1 Krón. 12

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 12
1 Krón. 12.1
Ezek azok, a kik * Dávidhoz menének Siklágba, mikor Saul, a Kis fia miatt még számkivetésben vala, a kik a hősöknek + a harczban segítői voltak.
1 Krón. 12.2
Ívesek, a kik mind jobb-, mind balkézre kővel * hajítanak és nyíllal lőnek vala, a kik Saul atyjafiai közül valók valának, Benjámin nemzetségéből.
1 Krón. 12.3
Előljáró vala Ahiézer és Joás, a Gibeabeli Semáa fiai és Jéziel és Pélet, Azmávet fiai, Beráka és Jéhu, Anatótból,
1 Krón. 12.4
És a Gibeonbeli Ismája, a harmincz közül való hős, a kiknek előljárójok is vala; Irméja, Jaháziel, Johanán és Gederátbeli Józabád,
1 Krón. 12.5
Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és Hárufbeli Sefátja,
1 Krón. 12.6
Elkána, Isija, Azaréel, Jóézer és a Kóré nemzetéből való Jásobéám.
1 Krón. 12.7
Joéla és Zebádja, a Gedorból való Jérohám fiai.
1 Krón. 12.8
A Gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában vala az erősségben, erős és hadakozó férfiak, paizsosok, dárdások, a kiknek orczájok, mint az oroszlánnak * orczája és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakozó + vadkecskékhez.
1 Krón. 12.9
Ézer az első, Obádia második, Eliáb harmadik,
1 Krón. 12.10
Mismanna negyedik, Jirméja ötödik,
1 Krón. 12.11
Attai hatodik, Eliel hetedik,
1 Krón. 12.12
Nyolczadik Johanán, kilenczedik Elzabád,
1 Krón. 12.13
Tizedik Jirméja, tizenegyedik Makbánnai.
1 Krón. 12.14
Ezek voltak főemberek a seregben a Gád fiai közül; a legkisebbek egyike száz ellen, * a legnagyobbak egyike ezer ellen!
1 Krón. 12.15
Ezek azok, a kik a Jordánon átmentek volt az első hónapban, noha az árvíz a partot felülmúlta, és elűzték mindazokat, a kik a völgyben valának napkelet felől és napnyugot felől.
1 Krón. 12.16
Jövének Dávidhoz a Benjámin és a Júda fiai közül is * az erősségbe.
1 Krón. 12.17
És kiméne Dávid elejökbe, és felelvén, monda nékik: Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én * ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el: lássa meg a mi atyáink Istene és büntessen meg.
1 Krón. 12.18
A lélek pedig felindítá * Amásait, a harmincznak + fejedelmét, s monda: Óh Dávid, tied vagyunk és te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.
1 Krón. 12.19
Ennekfelette Manasséból is hajlának Dávidhoz, mikor a Filiszteusokkal együtt * Saul ellen ment volna harczolni; de nem segéllék őket; mert tanácsot tartván, haza küldék a Filiszteusok fejedelmei, mondván: A mi fejünk veszésével fog visszamenni az ő urához, Saulhoz.
1 Krón. 12.20
Mikor visszatére * Siklágba, hajlának ő hozzá a Manassé fiai közül Adna, Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád, Elihu és Sillétai, a kik a Manasse nemzetségéből való ezerek előljárói voltak.
1 Krón. 12.21
És ezek Dávidnak segítségül voltak az ellenség * seregei ellen; mert fejenként mind erős vitézek valának, és vezérek a seregben.
1 Krón. 12.22
Annakfelette minden nap mennek vala Dávidhoz, hogy segítségére legyenek néki, míg serege nagygyá lőn, mint az Istennek tábora.
1 Krón. 12.23
Ezek pedig számszerint a viadalhoz készült előljárók, a kik Dávidhoz mentek vala * Hebronban, hogy őt Saul helyett az országban királylyá válaszszák, az Isten ígérete szerint.
1 Krón. 12.24
A Júda fiai közül, a kik paizst és kopját viselének hatezernyolczszáz vala harczra készen.
1 Krón. 12.25
A Simeon fiai közül vitéz férfiak a viadalra, hétezerszáz.
1 Krón. 12.26
A Lévi fiai közül négyezerhatszáz vala.
1 Krón. 12.27
Jojada is, ki az Áron fiai között előljáró vala, és ő vele háromezerhétszáz.
1 Krón. 12.28
És az ifjú * Sádók, a ki igen erős vala, és az ő atyja házából huszonkét főember.
1 Krón. 12.29
A Benjámin * fiai közül, a kik Saul atyjafiai valának, háromezer; mert még azok közül sokan hűségesen őrizik vala a Saul házát.
1 Krón. 12.30
Az Efraim fiai közül húszezernyolczszáz, igen vitézek, a kik az ő nemzetségökben híres férfiak valának;
1 Krón. 12.31
Manassénak félnemzetségéből pedig tizennyolczezer, kik névszerint kijelöltetének, hogy elmenjenek és Dávidot királylyá válaszszák.
1 Krón. 12.32
Az Izsakhár fiai közül, a kik felismerék az idő alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izráelnek cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik mind hallgatnak vala beszédjökre.
1 Krón. 12.33
A Zebulon fiai közül a harczra kimenők, minden hadiszerszámokkal felkészülve, ötvenezeren valának, készek a viadalra állhatatos szívvel.
1 Krón. 12.34
A Nafthali nemzetségéből ezer főember vala; és ő velek paizszsal s kopjával harminczhétezer vala.
1 Krón. 12.35
A Dániták közül, a kik a viadalhoz készek valának, huszonnyolczezerhatszázan voltak.
1 Krón. 12.36
És az Áser fiai közül a hadakozók és az ütközethez készek negyvenezeren valának.
1 Krón. 12.37
A Jordánon túl lakozók közül, azaz a Rúbeniták, Gáditák és a Manasse nemzetségének fele közül, minden viadalhoz való szerszámokkal egyetemben, jöttek százhúszezeren.
1 Krón. 12.38
Mindezek hadakozó férfiak, a viadalra elkészülve, egy értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel felett királylyá válaszszák, sőt ezeken kivül is az egész Izráel egy szívvel azon volt, hogy Dávidot * királylyá válaszszák.
1 Krón. 12.39
És ott maradának Dáviddal harmadnapig, s esznek és isznak * vala; mert az ő atyjokfiai készítettek vala nékik;
1 Krón. 12.40
És úgy a szomszédságukban levők, mint mások Izsakhárig, Zebulonig és Nafthaliig hoznak vala kenyereket szamarakon, tevéken, öszvéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, fügét, aszuszőlőt, bort, olajat, vágóbarmokat, juhokat számtalan sokat; mert nagy öröm vala Izráelben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT