Róm. 6

Teljes szövegű keresés

Róm. 6
Róm. 6.1
Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
Róm. 6.2
Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?
Róm. 6.3
Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus * Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
Róm. 6.4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: * hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben + járjunk.
Róm. 6.5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. *
Róm. 6.6
Tudván azt, hogy a mi ó * emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
Róm. 6.7
Mert a ki meghalt, * felszabadult a bűn alól.
Róm. 6.8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele. *
Róm. 6.9
Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
Róm. 6.10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy * pedig él, az Istennek él.
Róm. 6.11
Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, * de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Róm. 6.12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, * hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
Róm. 6.13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül * a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
Róm. 6.14
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Róm. 6.15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
Róm. 6.16
Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak * vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
Róm. 6.17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok.
Róm. 6.18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá * lettetek.
Róm. 6.19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: * azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
Róm. 6.20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
Róm. 6.21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most szégyenletek? mert azoknak a * vége halál.
Róm. 6.22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
Róm. 6.23
Mert a bűn zsoldja halál; * az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT