Róm. 5

Teljes szövegű keresés

Róm. 5
Róm. 5.1
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Róm. 5.2
A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, * a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
Róm. 5.3
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, *
Róm. 5.4
A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róm. 5.5
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, * ki adatott nékünk.
Róm. 5.6
Mert Krisztus, * mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.
Róm. 5.7
Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.
Róm. 5.8
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk * meghalt.
Róm. 5.9
Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.
Róm. 5.10
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel * az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
Róm. 5.11
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertük.
Róm. 5.12
Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn * és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
Róm. 5.13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.
Róm. 5.14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.
Róm. 5.15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
Róm. 5.16
És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
Róm. 5.17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
Róm. 5.18
Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
Róm. 5.19
Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
Róm. 5.20
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; * de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
Róm. 5.21
Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT