2 Tim. 2

Teljes szövegű keresés

2 Tim. 2
2 Tim. 2.1
Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;
2 Tim. 2.2
És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, * a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
2 Tim. 2.3
Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
2 Tim. 2.4
Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.
2 Tim. 2.5
Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
2 Tim. 2.6
A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie.
2 Tim. 2.7
Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.
2 Tim. 2.8
Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:
2 Tim. 2.9
A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. *
2 Tim. 2.10
Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, * hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben.
2 Tim. 2.11
Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. *
2 Tim. 2.12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; *
2 Tim. 2.13
Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő * magát meg nem tagadhatja.
2 Tim. 2.14
Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. *
2 Tim. 2.15
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
2 Tim. 2.16
A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
2 Tim. 2.17
És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.
2 Tim. 2.18
A kik az igazság mellől eltévelyedtek, * azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
2 Tim. 2.19
Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
2 Tim. 2.20
Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. *
2 Tim. 2.21
Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
2 Tim. 2.22
Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. *
2 Tim. 2.23
A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. *
2 Tim. 2.24
Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
2 Tim. 2.25
A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, *
2 Tim. 2.26
És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT