8. Szolnok, 1849 január 3. Kossuth levele Csányi Lászlónak: bírálja Görgey visszavonulási taktikáját.

Teljes szövegű keresés

8.
Szolnok, 1849 január 3.
Kossuth levele Csányi Lászlónak: bírálja Görgey visszavonulási taktikáját.
Csányi László országos biztos úrnak.
Szolnok, Jan. 3. 1849.
Tegnapról egy levelet vettem Pestről, melyben az áll, hogy Görgey tábornok több óra óta keresteti az ellenséget, hogy merre van – és nem találja sehol.
Ha ez igaz, úgy a magyar táborozás a históriai gyalázatok körébe fog tartozni: megfeszítjük az ország egész erejét, hogy sereget teremtsünk, s a disciplina ollyan benne, hogy Pesten 4000 traineur jön össze egyenkint, kik a sereg vezérének híre, tudta nélkül elszáguldoznak, és retirálunk Schwechattól Pestig csaknem ütközet nélkül, egész batalliont fog el 15 gyáva dragonyos,* – retirálunk Győrtől olly lóhalálában, hogy Perczelnek segítségre felhívott seregét az elvágástól csak az Isten csudája menti meg, – Perczel megütközik a balszárnyon, én jó előre kiadom a rendeletet, hogy ha a balszárnyon támadtatik, a mi centrumunk támadjon,* – ez nem történik, s Perczel serege szétszalasztatik és az egész tábor forcierozott marschban retirál Budáig egész éjen át, és az országot annak teszi ki, hogy ha a kormány s országgyűlés el nem távozik, s a demoralisált, lehangolt sereg egy ütközetet veszit, ezzel az ország veszett volna el, s ha végre most igaz, hogy az ellenség elszökött volna, s mi órákig kerestetjük, mint a megszökött zsiványt, és nem tudunk nyomába akadni, úgy ez olly borzasztó scandalum, mihez hasonlót nem mutat a história!
Az utalás a bábolnai ütközetre vonatkozik, ahol a Prinz Preussen-gyalogezred egyik zászlóalja, Széll őrnagy parancsnoksága alatt, a vélt túlerővel szemben megadta magát; az Ottinger-féle lovasdandár vértesei azonban ennek ellenére is lekaszabolták a zászlóalj túlnyomó részét.
Ez a rendelkezés a dec. 29-én Görgeynek írt levélben van. (L. előző kötet, 539/a sz. 915. l.)
Én nem hiszem, nem hihetem, hogy ez igaz legyen, nem hihetem, hogy ennyire menjen egy vezér gondatlansága, ki iránt annyi bizalommal viseltettem, nem hiszem, nem hihetem, – lehetetlennek, nyomorult pletykának nyilatkoztatom. De ha mégis igaz találna lenni, úgy én országos biztos urat következőkre utasítom:
1. hogy Vetter tábornok a fővezérséget azonnal vegye által,
2. hogy seregünk pihenés nélkül üldözze az ellenséget,
3. hadi törvényszék tartassék az egész eljárás felett, s annak pronuntiatioja kihirdetés előtt velem közöltessék.
Ez azonban csak egy, Pestről a rendőrség köréből írott levél tudósításán alapulván – levelemet is kérem csak szorosan confidentialisnak vétetni; ha a feljelentett tény nem igaz, úgy az egész levelet megégettetnim, ha pedig igaz, úgy mindenek felett biztos tudomás szerzendő arról, nem szárnyalta-e túl jobbról, vagy balról seregünket az ellenség, s ha nem szárnyalta, hanem akár mi oknál fogva hátrálva szaladt, azon esetre egész erővel követni s üldözni kell.
Én ma Kisujszállásig megyek, a tudósítást kérem siettetni.
Szives tisztelettel
Kossuth Lajos elnök.
S. k. eredeti. O. Lt. Csányi-iratok 1276. rakt. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT