a) Válasz Popovics Vazul munkácsi püspök papi illetékpótlékot kérő felterjesztésére:

Teljes szövegű keresés

a) Válasz Popovics Vazul munkácsi püspök papi illetékpótlékot kérő felterjesztésére:
Méltóságodnak decz. 31-kén 1848 évben 3819. szám alatt Unghvárról szóló felterjesztését, mellyben azon kérelmét foglalá, hogy addig is, míg a legújabb összeírások nyomán törvény által megállapítandó papi illeték létre fog hozatni, megyéje lelkészeinek legalább azon illetéki pótlék, melly őket a főszámvevő hivatal által kidolgozott s a volt helytartó tanácsnak még 1847-ben Sept.-ben bemutatott, s onnét a vallási ministeriumnak átadatott munkálat szerint illetné, mielébb kiadatnék, – a honvédelmi bizottmány teljes méltánylattal fogadta, annál inkább, mert Méltóságod megyéjének papsága haza iránti szeretetének eddigelé nem csak kitűnő, hanem általános elismerésre jutott jeleit adván, ez biztató zálogul szolgál arra, miként a derék papság a jövőben is, a haza bármi vészei közt csüggedetlen lélekkel hirdetendi a szabadság szent igéit; hirdetendi azt, miszerint ki hazájának nem híve, az ollyan istennek sem igaz híve.
Mivel azonban ama munkálat, mit a főszámvevő hivatal kidolgozott s mire méltóságod hivatkozik, jelenleg kezünknél nincs, Méltóságodnál pedig hihetőleg megleszen, tessék úgy intézkedni, hogy az illető irományokat megkaphassuk s ahhoz képest Méltóságod kérelmét azonnal teljesíthessük.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 109.
Mellette Popovics Vazul munkácsi püspök dec. 31-én kelt kérelme, hátlapján Kossuth s. k. utasításával a fenti válaszhoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT