Eféz. 6

Teljes szövegű keresés

Eféz. 6
Eféz. 6.1
Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. *
Eféz. 6.2
Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). *
Eféz. 6.3
Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. *
Eféz. 6.4
Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. *
Eféz. 6.5
Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak; *
Eféz. 6.6
Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, *
Eféz. 6.7
Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;
Eféz. 6.8
Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. *
Eféz. 6.9
Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála. *
Eféz. 6.10
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. *
Eféz. 6.11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. *
Eféz. 6.12
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. *
Eféz. 6.13
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Eféz. 6.14
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, *
Eféz. 6.15
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; *
Eféz. 6.16
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; *
Eféz. 6.17
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: *
Eféz. 6.18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, *
Eféz. 6.19
Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát, *
Eféz. 6.20
A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom. *
Eféz. 6.21
Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban; *
Eféz. 6.22
Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket. *
Eféz. 6.23
Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! *
Eféz. 6.24
A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT