2 Móz. 6

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 6
2 Móz. 6.1
Az Úr pedig monda Mózesnek: Majd meglátod mit cselekszem a Faraóval; mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földéről.
2 Móz. 6.2
Az Isten pedig szóla Mózeshez és monda néki: Én vagyok az Úr.
2 Móz. 6.3
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint * mindenható Isten, de az én Jehova + nevemen nem voltam előttük ismeretes.
2 Móz. 6.4
Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kanaán földét, az ő tartózkodásuk földét, a melyen tartózkodjanak.
2 Móz. 6.5
Fohászkodását is meghallottam az Izráel fiainak a miatt, hogy az Égyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről.
2 Móz. 6.6
Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
2 Móz. 6.7
És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.
2 Móz. 6.8
És béviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, * Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr.
2 Móz. 6.9
Eképen szóla Mózes az Izráel fiaihoz; de nem hallgatának Mózesre, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt.
2 Móz. 6.10
Az Úr pedig szóla Mózeshez mondván:
2 Móz. 6.11
Eredj be, szólj a Faraónak, Égyiptom királyának, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről.
2 Móz. 6.12
Mózes pedig szóla az Úr előtt, mondván: Ímé Izráel fiai nem hallgatnak reám, hogy hallgatna hát reám a Faraó, holott én * nehéz ajkú vagyok?
2 Móz. 6.13
És szóla az Úr Mózeshez és Áronhoz és rendelé őket Izráel fiaihoz és a Faraóhoz, Égyiptom királyához, hogy hozzák ki az Izráel fiait Égyiptom földéről.
2 Móz. 6.14
Ezek atyáik házanépének * fejei: Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai: Khanókh, Pallu, Kheczrón és Karmi. Ezek a Rúben nemzetségei.
2 Móz. 6.15
Simeon * fiai pedig: Jemúél, Jámin, Óhad, Jákin, Czohar és Saul, a kanaánbeli asszony fiai. Ezek a Simeon nemzetségei.
2 Móz. 6.16
Ezek pedig a Lévi fiainak * nevei az ő születésök szerint: Gersón, Kehát és Merári. Lévi életének esztendei pedig: száz harminczhét esztendő.
2 Móz. 6.17
Gersón * fiai: Libni, Simhi, az ő nemzetségeik szerint.
2 Móz. 6.18
Kehát * fiai pedig: Amrám, Jiczhár, Khebrón és Huzziél. Kehát életének esztendei pedig: száz harminczhárom esztendő.
2 Móz. 6.19
Merári fiai pedig: * Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei az ő születésök szerint.
2 Móz. 6.20
Amrám * pedig feleségűl vevé magának Jókébedet, atyjának húgát s ez szűlé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig száz harminczhét esztendő.
2 Móz. 6.21
Jiczhár fiai pedig: Kórákh, Nefeg és Zikri.
2 Móz. 6.22
Huzziél fiai pedig: Misáél, Elczáfán és Szithri.
2 Móz. 6.23
Áron pedig feleségűl vevé magának Elisebát, Aminádáb leányát, Nakhsón húgát s ez szűlé néki Nádábot, Abíhut, Eleázárt és Ithámárt.
2 Móz. 6.24
Kórákh fiai pedig: Asszir, Elkánáh és Abiászáf. Ezek a Kórákh nemzetségei.
2 Móz. 6.25
Eleázár pedig az Áron fia, a Putiél leányai közűl vőn magának feleséget s ez szűlé néki Fineást. Ezek a Léviták atyáinak fejei az ő nemzetségeik szerint.
2 Móz. 6.26
Ez Áron és * Mózes, a kiknek mondá az Úr: Hozzátok ki az Izráel fiait Égyiptom földéről, az ő seregeik szerint.
2 Móz. 6.27
Ők azok, a kik szóltak a Faraónak Égyiptom királyának, hogy kihozhassák az Izráel fiait Égyiptomból. Ez Mózes és Áron.
2 Móz. 6.28
És lőn a mikor szóla az Úr Mózesnek Égyiptom földén.
2 Móz. 6.29
Így szóla az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Égyiptom királyának mindazt, a mit én szólok néked.
2 Móz. 6.30
Mózes pedig monda az Úr előtt: Ímé én * nehéz ajakú vagyok, hogy hallgatna reám a Faraó?

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT