Sági János

Teljes szövegű keresés

Sági János
telekkönyvi tisztviselő a keszthelyi kir. járásbiróságnál, Stegmüller Károly asztalos és mértékhitelesítő és Horváth Mária fia, szül. 1874. jún. 23. Keszthelyen, hol a polgári iskola hat osztályát végezve Regedébe ment a német nyelv elsajátítása végett, hol egy évig járt a polgári iskolába; ezután Keszthelyen az V. osztályból magánvizsgát tett. Ugyanott a telekkönyvi hivatalnál díjtalan irnok volt két és fél évig; ezután kinevezték a kanizsai kir. törvényszékhez díjnoknak. Időközben telekkönyvvezetői vizsgát tett. 1894. jún. 25. a letenyei járásbiróságnál irnok lett. 1900-ban Stegmüller családi nevét Ságira változtatta. 1902-ben a keszthelyi balatoni múzeum-egyesület megválasztotta a néprajzi osztályának vezetőjévé. 1897. jún. a keszthelyi kir. járásbirósághoz helyezték át, hol telekkönyvi irnok. 1892 óta a Keszthelyi Hirlap társszerkesztője, heti czikkírója és hírrovat vezetője. Irodalmi munkásságát leginkább a Balaton-kultusz ügyeinek szenteli.
Az említett hírlapon kívül több czikket írt a többi zalai lapokba, a Telekkönyv és Telekkönyvi Szaklap rendes munkatársa. Czikkei a Keszthelyi Hirlapban (1904. 31–33. sz. A keszthelyvidéki népéletből. A keszthelyi és keszthelyvidéki regösök, betlehemesek, három király járás és apró szentek, Ethnografiához is mellékelve; 43. sz. Zalamegye néprajzi kincsei) sat.; a Muzeumi Néprajzi Értesítőben (1905. dunántuli népfestés); összesen közel ezer czikket írt a budapesti és vidéki lapokba.
Munkái:
1. Keszthely és balatoni fürdőjének ismertetése. Keszthely, 1902.
2. Telekkönyvi mintatár. Az I. főrész: a magyarázó szöveg; a II. főrész: a végzések, a telekkönyvek, a névjegyzék, a részletlajstrom és a szőlőváltsági táblás előterjesztés mintái. Birósági tisztviselők, telekkönyvi vizsgára készülők, kir. közjegyzői, ügvédi irodák, községi és körjegyzők, valamint az utóbbiak segédei, pénzintézetek s általában mindazok részére, a kik a telekkönyvvel foglalkoznak. Kiadja a telekkönyvi tisztviselők országos egyesülete. Bpest, 1902. (Vajda Adolffal együtt. 2. jav. és bőv. kiadás két kötetben. Bpest, 1904. 27 darab melléklettel).
3. A Balaton írásban és képben. A magyar tengernek és vidékének leírása. A balatoni fürdő- és nyaralóhelyek elfogulatlan és kimerítő ismertetése. Keszthely, 1903.
4. Néprajzi kincseink gyűjtése. Kiadja a «Balaton múzeumegyesület». Keszthely, 1905.
5. Reformokat kérünk. Tanulmány Keszthely és Balaton-fürdőjének fölvirágoztatása érdekében. Keszthely, 1906.
6. A Tisza. Bpest, 1906. («Uránia» magyar tudományos egyesület. Népszerű tudományos felolvasások 44. 63 képpel. Szalai Sándorral együtt.)
A Balaton cz. darabját 1903. decz. 5. az Urániában előadták 160 álló és 15 mozgó képpel. (Szalay Sándorral együtt).
Kéziratban: János bácsi a múzeumban 1903.
M. Könyvészet 1902., 1904.
Budapesti Hirlap 1903. 335. sz.
Pesti Hirlap 1903. decz. 6. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT