191. Debrecen, 1849 február 7. Kossuth kinevezésre ajánlja Mészáros hadügyminiszternek Heller Alajos nagylétai nemzetőrszázadost.

Teljes szövegű keresés

191.
Debrecen, 1849 február 7.
Kossuth kinevezésre ajánlja Mészáros hadügyminiszternek Heller Alajos nagylétai nemzetőrszázadost.
Nagyléthai nemzetőrségi százados Heller Alajos a mellékletben idezárt alkalmazásérti folyamodvánnyal járulván hozzám, – e folyamodvány mellékleteiből azt látom, hogy esedező szabadságunk első napjai óta a népnek felvilágosításában, a nemzetőrség rendezésében és kiképzésében folyton csüggedetlen buzgósággal fáradozott, és mint igaz keblű honfi, ahányszor a haza védelme megkívánta, hivatalának, melly után maga és családja él, koczkáztatásával is, – nemzetőreivel mindenkor síkra is szállott.
Bizonyságot tesznek erről Dobozy István Bihar megyei nemzetőrségi őrnagy, s Létha város közönsége ·/· és ·//· alatt.
De leginkább győzött meg folyamodónak mind hazafias lelkületéről, mind szolgálati képességéről magának hadügyminister úrnak mult évi szept. hó 10-éről Verbászon kelt, részére kiadott abbeli hátirata: mellyben megismerve képzettségét, ministeri tárczájánáli alkalmazását, méltóztatott megigerni.
Folyamodónak kérelemlevelét, minthogy az uradalomban gyakori táborokbani tartózkodásai terhére rovatnak fel, neje hozta hozzám, s elhatározó válaszra vár.
Én tehát a fenébb elsoroltak nyomán folyamodót Minister úrnak kegyeibe ajánlani mit sem tartózkodom, sőt szívesen megkérem, miszerint ha minister úr tárczájánál üresség van, őt bölcs belátása szerint alkalmazni méltóztassék, már csak azért is: nehogy ezen hazafias buzgalmú folyamodó azon szomorú nyomasztó alternatívába kényszeríttessék, miszerint vagy a közügyünk melletti tényleges részvéttől kellend visszavonulnia, hogy hivatalát megtarthassa, vagy hivataláról, melly egyedüli subsistentiája, lemondani.
Ered. tiszt. O. Lt. Hadügymin. 1849: 2681.
Mellette Heller febr. 5-én kelt kérvénye Kossuthhoz, mellékelve hozzá a levélben említett két bizonyítvány Dobozy Istvántól és Nagyléta községtől, valamint Mészáros említett hátiratának másolata.
A hátlapon levő feljegyzés szerint Hellert mint hadügyminisztériumi számvevőt 600 forint évi fizetéssel már február 8-án alkalmazták.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT