Róm. 11

Teljes szövegű keresés

Róm. 11
Róm. 11.1
Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám * magvából, Benjámin nemzetségéből való.
Róm. 11.2
Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:
Róm. 11.3
Uram, a te * prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
Róm. 11.4
De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak.
Róm. 11.5
Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.
Róm. 11.6
Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.
Róm. 11.7
Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:
Róm. 11.8
A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. *
Róm. 11.9
Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. *
Róm. 11.10
Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg.
Róm. 11.11
Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán * lett az idvesség a pogányoké, hogy + ők felingereltessenek.
Róm. 11.12
Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
Róm. 11.13
Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, * a szolgálatomat dicsőítem,
Róm. 11.14
Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket. *
Róm. 11.15
Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
Róm. 11.16
Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
Róm. 11.17
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; *
Róm. 11.18
Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
Róm. 11.19
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
Róm. 11.20
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
Róm. 11.21
Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. *
Róm. 11.22
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. *
Róm. 11.23
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket. *
Róm. 11.24
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba. *
Róm. 11.25
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak * részben + történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
Róm. 11.26
És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: *
Róm. 11.27
És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. *
Róm. 11.28
Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
Róm. 11.29
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. *
Róm. 11.30
Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:
Róm. 11.31
Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;
Róm. 11.32
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. *
Róm. 11.33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
Róm. 11.34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? *
Róm. 11.35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? *
Róm. 11.36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT