1 Krón. 13

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 13
1 Krón. 13.1
Tanácsot tarta pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden előljárókkal.
1 Krón. 13.2
És monda * Dávid Izráel egész gyülekezetének: Ha néktek tetszik, és ha az Úrtól, a mi Istenünktől van: küldjünk el mindenfelé a mi atyánkfiaihoz, a kik otthon maradtak Izráel minden tartományaiban, s velök együtt a papokhoz és Lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint, hogy ők is gyűljenek hozzánk.
1 Krón. 13.3
Hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele.
1 Krón. 13.4
És monda az egész gyülekezet, hogy úgy kell cselekedni; mert igaznak láttaték e dolog az egész nép előtt.
1 Krón. 13.5
Összegyűjté azért Dávid mind az Izráel * népét Égyiptomnak Nilus folyóvizétől fogva egészen Hámátig, hogy az Istennek ládáját elhozzák Kirjáth-Jeárimból.
1 Krón. 13.6
Felméne azért Dávid és vele az egész Izráel Baalába * vagy Kirjáth-Jeárimba, a mely Júdában van, hogy onnan elhozzák az Úr Istennek ládáját, mely az ő nevéről neveztetik, a ki a + Khérubok közt ül.
1 Krón. 13.7
És helyhezteték az Isten ládáját az Abinádáb házából egy új * szekérre; Uzza és Ahió vezetik vala a szekeret.
1 Krón. 13.8
Dávid pedig és az egész Izráel tánczolnak vala az Isten előtt teljes erővel, énekekkel, * cziterákkal, hegedűkkel, dobokkal, czimbalmokkal és kürtökkel.
1 Krón. 13.9
Mikor pedig jutottak a Kidon szérűjéhez, * Uzza reá tevé kezét a ládára, hogy megtartsa, mert az ökrök félre tértek vala.
1 Krón. 13.10
És az Úrnak haragja felgerjede Uzza * ellen, és őt megveré, hogy reá tevé kezét a ládára, s meghala ugyanott az Isten előtt.
1 Krón. 13.11
Akkor Dávid igen megdöbbene, hogy az Úr ily csapással sujtá Uzzát. Azért azt a helyet mind e mai napig Péres-Uzzának nevezik.
1 Krón. 13.12
És félni kezde Dávid azon a napon Istentől, mondván: Miképen merjem magamhoz bevinni az Isten ládáját?!
1 Krón. 13.13
És nem vivé be Dávid magához a ládát a Dávid városába, hanem elhelyezé azt a Gitteus * Obed-Edom házában.
1 Krón. 13.14
És az Isten ládája Obed-Edom házában volt három hónapig; és megáldá az Úr Obed-Edom házát és mindenét, valamije volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT