öreg graduálok. Confessio, 4. sz. 68–78.
CZÖVEK Judit
1987 - Halottlátók a magyar néphagyományban. Debrecen
CSÁKY Károly
1987 - Hallottátok-e már hírét? Bratislava
CSALOG József
1949 - Búsójárás (poklada) a mohácsi sokácok tavaszünnepe. Pécs
CSALOG Zsolt–MÁNDOKI László
1970 - Divatjelenségek a magyar falusi keresztnévadásban. In: Kázmér–Végh (szerk.) 1970: 145–152.
CSALOGOVITS József
1938 - „Ördöge van.” Ethn. XLIX. 220.
CSÁVÁSI Alice
1922 - Tuskóhúzás a hienceknél. Ethn. XXXIII. 91–93.
CSEDŐ Károly (szerk.)
1980 - Hargita megye gyógy- és fűszernövényei. Marosvásárhely
CSEFKÓ Gyula
1926a - Küldött farkas, küldött kutya, küldött ördög. Ethn. XXXVII. 36–37.
CSEFKÓ Gyula
1926b - Kun-kapitány. MNy XXII. 260–266.
CSEFKÓ Gyula
1927 - Szemgyógyítás szenteltvízzel és a szentelményekkel kapcsolatos hiedelmek. Ethn. XXXVIII. 40–42.
CSEFKÓ Gyula
1931 - Régi feljegyzések a méltatlan ünneplésről. Ethn. XLII. 150–153.
754CSENGERY Antal
1884 - Tanulmányok a magyarok ősvallásáról. Történeti Tanulmányok. Budapest
CSERBÁK András
1986 - A magyar görög katolikus népi vallásosság művelődéstörténeti háttere. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 275–311.
CSERMÁK Géza
1949 - Az istensegítsiek állatorvoslása. Ethn. LX. 236–266.
CSETÉNYI Mihályné
1978 - Vízparti növények a Tiszazugban. Ms.
CSETÉNYI Mihályné
1982 - A születés és kisgyermekkor csépai hagyományai. In: Barna (szerk.) 1982b: II. 279–303.
CSICSEROV, V. J.
1957 - Zimnyij period russzkovo narodnovo zemlegyelcseszkovo kalendarja. Moszkva
CSÍK Antal
1986 - Majsai harangok és harangozók. Honismeret, XIV. 3. sz. 43–44.
CSIKESZ Sándor
1935 - A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei. Klny. a debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1933–34. tanéve évkönyvéből. Debrecen K.
CSILLÉRY Klára
1976 - A szerelmi ajándék a magyar parasztságnál. Ethn. LXXXVII. 103–122.
CSILLÉRY Klára
1981 - A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Budapest
CSISZÁR Árpád
1965a - Csikólép és emberkoponya. Népr. K. 10. 1–2. sz. 379–385.
CSISZÁR Árpád
1965b - Gyógyítás emberkoponyával a Beregben. Ethn. XLVI. 502–603.
CSISZÁR Árpád
1967 - A hazajáró lélek (A beregi nép lélekhitéből). Jósa András Múz. Évk. VIII–IX. 1965–1966. 159–201.
CSISZÁR Árpád
1969 - Szemmelverés és igézés. Jósa András Múz. Évk. XI. 1968. 161–179.
CSISZTOV, K. V.–BERNSTAM, T. A. (ed.)
1978 - Russzkij narodnij szvagyebnij obrjad. Isszledovanyija i matyeriali. Leningrad
Csízió
1986 - Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. Budapest
CSIZMADIA Andor
1966 - A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest
CSOHÁNY János
1973 - A magyar protestáns egyháztörténet. I. 1711–1849. II. 1849–1918. Debrecen
CSOHÁNY János
1974 - A puritán paraszti közösségek válsága Magyarországon a kapitalizmus kialakulásának korában. Theologiai Szemle, 1–2. sz. 36–39.
CSÓKÁS Ferenc
1979 - Adalékok Bény népéletéhez. Néprajzi közlések III. 66–69. Bratislava
CSOMASZ TÓTH Kálmán
1950 - A református gyülekezeti éneklés. Útmutató és adattár a próbaénekeskönyvhöz. Budapest
755CSONKA Géza
1952 - A klerikális reakció az ellenforradalom győzelméért. Budapest
CSOPAK Attila
1928 - Képek a magyarországi baptista misszió történetéből. Budapest
CSORBA István
1972 - Magyar telep Kanadában. (Budapest, 1958) Ms. Emlékek a Magyarországi Baptista Egyház 125 éves jubileumáról. Budapest
CSULÁK Mihály
1966 - Luca-nap Abaújváron. In: Bodgál (szerk.) 1966: 351–363.
DALMADY Zoltán
1909 - Mendemondák a természettudomány köréből. Budapest
DÁM Ince
1944 - A „Hordozó Mária” valláséleti szerepe a Mátraalján. Gyöngyös
DÁN Róbert
1970 - A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez. ItK 197–202.
DÁN Róbert
1974 - Az erdélyi szombatosság vége. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Scheiber Sándor (szerk.) 1973/74. 217–229. Budapest
DÁN Róbert
1987 - Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Humanizmus és reformáció 13. Budapest
DÁNHARDT, Oskar
1907–1912 Natursagen. I–IV. Leipzig–Berlin
DANKÓ Imre
1956 - A hajdúnánási Testhalom mondája és a hajdúk eredete. Ethn. LXII. 519–535.
DANKÓ Imre
1958 - A bajai Jánoska-eresztés. Ethn. LXIX. 145–148.
DANKÓ Imre
1962 - Az almaszimbolika magyar vonatkozásai. Ethn. LXXIII. 558–589.
DANKÓ Imre (szerk.)
1983 - Békés város néprajza. Békés
DARÓCZI Ferenc
1936 - Egy kalotaszegi falu. Magyar Népegészségügyi Szemle, 11. 225–238.
DÁVID László
1981 - A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest
DÉGH Linda
1939 - A magyar népi színjátékokról. Ethn. L. 78–90.
DÉGH Linda
1947 - A magyar népi színjáték kutatása. Magyar Népkutatás Kézikönyve. Budapest
DÉGH Linda
1957 - Adalékok a „hálás halott” epizód mesei és mondai formálódásához. Ethn. LXVIII. 307–318.
DÉGH Linda
1965 - Process of Legend Formation. Laographia, 23. 77–87.
DELATTE, A.
1938 - Herbarius. Recherches sur le ceremonial usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques. Paris
DE MARTINO, Ernesto
1948 - Il mondo magico. Torino
DEMKÓ Kálmán
1894 - A magyar orvosi rend története. Budapest
756DETTMER, Hermann
1976 - Die Figur des Hochzeitsbitters. Untersuchungen zum hochzeitlichen Einladungsvorgang und zu Erscheinungsformen, Geschichte und Verbreitung einer Brauchgestalt. Artes Populares. Studia ethnographica et folkloristica 1. Frankfurt am Main–Bern
DIENES István
1963 - Honfoglalóink halottas szokásainak egyik ugorkori eleméről. Arch. Ért. 90. 108–112.
DIENES István
1972 - A honfoglaló magyarok. Budapest
DIENES István
1975 - A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Hajdu (szerk.) 1975: 77–108.
DIENES István
1978 - A honfoglaló magyarság lélekhiedelmeinek régészeti bizonyságai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 28–39. Budapest
DIÓSZEGI Sámuel
1813 - Orvosi füveskönyv… Debrecen
DIÓSZEGI Vilmos
1952 - A viaskodó táltosbika és a sámán állatalakú életlelke. Ethn. LXIII. 308–357.
DIÓSZEGI Vilmos
1956 - A novaji tudósasszony. Népr. K. I. 58–77.
DIÓSZEGI Vilmos
1957a - Dobbal való kötés-oldás. Népr. K. II. 1–2. sz. 128–134.
DIÓSZEGI Vilmos
1957b - „Visszafelé számláló” ráolvasások. Népr. K. II. 3–4. sz. 162–173.
DIÓSZEGI Vilmos
1958a - A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest
DIÓSZEGI Vilmos
1958b - A halottlátó. Ms.
DIÓSZEGI Vilmos
1960a - Sámánok nyomában Szibéria földjén. Budapest
DIÓSZEGI Vilmos
1960b - Az ’agos-gyerek’ a bukovinai székelyeknél. Népr. K. V. 1. sz. 87–92.
DIÓSZEGI Vilmos
1960c - Embergyógyítás a moldvai székelyeknél. Népr. K. V. 3–4. sz. 35–124.
DIÓSZEGI Vilmos
1962 - Samanizmus. Budapest
DIÓSZEGI Vilmos
1967a - A pogány magyarok hitvilága. Budapest
DIÓSZEGI Vilmos
1967b - Holdfoltok. In: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. A Néprajzi Múzeum füzetei 23. Budapest
DIÓSZEGI Vilmos
1968a - A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. (Az égitestet evő mitikus lény, a markoláb elterjedésének tanulságai.) NK–NT I. 217–251.
DIÓSZEGI, Vilmos (ed.)
1968b - Popular Beliefs and Folklore Traditions in Siberia. Budapest
DIÓSZEGI Vilmos
1969 - A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. NK–NT II–III. 295–326.
DIÓSZEGI Vilmos (szerk.)
1971 - Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi művekből. Budapest
757DIÓSZEGI Vilmos
1973 - A táltos alakjának földrajzi elterjedéséhez. Szolnok megyei Múz. Évk. 189–204.
DIÓSZEGI Vilmos
1974 - A tótkomlósiak hitvilága. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 3. 63–116. Békéscsaba
DIÓSZEGI Vilmos
1978 - A pogány magyarok hitvilága. 2. kiad. Budapest
DIÓSZEGI, Vilmos–HOPPÁL, Mihály (ed.)
1978 - Shamanism in Siberia. Budapest
DJORDJEVIĆ, Tihomir R.
1953 - Veštica i vila u našem narodnom verovaniju i predanju. Vampir i druga bita u našem narodnom verovaniju i predanju. Srpski Etnografski Zbornik 66. 2–255. Beograd
DOBOS Ilona
1962 - Egy somogyi parasztcsalád meséi. ÚMNGy X. Budapest
DOBOS Ilona
1981 - Áldozatok. Budapest
DOBOS Ilona
1981a - Néhány északkelet-magyarországi mondatípus. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai X. 255–269. Miskolc
DOMANOVSZKY György
1957 - Vidoizmenyija obraza zlovo duha „lidérc” v szuevernyih predsztavlenyijah vengerszkovo naroda. Acta Ethn. VI. 41–71.
DOMOKOS Pál Péter
1941 - A moldvai magyarság. 3., bőv. kiad. Kolozsvár
DOMOKOS Pál Péter
1959 - A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban. Fil. K. IV. 27–45, 194–223.
DOMOKOS Pál Péter
1961 - Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. Ethn. LXXII. 237–263.
DÖMÖTÖR Sándor
1939 - A boszorkányok gyűlése a magyar néphitben. Ethn. L. 210–221.
DÖMÖTÖR Tekla
1938 - Népi eredetű-e az európai vallásos színjáték? Ethn. XLIX. 47–51.
DÖMÖTÖR Tekla
1940 - Állatalakoskodások a magyar népszokásban. Ethn. LI. 235–341.
DÖMÖTÖR Tekla
1952–53 Népies színjátszó hagyományaink és az iskoladráma. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának évkönyve az 1952–53. évre. 194–218. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1957 - Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Ethn. LXVIII. 253–268.
DÖMÖTÖR Tekla
1961 - Kretzenbacher, Leopold: Santa Lucia und die Lutzelfrau. Ethn. LXXII. 474–476.
DÖMÖTÖR Tekla
1964a - Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1964b - A magyar néphit és népszokások – Kelet és Nyugat között. Ethn. LXXV. 189–197.
DÖMÖTÖR Tekla
1965 - Zur Frage der sogenannten Kausalfiktionen. In: IV. International Congress for Folk-Narrative Research. Athens
758DÖMÖTÖR Tekla
1968a - A vilák ajándéka. Fil. K. 339–346.
DÖMÖTÖR Tekla
1968b - Népi színjátéktípusok. Műv. Hagy. X. 161–172.
DÖMÖTÖR Tekla
1969 - Aetiologische Sagen. Zusammenhang mit dem weiblichem Arbeitsverbot. Acta Antiqua XVII. 79–87.
DÖMÖTÖR Tekla
1971 - Riten zur Förderung der Fruchtbarkeit von Obstbäumen. Műv. Hagy. XIII–XIV. 191–198.
DÖMÖTÖR Tekla
1972 - Magyar népszokások. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1973 - Die Hebamme als Hexe. In: Probleme der Sagenforschung. 177–189. Freiburg im Breisgau
DÖMÖTÖR Tekla
1974a - A népszokások költészete. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1974b - Marót Károly és a ritualista iskola. In: Idő és történelem. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 7. 9–16. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1975 - De strigis quae non sunt… In: Miscellanea Peeters. 207–213. Antwerpen
DÖMÖTÖR Tekla
1978 - Róheim Géza és a magyar ősvalláskutatás. MTA Nyelv. K. XXX. 4. sz. 445–451.
DÖMÖTÖR Tekla
1979 - Hitvilág. In: Ortutay (szerk.) 1979: 413–441.
DÖMÖTÖR Tekla
1981 - A magyar nép hiedelemvilága. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1983a - Magyar népszokások. 3., jav. kiad. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1983b - A szentiváni tűzgyújtás szokásának interetnikus kutatásához. In: Jung (szerk.) 1983a: 58–63.
DÖMÖTÖR Tekla
1986 - Régi és mai magyar népszokások. Budapest
DÖMÖTÖR, Tekla–EPERJESSY, Ernő
1967 - Dodola and other Slavonic Folk-Customs in County Baranya (Hungary). Acta Ethn. XVI. 399–408.
DÖRFLER Fanny, Wlislockiné
1893 - A gyermek a magyar néphitben. Ethn. IV. 107–116, 208–224.
DÖRFLER Fanny, Wlislockiné
1895a - Kakas, tyúk és tojás a magyar néphitben. Ethn. VI. 205–213.
DÖRFLER Fanny, Wlislockiné
1895b - Templom és templomszerek a magyar néphitben. Ethn. VI. 40–49.
DÖRFLER Fanny, Wlislockiné
1896 - Nyál és köpés a magyar néphitben. Ethn. VII. 460–465.
DUKOVA, Ute
1970 - Das Bild des Drachens im bulgarischen Märchen. Fabula 11. 209–252.
DUNDES, Alan
1980 - Wet and Dry, the Evil Eye. An Essay in Indo-European and Semitic Worldview. In: Interpreting Folklore. 93–133, 265–276. Bloomington
759DÜNNINGER, Josef
1962 - Brauchtum. In: Stammier, Wolfgang (Hrsg.): Deutsche Philologie im Aufriss. 2571–2639. Berlin–Bielefeld–München
ÉBNER Sándor
1931 - A zselici „csontrakók” és „öntőasszonyok”. Ethn. XLII. 146–148.
ECKERT Irma
1937 - A Kalocsa vidéki magyarság vallásos népköltészete. Ethn. XLVIII. 30–39, 167–181, 421–442.
ECSEDI István
1934 - Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizekben. Debrecen
ÉGETŐ Melinda
1969 - Gergelyjárási ének és János-napi köszöntő a 18. századból. Ethn. LXXX. 568–572.
EILERS, Wilhelm
1979 - Die Äl, ein persisches Kindbettgespenst. München
EIS, Gerhard
1964 - Altdeutsche Zaubersprüche. Berlin
ELEKES Sándor
1895 - Gernyeszegi babonák és népszokások. Ethn. VI. 49–53.
ELIADE, Mircea
1951 - Le chamanisme et les techiniques archaiques de l’ ecstase. Paris
ELIADE, Mircea
1958 - Patterns in Comparative Religion. Cleveland and New York
ELLIS, Hilde R.
1942 - The Road to Hell. A Study of the Conception of the Dead in old Norse Literature. Cambridge
ENDES Miklós
1935 - Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Budapest
ENYEDI József
1988 - Madárlátta kenyér. Hajdúhadház népköltészete. Budapest
EÖTVÖS Károly
1904 - A nazarénusok. Budapest
EPERJESSY Ernő
1968 - Borbála-napi hiedelmek, szokások és a nyelvcsere kérdése. Ethn. LXXIX. 560–587.
EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.)
1981 - A 2. békéscsabai Nemzetközi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai III. Budapest–Békéscsaba
ERDÉLYI János
1846–1848 Népdalok és mondák. I–III. Pesten
ERDÉLYI Zsuzsanna
1971 - Archaikus és középkori elemek népi szövegekben. Ethn. LXXXII. 343–363.
ERDÉLYI Zsuzsanna
1976 - Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest
ERDÉLYI Zsuzsanna
1979 - Az archaikus népi imák kérdéseihez. Confessio, 1. sz. 108–114.
ERDÉLYI Zsuzsanna
1983 - Válasz a kérdésre: Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány? Diakonia, 1. sz. 20–29.
ERDÉLYINÉ FEHÉR Julianna
1958 - A „tebe” a Nógrád megyei Perőcsényben. Népr. K. III. 1–2. sz. 269–273.
ERDÉSZ Sándor
1957 - A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai. Miskolc
760ERDÉSZ Sándor
1960 - Állattá változások a nyírségi népi hiedelmekben. Jósa András Múz. Évk. I. 1958. 215–226.
ERDÉSZ Sándor
1968 - Ámi Lajos meséi. I–M. ÚMNGy XIII–XV. Budapest
ERDÉSZ Sándor
1971 - Drachentypen in der ungarischen Volksüberlieferung. Acta Ethn. 20. 85–128.
ERDÉSZ Sándor
1984 - Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Debrecen
ERDŐDI József
1970 - Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. Budapest
ERDŐS Kamill
1957 - Terhesség, szülés, gyerekágy, szoptatás a magyarországi cigányoknál. Népr. K. II. 3–4. sz. 258–263.
ERNYEY József
1907 - A busójárás és más farsangi játékok. NÉ VIII. 140–164.
ESZE Tamás
1957 - A magyar református kegyesség múltja. Református Egyház, aug. 178–182.
ESZÉKI T. István
1668 - Halotti magyar oratio gr. Rhédei Ferenc felett. Sárospatak
Euchologion
1964 - Görögkatolikus egyházi szerkönyv. Budapest
EVANS-PRITCHARD, E. E.
1937 - Witchcraft, Oracles and Magic among the Arana. Oxford
EVETOVICS János
1903 - A boszna-gradovári kegykép Bácskában. Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve 19. 155–158.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT