1 Kor. 14

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 14
1 Kor. 14.1
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok * a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy + prófétáljatok.
1 Kor. 14.2
Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat.
1 Kor. 14.3
A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra.
1 Kor. 14.4
A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.
1 Kor. 14.5
Szeretném ugyan, ha * mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, + kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.
1 Kor. 14.6
Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy * prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?
1 Kor. 14.7
Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak vagy cziteráznak?
1 Kor. 14.8
Mert ha a trombita * bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?
1 Kor. 14.9
Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.
1 Kor. 14.10
Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen.
1 Kor. 14.11
Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.
1 Kor. 14.12
Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.
1 Kor. 14.13
Azért a ki * nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.
1 Kor. 14.14
Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.
1 Kor. 14.15
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, * de énekelek az értelemmel is.
1 Kor. 14.16
Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?
1 Kor. 14.17
Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
1 Kor. 14.18
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
1 Kor. 14.19
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
1 Kor. 14.20
Atyámfiai, ne legyetek gyermekek * értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, + értelemben pedig érettek legyetek.
1 Kor. 14.21
A törvényben * meg van írva: Idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr.
1 Kor. 14.22
A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
1 Kor. 14.23
Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
1 Kor. 14.24
De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
1 Kor. 14.25
És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.
1 Kor. 14.26
Hogy van hát atyámfiai? * Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, + nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre ** legyenek.
1 Kor. 14.27
Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:
1 Kor. 14.28
Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.
1 Kor. 14.29
A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg.
1 Kor. 14.30
De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson.
1 Kor. 14.31
Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen;
1 Kor. 14.32
És a prófétalelkek * engednek a prófétáknak;
1 Kor. 14.33
Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.
1 Kor. 14.34
A ti asszonyaitok * hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, + a mint a törvény is mondja.
1 Kor. 14.35
Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.
1 Kor. 14.36
Avagy ti tőletek származott-é az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el?
1 Kor. 14.37
Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy * a miket néktek írok, az Úr rendeletei azok.
1 Kor. 14.38
A ki pedig tudatlan, legyen tudatlan.
1 Kor. 14.39
Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, * és a nyelveken szólást se tiltsátok.
1 Kor. 14.40
Mindenek ékesen és jó * renddel legyenek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT