2 Móz. 21

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 21
2 Móz. 21.1
Ezek pedig azok a rendeletek, a melyeket eleikbe kell terjesztened:
2 Móz. 21.2
Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a * hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen.
2 Móz. 21.3
Ha egyedűl jött, egyedűl menjen el; ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is.
2 Móz. 21.4
Ha az ő ura adott néki feleséget, és ez fiakat vagy leányokat szűlt néki: az asszony, gyermekeivel együtt legyen az ő uráé; ő pedig egyedűl menjen el.
2 Móz. 21.5
De ha * a szolga azt mondaná: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni:
2 Móz. 21.6
Akkor vigye őt az ő ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral; és szolgálja őt mindörökké.
2 Móz. 21.7
És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek.
2 Móz. 21.8
Ha nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki; arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozzá.
2 Móz. 21.9
Ha pedig a fiának jegyzi el őt: a leányok törvénye szerint cselekedjék vele.
2 Móz. 21.10
Ha mást vesz magának: ennek ételét, ruházatát és házasságbeli igazát alább ne szállítsa.
2 Móz. 21.11
Ha ezt a hármat nem cselekszi vele: akkor menjen az el ingyen, fizetés nélkűl.
2 Móz. 21.12
A ki * úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon.
2 Móz. 21.13
De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy * helyet rendelek néked, a hova meneküljön.
2 Móz. 21.14
Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra.
2 Móz. 21.15
A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.
2 Móz. 21.16
A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon.
2 Móz. 21.17
A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, * halállal lakoljon.
2 Móz. 21.18
És ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő felebarátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik:
2 Móz. 21.19
Ha felkél, és mankóján kinn jár: ne legyen büntetve az, a ki megütötte; csupán fekvéséért fizessen és gyógyíttassa meg.
2 Móz. 21.20
Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg.
2 Móz. 21.21
De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze ára az.
2 Móz. 21.22
Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen a szerint, a mint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen.
2 Móz. 21.23
De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj.
2 Móz. 21.24
Szemet * szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért;
2 Móz. 21.25
Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.
2 Móz. 21.26
Ha valaki az ő szolgájának szemét, vagy szolgálójának szemét úgy üti meg, hogy elpusztul, bocsássa azt szabadon az ő szeméért.
2 Móz. 21.27
Ha pedig szolgájának fogát, vagy szolgálójának fogát üti ki, bocsássa azt szabadon az ő fogáért.
2 Móz. 21.28
Ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgy hogy meghal: * kővel köveztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék; de az ökörnek ura ártatlan.
2 Móz. 21.29
De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és annak urát megintették, és még sem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessék meg, és az ura is halállal lakoljon.
2 Móz. 21.30
Ha pénzváltságot vetnek reá, fizessen lelke váltságáért annyit, a mennyit reá kivetnek.
2 Móz. 21.31
Akár fiút ökleljen meg, akár leányt ökleljen meg: e szerint a rendelet szerint kell cselekedni.
2 Móz. 21.32
Ha szolgát öklel meg az ökör vagy szolgálót: adassék azok urának harmincz ezüst siklus, az ökör pedig köveztessék meg.
2 Móz. 21.33
Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet ás, és nem fedi azt be, és ökör vagy szamár esik bele:
2 Móz. 21.34
A verem ura fizessen; pénzül térítse meg azok urának, a hulla pedig legyen az övé.
2 Móz. 21.35
És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebarátja ökrét, úgy hogy az elpusztul: adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el.
2 Móz. 21.36
Vagy ha tudták, hogy az ökör már azelőtt öklelős volt, és nem őrizte azt annak ura: fizessen ökröt az ökörért, a hulla pedig az övé legyen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT