51. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth válasza a lóélelmezés miatt panaszkodó bácsmegyei táborbizottmánynak.

Teljes szövegű keresés

51.
Debrecen, 1849 január 10.
Kossuth válasza a lóélelmezés miatt panaszkodó bácsmegyei táborbizottmánynak.
Knézy Antal alispán, a bácsmegyei táborbizottmány elnöke jan. 5-én panaszos jelentéssel fordult Kossuthhoz, hogy a katonaság a lovaknak járó szénaellátás helyett nem akarja elfogadni a felemelt zabszalma-adagot, pedig a tavaszi szénaellátást csak ilyen takarékossági rendszabályokkal lehet biztosítani. Kossuth válasza:
A bizottmánynak folyó hó 5-éről 682-ik szám alatt felterjesztett jelentésére, mellyben a bácsi sereg parancsnokságának a seregbeli ló részletek kiszolgáltatására vonatkozólag adott válaszára nézve panaszoltatik, hogy a parancsnokság a széna részletek helyett a szabályszerű mennyiségben szaporított zabszalma részleteket elfogadni nem akarja, – nem csak hanem requisitioval, sőt állásának odahagyásával is fenyegetőzik; ezennel válaszolom a honvédelmi bizottmány nevében:
Mikép: miután a felterjesztett mellékletből világosan kitűnik, hogy a sereg parancsnoksága a szolgálatot tevő lovak (Dienstpferde) számára a szabályszerűleg szaporított zabszalma részleteket elfogadta, és csupán azon lovak számára követeli a széna részletek kiszolgáltatását, melyek a zabszalma s általában szalmarészlethez sem szokva nincsenek, sem azzal, miután rendeltetésük a közönséges szolgálati lovakétól igen különböző, mint p. o. a törzstisztek s fővezér azon lovai, mellyeket sereg vagy zászlóaljak vezérlete közben használnak, teljességgel el nem is láthatók, ha csak a szolgálatra alkalmatlanokká tétetni nem akarnak: s végre miután ezen most érdeklett lovaknak létszáma különben is csekély, a bizottmány panaszának okát egyáltalán nem találom.
Nyiltan kijelentvén ezennel, mikép különösen Bács megyének bizottmányától, mellynek megvédése s megtartásáért a nemzet annyi hűkeblű honfi vérét, s olly tömérdek kincset áldozott, a miatt, mivel néhány törzstiszti ló számára széna részlet kiszolgáltatása vétetik igénybe, illy rémüléssel telt panaszt valóban nem vártam; egyszersmind oda utasítván a bizottmányt ezennel, miszerint a sereg parancsnoksága által kellő indoklással igénybe vett széna részleteket kiszolgáltatni kötelességének ismerje.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 193.
Mellette Knézy Antal bácsmegyei első alispán Újverbászon jan. 5-én kelt jelentése és Eszterházynak jan. 4-én a táborbizottmányhoz intézett németnyelvű levele másolatban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT