64. Debrecen, 1849 január 13. Kossuth rendelete a hadügyminisztériumhoz a továbbszolgáló katonák pótdíjának kifizetéséről.

Teljes szövegű keresés

64.
Debrecen, 1849 január 13.
Kossuth rendelete a hadügyminisztériumhoz a továbbszolgáló katonák pótdíjának kifizetéséről.
Miután a törvényhozó testület kimondotta, s életbeléptetni határozta azon elvet, hogy azok a katonák, kik egy capitulatiot eltöltöttek s továbbra is katonai szolgálatban maradtak, rendes fizetésükön felül pótlékdíjat kapjanak,* nagy megütődéssel kellett tapasztalni az országos honvédelmi bizottmánynak, hogy ezen intézkedés némely katonai osztályoknál s névszerint a 2-ik huszárezrednél balértelmezés miatt az olly katonákra ki nem terjesztetett 8 évi szolgálatuk után is, kik nem capitulatiora állottak be, hamem örökös katonai szolgálatra voltak kötelezve.
Az 1848. aug. 22-én elfogadott újoncozási törvényjavaslat 20. §-a rendelkezett úgy, hogy »ha a kiszolgált közkatonák és altisztek, kik még szolgálatra alkalmasok, újabb négy évre beállanak, az eddiginél egyharmaddal nagyobb díjt húznak«. (V. ö. Gelich R.: Magyarország függetlenségi harca 1848/49-ben. Bp. 1882. I. köt. 149. l.).
A honvédelmi bizottmány teljességgel meg nem engedhetvén, hogy ezen bal felfogásból eredett s méltó elégületlenségre okot szolgáltató igazságtalanság miatt bármeny régi katonák a neki szánt pótlékdíjaktól megfosztassanak: mindeneknek előtte a katonaságra nézve már országos határozatok következtében valósított egyenlőség elvére támaszkodva, ezennel a régi rendszerben létezett örökös katonai szolgálatra való kötelezést végképen megszüntnek nyilatkoztatja; s egyszersmind rendeli, hogy a törvényhozó testület határozata a capitulatiot kiszolgált, de activitásban maradt katonák pótdíjazásuk végett azon tiszta értelemben, mellyel az kimondatott, a katonaságra átaljában, állíttatásuk minőségének különbségét nem tekintve, egyformán terjesztessék ki, következésképen mind azok az altisztek és közvitézek, kik bárminő kötelezés mellett voltak a régi rendszer alatti katonaállítás alkalmaival besorozva, ha nyolcz évet már szolgáltak, s továbbra is katonai szolgálatban maradtak, ugyanazon naptól számítva, mellyen ebbeli járományukat igényelni az érdekelt határozatnál fogva feljogosítva vannak, a rangfokozat szerint illető pótlékdíjjal haladék nélkül elláttassanak. A hadügyministerium pedig ezennel felkéretik, hogy az országos kormány ezen határozatát azonnal közhírré tétesse és tüsténti foganatosítása végett minden katonai parancsnokságokhoz egyszersmind hatályosan intézkedjék.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével.
O. Lt. OHB 1849: 403.
Ered. tiszt. O. Lt. Hadügymin. 1849: 454.
A tisztázat mellett a katonai parancsnokságokhoz ez ügyben január 16-án küldött hadügyminiszteri rendelet fogalmazványa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT