2 Tim. 1

Teljes szövegű keresés

2 Tim. 1
2 Tim. 1.1
Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten * akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,
2 Tim. 1.2
Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
2 Tim. 1.3
Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy * szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal,
2 Tim. 1.4
Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;
2 Tim. 1.5
Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg * vagyok azonban győződve, hogy benned is.
2 Tim. 1.6
Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel * az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.
2 Tim. 1.7
Mert nem félelemnek lelkét * adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.
2 Tim. 1.8
Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, * se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint.
2 Tim. 1.9
A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, * hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,
2 Tim. 1.10
Megjelentetett * pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, + világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot ** az evangyéliom által,
2 Tim. 1.11
Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává.
2 Tim. 1.12
A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. *
2 Tim. 1.13
Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.
2 Tim. 1.14
A rád bízott drága kincset * őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.
2 Tim. 1.15
Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes.
2 Tim. 1.16
Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet * nem szégyenlette;
2 Tim. 1.17
Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.
2 Tim. 1.18
Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És * hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT